חופה

חופה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 3673 מקורות עבור חופה. להלן תוצאות 31 - 40

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


31

איכה רבה (וילנא) פתיחתות

 בוודאי זהו ביתי וזהו מנוחתי שבאו אויבים ועשו בו כרצונם, באותה שעה היה הקב"ה בוכה ואומר אוי לי על ביתי, בני היכן אתם, כהני היכן אתם, אוהבי היכן אתם, מה אעשה לכם התריתי בכם ולא חזרתם בתשובה, אמר הקב"ה לירמיה אני דומה היום לאדם שהיה לו בן יחידי ועשה לו חופה ומת בתוך חופתו, ואין לך כאב לא עלי ולא על בני, לך וקרא לאברהם ליצחק וליעקב ומשה מקבריהם שהם יודעים לבכות, אמר לפניו רבש"ע איני יודע היכן משה קבור, אמר לו הקדוש ברוך הוא לך עמוד על שפת הירדן והרם קולך וקרא בן עמרם בן עמרם עמוד וראה צאנך

32

איכה רבה (וילנא) פרשה ג

 קיימין יומא דין כלכון גבורים לעמוד בכולם, אותי נהג, בעולם הזה שנקרא חשך ולא אור, אך בי ישוב יהפוך ידו כל היום, ארשב"ל מלמד שהקב"ה מתיאש מן הצדיקים בעולם הזה אבל חוזר ומרחם עליהם, הה"ד אך בי ישוב.ב בלה בשרי זה ציבור, ועורי זה סנהדרין, כשם שהעור חופה על הבשר כך סנהדרין חופין על ישראל, שבר עצמותי עיצומי, בני אדם שהיו כבני העצומים, בנה עלי ויקף ראש זה נבוכדנצר דכתיב ביה (דניאל ב') אנת הוא ראשה די דהבא, ותלאה זה נבוזראדן, ד"א ראש זה אספסינוס, ותלאה זה טרכינוס, במחשכים הושיבני כמתי עולם, א"ר שמואל ארבעה חשובין כמתים, סומא דכתיב

33

איכה רבה (וילנא) פרשה ד

 בשפכך את חמתך על ירושלים וכתיב שפך כאש חמתו, והדין כלה ה' את חמתו שפך חרון אפו, ויצת אש בציון, כתיב (תהלים ע"ט) מזמור לאסף אלהים באו גוים בנחלתך, לא הוה קרא צריך למימר אלא בכי לאסף נהי לאסף קינה לאסף, ומה אומר מזמור לאסף, אלא משל למלך שעשה בית חופה לבנו וסיידה וכיידה וציירה ויצא בנו לתרבות רעה, מיד עלה המלך לחופה וקרע את הוילאות ושיבר את הקנים ונטל פדגוג שלו איבוב של קנים והיה מזמר, אמרו לו המלך הפך חופתו של בנו ואת יושב ומזמר, אמר להם מזמר אני שהפך חופתו של בנו ולא שפך חמתו על בנו,

34

איכה רבה (בובר) פתיחתא כד

 בוודאי זהו ביתי וזהו מנוחתי שבאו אויבים ועשו בו כרצונם, באותה שעה היה הקב"ה בוכה ואומר אוי לי על ביתי, בני היכן אתם, כהני היכן אתם, אוהבי היכן אתם, מה אעשה לכם, התריתי בכם ולא חזרתם בתשובה, אמר הקב"ה לירמיה אני דומה היום לאדם שהי' לו בן יחידי, ועשה לו חופה ומת בתוך חופתו, ואין לך כאב לא עלי ולא על בני, לך וקרא לאברהם ליצחק וליעקב ומשה מקבריהם שהם יודעים לבכות, אמר לפניו רבש"ע איני יודע היכן משה קבור, אמר לו הקב"ה לך עמוד על שפת הירדן והרם קולך וקרא בן עמרם בן עמרם עמוד וראה צאנך שבלעום אויבים,

35

איכה רבה (בובר) פרשה ד

 את חמתך על ירושלים (יחזקאל ט ח), באוהל בת ציון שפך כאש חמתו (איכה ב ד), והדין כלה ה' את חמתו שפך חרון אפו.ויצת אש בציון ותאכל יסודותיה. כתיב מזמור לאסף אלהים באו גוים בנחלתך (תהלים עט א), מזמור, בכיה מבעי ליה, א"ר אלעזר משל למלך שעשה חופה לבנו, תיקן ביתו גיידה וסיידה וציירה, פעם אחת הכעיסו וסתרה, התחיל פדגוג יושב ומזמר, א"ל המלך חרב ביתו ואתה יושב ומזמר, אמר להו לכך אני מזמר ששפך חמתו על חופת בנו, ולא על בנו, כך אמרו לאסף, הקב"ה החריב את מקדשו, ואתה יושב ומזמר, אמר להם לכך אני מזמר ששפך הקב"ה

36

איכה רבה (בובר) פרשה ה

 דברי אוריה, יהיו בטלים דברי זכריה, שמחתי שנתקיימו דברי אוריה, סוף שיתקיימו דברי זכריה לעתיד לבוא, כלשון הזה אמרו לו עקיבה ניחמתנו תתנחם במנחמים.[יט] אתה ה' לעולם תשב כסאך לדור ודור. וכי יש ישיבה בלא כסא, ויש מלך בלא מטרונה, ויש חתן בלא כלה, ויש כלה בלא חופה, אתה ה' לעולם תשב כסאך לדור ודור.[כ] למה לנצח תשכחנו תעזבנו לאורך ימים. א"ר יהושע בן אבין ארבעה דברים תבע ירמיה. עזיבה, שכיחה, מאיסה, וקציפה. עזיבה ושכיחה, למה לנצח תשכחנו תעזבנו לאורך ימים, מאיסה וקציפה, כי אם מאוס מאסתנו קצפת עלינו עד מאד (איכה ה כב), מאיסה כבר שבו בימיו,

37

מדרש זוטא - איכה (בובר) פרשה א

 וזה היה מנוחתי שבאו האויבים שם ועשו כרצונם, באותה שעה היה צועק ובוכה, ואומר בני היכן הם, כהניי ולויי היכן הם, אדיריי היכן הם, ומה אעשה כמה פעמים התריתי בכם שתחזרו בתשובה ולא עשיתם, אמר הקב"ה לירמיה מה אתה רואה ודומם, היום אני דומה לאדם שהיה לו בן ועשה אותו חופה ומת בתוך חופתו, ואין לך כאב לא עלי ולא על בני, לך וקרא לאברהם יצחק ויעקב ומשה מקבריהם, כי הם יודעים לבכות, אמר לפניו רבונו של עולם איני יודע היכן משה קבור, אמר לו לך ועמוד על שפת הירדן וקרא בן עמרם בן עמרם, עמוד וראה צאנך שבלעוהו (אויבים) [

38

מדרש זוטא - איכה (בובר) נוסח ב פרשה א

 זה היה ביתי, וזה היה בית מנוחתי, ועתה באו אויבים בו ועשו בו כרצונם, באותה שעה היה הקב"ה צועק ואומר בני היכן הם, כהני ולויי היכן הם, אדירי היכן הם, מה אעשה הרציתי לכם שחזרתם בתשובה ולא רציתם. אמר הקב"ה לירמיהו אני דומה לאדם שיש לו בן אחד ועשה לו חופה ומת בתוך חופתו, ואין לך כאב לא עלי ולא על בני, לך וקרא לאברהם ליצחק וליעקב ולמשה, כי הם יודעים לבכות, אמר לפניו רבונו של עולם איני יודע היכן הם, והיכן משה קבור, אמר ליה לך אל מערת המכפלה, וקרא לאבות, ועל שפת הירדן וקרא בן עמרם בן עמרם,

39

פסיקתא רבתי (איש שלום) פיסקא כ - פ' מתן תורה

 לו שמא מבול מביא לעולם או עולם נידון כבראשונה, בלעם הרשע פתח לפני בליעל ודבר השיב, אל תיראו מלכי אדמה ואל תבהלו רוזני ארץ, שוכן שחקים בכבודו נגלה על בניו ברחמים, והופיע לתת לעמו תורה וחכמה ומוסר לידידיו. ולמה ניתנה תורה בסיון ולא בשאר ירחים, למה הדבר דומה למלך שעשה חופה לבתו ואמר אדם אחד מגדולי המלך נאה לה לבת המלך להרכיבה על הפיל כשהיא יושבת באפריון ולסלסלה בכל גדולי מלכות, ענה (אחד) [אחר] ואמר פיל גבוה ואין (לה) [לו] הדר (ויש לה) [ואין לו] יופי ונאה להרכיבה על הסוס ולהראות יופיה בכל גדולי המלכות, ענה אדם אחד פיל גבוה

40

פסיקתא רבתי (איש שלום) פיסקא לא - ותאמר ציון

 אם אשכחך ירושלים אמר רבי לוי בשם רבי חמא בי רבי חנינא לפי שלעתיד לבא עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות אהלי חופות של כבוד לצדיקים כל אחד ואחד לפי כבודו כמה שישעיה אומר וברא ה' על מכון הרי ציון ועל מקראיה ענן ועשן יומם ואש להבה לילה כי על כבוד חופה (ישעיה ד' ה'), והכל אומרים מה כל הכבוד הזה קול רנה, והם אומרים להם קול רנה וישועה באהלי צדיקים וגו' ימין ה' רוממה ימין ה' עושה חיל (תהלים קי"ח י"ד וט"ו), לפיכך כשאמרה ציון וה' שכחני אמר לה הקדוש ברוך הוא אני הכתבתי בכבוד שאני עתיד לעשות לצדיקים בגאולתכם,

1234567891011121314151617181920