חופה

חופה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 3673 מקורות עבור חופה. להלן תוצאות 21 - 30

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


21

מדרש תנאים לדברים פרק כה

 ונגשה יבמ' אליו לעי' הז' מה דברים בזקנים אף חליצה בזקנים: ד"א ונגשה יבמ' אליו מלמד שמתיחדת עמו לעיני הזקנים: וחל' נעלו אין לי אלא נעלו שלו של כל אדם מנ' ת"ל חלוץ הנעל מכל מקום א"כ מה ת"ל נעלו הראוי לו פרט לגדול שאינו יכול להלך בו ולקטן שאינו חופה את רוב רגלו ופרט לסנדל וסולייס שאין לו עקב: וחלצה ולא שיחלוץ הוא: וחלצה ואפלו בשניה: מיכן אמ' גדמת חולצת בשניה לכתחלה: מעל רגלו נאמר כאן רגלו ונאמר להלן רגלו מה להלן רגלו הימנית אף כאן רגלו הימנית: מעל רגלו מיכן אמ' מן הארכובה ולמטה חליצתה כשרה מן הארכובה

22

בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה ט

 פלטין ראה אותה וערבה לו, אמר פלטין פלטין הלואי תהא מעלת חן לפני בכל עת כשם שהעלית חן לפני בשעה זו, כך אמר הקב"ה לעולמו, עולמי עולמי, הלואי תהא מעלת חן לפני בכל עת כשם שהעלית חן לפני בשעה זו, רבי יונתן אמר למלך שהיה משיא את בתו ועשה לה חופה ובית וסיידה וכיירה וציירה, וראה אותה וערבה לו, אמר לה בתי הלואי תהיה החופה הזאת מעלת חן לפני בכל עת כשם שהעלית חן לפני בשעה הזו, כך אמר הקב"ה לעולמו, עולמי עולמי, הלואי תהא מעלת חן לפני בכל עת כשם שהעלית חן לפני בשעה הזו.ה בתורתו של רבי

23

בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה י

 אלא כזה שהוא מכה בקורנוס על גבי הסדן, הגביהה מבעוד יום והורידה משתחשך, אר"ש בן יוחאי בשר ודם שאינו יודע לא עתיו ולא רגעיו ולא שעותיו, הוא מוסיף מחול על הקודש, אבל הקב"ה שהוא יודע רגעיו ועתיו ושעותיו, נכנס בו כחוט השערה, גניבא ורבנן, גניבא אמר משל למלך שעשה לו חופה וציירה וכיירה, ומה היתה חסרה כלה שתכנס לתוכה, כך מה היה העולם חסר שבת, רבנן אמרי משל למלך שעשו לו טבעת מה היתה חסירה חותם, כך מה היה העולם חסר שבת וזה אחד מן הדברים ששינו לתלמי המלך, ויכל אלהים ביום הששי וישבות ביום השביעי, תלמי המלך שאל את

24

בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה יח

 בן לקיש תרוויהון אמרין כלל ופרט, עשה את הכלל מוספת לפרט והכל בכלל, כל אבן יקרה מסוכתך כלל, אודם פטדה תרשיש ויהלום וגו' פרט, הכל בכלל, כל אבן יקרה מסוכתך, רבי לוי ורבי סימון חד אמר ט' וחד אמר י', מ"ד עשר כרבנן, ומ"ד ט' הדין דהב דהכא לית הוא חופה, רבי אחא בר חנינא אמר עשה כתלים של זהב, ובתי קריות של אבנים טובות ומרגליות, ר' אלעזר בר ביסנא בשם ר' אחא אמר אפי' קורקוסים של זהב עשה לו.ב רבי יהושע דסכנין בשם ר' לוי אמר ויבן כתיב, התבונן מאין לבראתה אמר לא אברא אותה מן הראש שלא

25

בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה כח

 אמר משל למלך שמסר את בנו לפדגוג, והוציאו לתרבות רעה, כעס המלך על בנו והרגו אמר המלך כלום הוציא את בני לתרבות רעה, אלא זה, בני אבד הוא וזה קיים, לפיכך מאדם עד בהמה עד רמש ועד עוף השמים, רבי פנחס אמר משל למלך שהיה משיא את בנו ועשה לו חופה סיידה וכיירה וציירה, כעס המלך על בנו והרגו, מה עשה נכנס לתוך החופה התחיל לשבר את הקנקנים ומפקיע בחיצאות ומקרע בכיליות, אמר המלך כלום עשיתי זו אלא בשביל בני, בני אבד וזו קיימת, לפיכך מאדם ועד בהמה ועד עוף השמים, הה"ד (צפניה א) אסוף אסף כל מעל פני האדמה

26

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת בראשית פרשה ט

 שבנה פלטין ראה אותה וערבה לו, אמר פלטין פלטין הלווי תהי מעלה חן לפני בכל עת כשם שהעלית חן לפני בשעה הזו, כך אמר הקב"ה לעולמו עולמי עולמי הלווי תהי מעלה חן לפני בכל עת כשם שהעלית חן לפני בשעה הזו, ר' יונתן אמר למלך שהשיא את בתו ועשה לה חופה ובית וסיידה וכיירה וציירה וראה אותה וערבה לו, אמר בתי בתי הלווי החופה הזו תהא מעלה חן לפני בכל עת כשם שהעלית חן לפני בשעה הזו, כך אמר הקב"ה לעולמו עולמי עולמי הלווי תהא מעלה חן לפני בכל עת כשם שהעלית חן לפני בשעה הזו. בתורתו שלר' מאיר מצאו

27

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת בראשית פרשה י

 אתמהא, אמר ליה כזה שהוא מכה בקורנס על הסדן, אגבהה מבעוד יום והורידה משתחשך, אמר ר' שמעון בן יוחאי בשר ודם שאינו יודע לא רגעיו ולא עתיו ולא שעותיו הוא מוסיף מחול לקודש, אבל הקב"ה שיודע רגעיו ועתיו ושעותיו נכנס בו כחוט הסערה, גניבה ורבנין גניבה אמר למלך שעשה לו חופה, סיידה וכיירה וציירה, ומה היה חופה חסירה, כלה שתכנס לתוכה, כך מה היה העולם חסר שבת, רבנין אמ' למלך שעשה לו טבעת מה היתה חסירה חותם, כך מה העולם חסר שבת. וזה אחד מן הדברים ששינו לתלמי המלך [ויכל בששי וישבת בשביעי]. תלמי המלך שאל הזקנים ברומי בכמה ימים

28

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת בראשית פרשה יח

 בן לקיש תרויהון אמרין כלל ופרט עשה את הכלל מוספת לפרט והכל בכלל, כל אבן יקרה מסוכתיך כלל, אדם פטדה וגו' פרט, הכל בכלל כל אבן יקרה מסוכתך, ר' לוי ור' סימון חד אמר תשע וחרנא אמר עשר, מאן דאמר עשר כרבנין, ומאן דאמר תשע הדין זהב דהכא לית הוא חופה אתמהא, ר' אחא בר חנינא אמר עשה כתלים שלזהב ותיקריות שלאבנים טובות ומרגליות, ר' אלעזר בר כרסנא בשם ר' אחא אפילו קורקוסים שלזהב עשה לו. ר' יהושע דסכנין בשם ר' לוי ויבן כת' התבונן מאיכן לברותה, אמר לא נברא אותה מראש שלא תהא מוקרת ראשה, ולא מן העין שלא

29

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת בראשית פרשה כח

 כורת הברית.[מאדם עד בהמה וגו'] ר' יודן אמר למלך שמסר בנו לפידגוג והוציאו לתרבות רעה, כעס המלך על בנו והרגו, אמר המלך כלום הוציא בני לתרבות רעה אלא זה, בני אבד וזה קיים, לפיכך מאדם ועד בהמה וגו', ר' פינחס אמר למלך שהיה משיא בנו ועשה לו חופה, סיידה וכיירה וציירה, כעס המלך על בנו והרגו, נכנס בחופה התחיל לשבר בקנים ומכפיע בחיצאות ומקרע ביליות, אמר בני אבד ואילו קיימין לפיכך מאדם ועד בהמה ה"ה אסף אדם ובהמה וגו' (צפניה א ג), והמכשלות את הרשעים (שם שם /צפניה א'/) הם הכשילו את הרשעים דהוה צאיד עופא ואמר ליה איזל

30

במדבר רבה (וילנא) פרשת פינחס פרשה כא

 מצאנוהו שגיא כח וכתיב (שם /איוב/ לו) הן אל ישגיב בכחו מי כמוהו מורה כיצד יתקיימו שני מקראות אלו אלא כשהוא נותן להם נותן להם לפי כחו וכשהוא מבקש אינו מבקש אלא לפי כחן ראה מה כתיב (שמות כו) את המשכן תעשה עשר יריעות ועתיד הקב"ה לעשות לכל צדיק וצדיק חופה של ענני כבוד שנאמר (ישעיה ד) וברא ה' על כל מכון הר ציון ועל מקראיה ענן יומם ועשן ונגה אש להבה לילה כי על כל כבוד חופה ועשן בחופה למה כל מי שנותן עיניו עושנות וצרות בתלמידים בעוה"ז מתמלא חופתו עשן לעוה"ב, אש בחופה למה מלמד שכל צדיק שהוא

1234567891011121314151617181920