חופה

חופה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 3673 מקורות עבור חופה. להלן תוצאות 51 - 60

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


51

תנא דבי אליהו אליהו זוטא (איש שלום) פרשה כה

 אלוהות שלי, אין משפטו אלא (שריפה) [בשריפה] מיד לקח את אברהם וחבשו בבית האסורים, [עשר שנים בנו את הכבשן והיו מתנהגין ומביאין עצים לכבשן של אברהם], והוציאוהו להשליכו לכבשן האש, מיד ירד הקב"ה להצילו, אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה, (את) [רבש"ע מה] מצאת באדם הראשון שהשפלת דעתך עמו לעשות לו חופה בגן עדן [וירדת וישבת עמו בגן עדן] סוף עבר על כל מצותיך, [אמר להם] תשובתכם בצדכם, מה אעשה לבשר ודם שהוא שרוי במקום טומאה ויצר הרע שולט בו, ואתם שרויים במקום טהרה ואין יצר הרע שולט בכם, מה עשו מכם עזה ועוזי ועזאל, שירדו לארץ (ונחמדו) [וחמדו] בנות האדם

52

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) בראשית פרשת בראשית - נח פרק ו

 לכך נאמר ויתעצב אל לבו, אל צדיקו דבר לאבדם מן העולם:סימן זז) ויאמר ה' אמחה את האדם. אני ממחה על בריותי ואין בריותי ממחים על ידי: אשר בראתי מעל פני האדמה מאדם עד בהמה. אמר רב פנחס משל למלך שהשיא את בנו, ועשה לו חופה, סיידה וכיירה, כעס המלך על בנו והרגו, מה עשה המלך נכנס לתוך החופה, התחיל לשבר בקנים, ומבקיע במחיצות, ומקרע בכילות, אמר המלך כלום עשיתי כל אלה אלא בשביל בני, בני אבד ואלו קיימים, לכך נאמר מאדם עד בהמה ועד רמש, זהו שאמר הכתוב אחור וקדם צרתני ותשת עלי כפיך (תהלים קלט ה), על

53

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) בראשית פרשת חיי שרה פרק כד

 לאפוקה וגביא כתובתה, מאי טעמא כיון דהוא מופקד אפרייה ורביה והיא לא מיפקדה, אמרינן הוא דלא זכה לבנות ממנה: ת"ר מברכין ברכת אירוסין בבית האירוסין, מאי מברך, רבא בר רב אדא ורבין בר רב אדא דאמרי תרויוהו, אקב"ו על העריות, ואסר לנו את הארוסות, והתיר לנו את הנשואות על ידי חופה וקידושין בא"י מקדש עמו ישראל ע"י חופה וקידושין: ת"ר מברכים ברכת חתנים כל שבעה, א"ר יהודה והוא שבאו פנים חדשות, ומאי מברך בורא פרי הגפן, שהכל ברא לכבודו, בא"י יוצר האדם, ברוך אשר יצר את האדם בצלמו בצלם דמות תבניתו והתקין לו ממנה בנין עדי עד, ברוך יוצר האדם.

54

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) ויקרא פרשת ויקרא

 ראוין לבילה בכלי אחד בלילה מעכבת. מנא לן משמן מה שמן לוג אחד לעשרון אחד. לוג אחד לששים [דף ו עמוד א] עשרונים שנאמר (ויקרא יד) למנחה ולוג שמן. וקמץ משם. ממקום שרגלי הזר עומדת. מלוא קומצו. יכול מבורץ ת"ל בקמצו. יכול יקמוץ בראשי אצבעותיו ת"ל מלוא קומצו. כיצד עושה חופה אצבעותיו על פס ידו. במחבת או במרחשת (וקובץ) ומוחק באגודלו מלמעלה ובאצבע קטנה מלמטה וזו היא אחת מעבודות קשות שבמקדש. מסלתה ומשמנה. שתהא הסלת בלולה בשמן. ד"א מסלתה ומשמנה שאם חיסר סלתה או שמנה פסולה. ד"א מסלתה ולא מסולת חברתה. משמנה ולא משמן חברתה מיכן אמרו שתי מנחות שנתערבו

55

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) ויקרא פרשת שמיני

 שמא תנקב הריאה. תרנגולת טרפה ביצתה אסורה. עוף שנשברו כרעיו למטה מן צומת הגידין כשרה. למעלה מן צומת הגידין טרפה. מקום צומת הגידין בארכובה מקום שהגידים צומתים ובעוף כיון שאתה מנפץ צומת הגידין הם ט"ז חוטין אם נפסק אחד מהם טרפה. בהמה שנשבר בה עצם ויצא לחוץ אם העור והבשר חופה את רובו כשרה ואם לאו פסולה. כל בהמה וחיה שיש בו ספק לישוך נחש תעשה בשפוד אם מתנפלת בידוע שמארס הוא ואסור. השוחט אמה ובתה ביום א' במזיד היו מלקין אותו על השני והבשר מותר לערב. ואותו ואת בנו אינו נוהג בעופות. והשוחט ונתנבלה בידו מותר לשחוט בנה אחריה

56

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) ויקרא פרשת תזריע

 פי כהן:[יג, מה] והצרוע אשר בו הנגע. אע"פ שהוא כהן גדול. בגדיו יהיו פרומים וראשו יהיה פרוע. פרומים קרועים. וראשו יהיה פרוע לגדל שער דברי רבי אליעזר רבי עקיבא אומר נאמר הויה בראש ונאמר הויה בבגדים מה בגדים חוץ מגופו אף בראש חוץ מגופו. ועל שפם יעטה. חופה את ראשו כאבל. מכאן אמרו כל עטיפה שאינה כעטיפת ישמעאלים אינה עטיפה. וטמא טמא יקרא. מכאן אמרו מי שאירע בו דבר צריך להודיע לרבים ורבים מבקשים עליו רחמים. וטמא טמא. אפילו הזב והזבה שאינה יכולה ליטהר היתה מכרזת להודיע לרבים:[יג, מו] כל ימי אשר הנגע בו. לרבות שאם קצץ בהרתו

57

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) דברים פרשת תצא

 אומר לו כלך אצל שכמותך ולא תכניס קטטה לתוך ביתך. ועמד ואמר. בעמידה. לא חפצתי לקחתה. ולא שלא חפץ המקום:ונגשה יבמתו אליו לעיני הזקנים. לפני הזקנים מתייחדת עמו ולא חוץ מן הזקנים. וחלצה נעלו מעל רגלו. שהוא כמדת רגלו. פרט לגדול שאינו יכול להלך בו. ובקטן שאינו חופה את רוב הרגל ושאין לו עקב שהוא פסול. מעל רגלו. רגלו הימנית. מעל רגלו ולא מעל דמעל. מיכן אמרו מן הארכובה ולמעלה חליצתה פסולה. וירקה בפניו. ולא בפניו ממש. שנאמר לעיני הזקנים. רוק הנראה לדיינים. ירקה דם. אם יש בה לחלוחית רוק יצאת. וענתה ואמרה. נאמר כאן ענייה ונאמר להלן ענייה.

58

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) שיר השירים פרק א

 יבואו לך שפעת גמלים תכסך, בכרי מדין ועיפה כספם וזהבם אתם (שם ה - ט).סימן יב(יב) עד שהמלך במסבו. לשעבר עד שהשם נגלה בסיני ליתן תורה לישראל: נרדי נתן ריחו. כבר עלה ריח הקטרת של עגל. משל למלך שנשא אשה בת טובים עד שהוא מתקן לה חופה מצאה שזינתה, עלובה כלה שמזנה בתוך החופה. אבא מרי ז"ל דרש נתן ריחו, עזב ריחו הטוב, ודומה לו ולא נתן סיחון (במדבר כא, כג), לא הניח סיחון את ישראל. ולעתיד עד שהמלך במסבו, עד שהשכינה בשמי מרום. נרדי נתן ריחו. יש רשות ליפרע מן האומות, שנאמר (בראשית כח, כ) וידר יעקב, והאביד (

59

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) קהלת פרק ז

 חכמה עם נחלה. זה חכם שמלמד תורה לרבים ומנחילם תורתו: ויותר לרואי שמש. ויותר שמלבין להם הדבר כשמש וכצהרים כדרך שעשה משה רבינו לישראל.סימן יב(יב) כי בצל החכמה בצל הכסף. ר' חנינא ור' ירמיה בשם ר' חייא בר אבא אמר מקום שעתיד הקב"ה לעשות צל חופה לבעלי תורה יעשה לבעלי מצות, שנאמר כי בצל החכמה בצל הכסף: ויתרון דעת החכמה תחיה בעליה. זה המחזיק דברי תורה ומודיעה לרבים תחיה בעליה: ס"א ויתרון דעת החכמה תחיה בעליה. בהרבה מקומות אדם מציל את עצמו מן המות.סימן יג(יג) ראה את מעשה האלהים. והתבונן בו ותהיה לו לעבד עולם: כי

60

בראשית רבתי פרשת בראשית

 שמנה בגדים של ענני כבוד ונותנים ב' כתרים על ראשו, א' של אבנים טובות ומרגליות וא' של זהב פרוים, ונותנים ח' הדסים בידו ומקלסים לפניו ואומרים לו לך אכול בשמחה לחמך (קהלת ט' ז') ומביאים אותו למקום נחלי מים מוקף ח' מאות מיני ורדים, וכל אחד מהם יש לו (חומה) [חופה] בפני עצמו לפי כבודו שנאמר וברא ה' על כל מכון וגו' כי על כל כבוד חפה (ישעיה ד' ה') וכל חפה נמשכין ממנה ד' נהרות א' של חלב וא' של יין וא' של אפרסמון וא' של דבש, וכל חפה למעלה ממנה גפן של זהב ושלשים מרגליות קבועות בה, וס'

1234567891011121314151617181920