חופה

חופה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 3673 מקורות עבור חופה. להלן תוצאות 71 - 80

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


71

ילקוט שמעוני תורה פרשת ויקרא

 דשחיטה מן הצואר, תנא פתח בראש ופדר ומסיים בראשו ופדרו, הכי קאמר מנין לרבות את הראש שכבר הותז ת"ל את הראש ואת הפדר. וראשו ופדרו למה לי מיבעי' לי לכדתניא מנין לראש ופדר שקודמין לכל הנתחים ת"ל ראשו ופדרו וערך. ופדר קמא דכתב רחמנא למה לי לכדתניא כיצד הוא עושה חופה הפדר על בית השחיטה ומעלהו וזהו דרך כבוד של מעלה ונתנו בני אהרן אש על המזבח. אמר ר' יהודה מנין להצתת האליתה שלא תהא אלא בכהן כשר ובכלי שרת ת"ל ונתנו בני אהרן הכהן אש על המזבח. אמר ר' שמעון וכי עלה על לב שיהא הזר קרב לגבי מזבח

72

ילקוט שמעוני תורה פרשת תזריע

 חוץ מכהן גדול, ת"ל אשר בו הנגע ואפילו כ"ג, בגדיו יהיו פרומים, יהיו קרועים, וראשו יהיה פרוע, יגדל פרע דברי ר' אליעזר ר' עקיבא אומר נאמר הויה [בראש, ונאמר הויה בבגדים, מה הויה האמורה בבגדים דברים שהם חוץ מגופו, אף הויה האמורה בראש דברים שהם חוץ מגופו], ועל שפם יעטה חופה את ראשו כאבל, וטמא טמא יקרא, אומר פרוש, אין לי אלא זה בלבד מנין לרבות שאר מנוגעין, ת"ל וטמא טמא יקרא, [אי] מה זה מיוחד שבראשו נגעו אף אני אביא את הנתקין שבראשו נגעו מנין לרבות שאר (הטמאים) [המנוגעים] ת"ל וטמא טמא יקרא, מנין לרבות [שאר] הטמאים תלמוד לומר

73

ילקוט שמעוני תורה פרשת נשא

 שלא נתנה ליתבע בעד אחד מגלגלין, ממון שניתן ליתבע בעד אחד אינו דין שמגלגלין, אשכחן ודאי ספק מנלן, תניא רבי שמעון בן יוחאי אומר נאמרה שבועה בפנים ונאמרה שבועה בחוץ, מה שבועה האמורה בפנים עשה בה ספק כודאי, אף שבועה האמורה בחוץ עשה בה ספק כודאי, [אתמר רב אמר יש חופה לפסולות ושמואל אמר אין חופה לפסולות, אמר שמואל וכו'] אלא דקני לה כשהיא ארוסה ואיסתתרה ונכנסה לחופה ולא נבעלה ושמע מינה יש חופה לפסולות, אמר רבא ותסברא דהא מתרצתא היא והא תניא מבלעדי אישך מי שקדמה שכיבת בעל לבועל ולא שקדמה שכיבת בועל לבעל, רב פפא אמר האי תנא

74

ילקוט שמעוני תורה פרשת כי תצא

 לה לשמה ואידך לה ולא לה ולחברתה, אמר קרא נעל נעל אין מידי אחרינא לא והא מיבעי ליה לכדתניא נעלו אין לי אלא נעלו נעל של כל אדם מנין, ת"ל נעל (מ"מ) [נעל ריבה] א"כ מה ת"ל נעלו נעלו הראוי לו פרט לגדול שאינו יכול להלך בו פרט לקטן שאינו חופה את רוב רגלו, פרט לסנדל המסוליים שאין לו עקב, אם כן ניכתוב רחמנא נעל מאי הנעל שמע מינה תרתי ערות אשת אחיך יבמה יבא עליה בדבור אחד נאמרו (כתוב ברמז רצ"ה) שומרת יבם כנסה הרי היא כאשתו לכל דבר, למאי הילכתא, לומר שמגרשה בגט ומחזירה, מגרשה בגט פשיטא, מהו

75

זוהר כרך א (בראשית) פרשת לך לך

 אורחא דא נקטינן והכי שפיר וחזי לקמאן, אמר ר' אבא ודאי כך הוא ויאות מלה ומאן דלא אמר הכי אפיק גרמיה מעשרה חופות דזמין קודשא בריך הוא למעבד לצדיקיא בעלמא דאתי וכלהו מתקשרן בהאי, ובגיני כך עשרה מלי דמהימנותא אית בהאי קרא אשרי תבחר ותקרב וגו', וכל מלה ומלה חד חופה אתעביד מנה זכאה חולקיכון בעלמא דא ובעלמא דאתי דהא אורייתא מתקשרא בלבייכו כאילו קיימיתו [דף צה עמוד א] בגופיכו בטורא דסיני בשעתא דאתיהיבת אורייתא לישראל:פתח אידך ואמר (שמות כ') מזבח אדמה תעשה לי וזבחת עליו עולותיך ואת שלמיך וגו' תאנא כל מאן דקריב בריה לקרבנא דא כאילו אקריב

76

זוהר כרך א (בראשית) פרשת ויחי

 ישעיה ס"ו) והביאו את כל אחיכם מכל הגוים מנחה ליי' צבי למימר כד יהא קודשא בריך הוא בדינא במצראי בעדנא ההיא ייתון כל עממיא מנחה כד שמעו שמועה דקודשא בריך הוא היינו (שם ב') ונהרו אליו כל הגוים, תנא אמר רבי שמעון עתיד קודשא בריך הוא למיעבד לכל זכאה וזכאה חופה בירושלם (ירמיה ל"ג) קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה כד תיתוב מטרוניתא למלכא ועביד לה ארוסין הדא הוא דכתיב (שיר ג') צאינה וראינה וגו' ביום חתונתו וביום שמחת לבו, ביום חתונתו זה מתן תורה וביום שמחת לבו זה בנין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו:ומולדתך אשר הולדת

77

זוהר כרך ב (שמות) פרשת תרומה

 לה כלה וחדו עמהון כל ההוא יומא ואיהו חדי עמהון במלי דאורייתא, פתח איהו על פתורא ואמר, ועשית את הקרשים למשכן עצי שטים עומדים, כתיב הכא עומדים, וכתיב התם (ישעיה ו) שרפים עומדים מה להלן שרפים אוף הכא נמי שרפים, אלין קרשים קיימן בתקוני דכלה וסחרן סחרנא דחופה למשרי בההיא חופה רוח עלאה (נ"א רזא עלאה) כגוונא דא כלה לתתא אצטריך לתקנא חופה לחופאה בתקינו שפירו ליקרא דכלה אחרא דאתיא למשרי תמן בחדוה לכלה תתאה, ובגין יקרא דההיא כלה עלאה אצטריך למעבד חופאה דשפירו בכל תקוני דשפירו לזמנא לכלה עלאה לההיא חדוה, כגוונא דא בכל גזירו דברית לתתא אצטריך לאתקנא

78

זוהר - רעיא מהימנא כרך ג (דברים) פרשת עקב

 מחול על הקדש, רביעאה לאנהרא פתורא בשרגא כמה דאוקמוה שלחן בצפון ומנורה בדרום, וצריך הסבה כמה דאוקמוה הסבו אחד מברך לכלם, ובשבת בכל מלוי צריך לאתוספא מחול על הקדש בין במאכליו ומשתיו, בין בלבושוי, בין בהסבתיה דצריך לתקנא ליה מסבה שפירא בכמה כרים וכסתות מרקמן מכל דאית בביתיה כמאן דתקין חופה לכלה, דשבתא איהי מלכתא ואיהי כלה, ובגין דא הוו נפקי מארי מתניתין ע"ש לאקדמותי לארחא, והוו אמרי באי כלה באי כלה, וצריכין לאתערא שירה וחדוה לפתורה לגבה ולא עוד אלא דאית רזא אחרא, כגוונא דצריך לקבלא גבירתה בכמה נהורין דשרגין בשבת ובכמה ענוגין, ולבושין שפירין, וביתא מתקנא בכמה מאני

79

תיקוני זוהר תקונא עשרין וחד ועשרין

 ריקם השיבני י"י ואיהו מלא ה' ובה מלאה הארץ קנינך ושכינתא תתאה איהי סוכ"ה כ"ו ה"ס דאיהי יקו"ק אדנ"י כלילא מתרוייהו שמהן סוכה חבורא דתרוייהו כגונא דא יאקדונק"י בגין דאיהי כלה דיליה ואיהי בת שבע כללא דשבע ימי סוכה וכד נטלא מאימא עלאה דאיהי שמחת תורה שמחת בית השואבה ואיהי חופה דיליה אתקריאת שמיני חג עצרת בההוא זמנא דשמחת תורה שויין עטרה בריש כל צדיק לעילא כמה דאת אמר בעטרה שעטרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת לבו ביום חתונתו דא שכינתא תתאה וביום שמחת לבו דא שכינתא עלאה והכי צריכין ישראל לאתעטרא בכלא בעטרה על רישייהו [דף נו עמוד

80

זוהר חדש כרך א (תורה) פרשת בלק

 מתרעם לקב"ה ומצדיק עליה דינא ואמר מארי דעלמא גלוי וידוע קמך דאנא לא חיישנא עלי ועל גופאי ועל ממוני כלום דהא בדינא אתעביד כל מה דאתעביד אבל אבא ואמא סבין אית לי דלית לי במה דאפרנס לון וע"ד חיישנא. ותו עכ"ד צרורא חדא דדינרין דהוה בההוא ארנקא דחד מסכינא למעבד חופה לברתיה ענייא מה יעביד. מאריה דעלמא ע"ד כאיבנא בלבאי (יתיב) [יתיר]. בכי ואמר משפטי ה' אמת צדקו יחדיו [תלים יט] דינין דמארי עלמא קשוט אינון אמאי אינון קשוט בגין דצדקו יחדיו. דהא בשעתא דדינא דקב"ה בעי למעבד דינא כמה מארי תריסין קיימין מהאי סטר [ומהאי סטר] ומגיחין אלין באלין

1234567891011121314151617181920