חופה

חופה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 3673 מקורות עבור חופה. להלן תוצאות 11 - 20

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


11

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת יומא פרק ה

 המזבח וקשיא יש חטאת קריבה עולה א"ר יוסה שנייא היא שאין קרבנות צבור נקבעין אלא בשחיטה א"ר חנניה בן תרדיון תניי ב"ד הוא על המותרות שיקרבו עולות. [ויקרא ב ב] מלא קומצו יכול מלא קומצו מבורץ ת"ל בקמצו אי בקמצו יכול יקמוץ בראשי אצבעותיו תלמוד לומר מלא קומצו הא כיצד חופה את פס ידו במחבת ובמרחשת ומוחק באצבעו מלמעלן למטן תמן את אמר מלא קומצו בקמצו והכא את אמר מלא קומצו רבי יעקב בר אחא רבי סימון בשם רבי יהושע בן לוי מה להלן קומץ החסר פסול והכא קומץ החסר פסול [דף כה עמוד ב] חפנים מהו שיעשה ככלי שרת

12

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת כתובות פרק ד

 היא ברשות האב עד שתיכנס לרשות הבעל לנישואין מסר האב לשלוחי הבעל הרי היא ברשות הבעל הלך האב עם שלוחי הבעל או הלכו שלוחי האב עם שלוחי הבעל הרי היא ברשות האב מסרו שלוחי האב לשלוחי הבעל הרי היא ברשות הבעל: גמ' לא סוף דבר לחופה אלא לבית שיש לו חופה כעין דא אמנותא טרקילין וקיטון חופה וקיטון נכנסה לטריקלין להדא מילא רבי לעזר אמר ליורשה רבי שמעון בן לקיש אמר להפר נדריה אמר רבי זעירא אף על גב דר' שמעון בן לקיש אמר להפר נדריה מודה שאינו מיפר לה עד שתיכנס לחופה אמר רבי הונה מתניתא מסייע לרבי שמעון

13

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת סוכה פרק ב

 כלום עד דעל ליה למטללתיה דר' יוחנן ספרה דגופתא. א"ר מנא לא סוף דבר חולין של סכנה אלא אפי' חולין שאינן של סכנה. תני אמר רשב"ג מעשה שהייתי חושש עיניי בקיסרין והתיר לי ר' יוסי ברבי לי ולכל משמשי לישן חוץ לסוכה. רבי בא בר זבדא אמר שושבינן וכל בני חופה פטורין מן הסוכה. תני שומרי העיר ביום פטורין מן הסוכה ביום וחייבין בלילה. שומרי העיר בלילה פטורין מן הסוכה בלילה וחייבין ביום. שומרי העיר ביום ובלילה פטורין מן הסוכה בין ביום ובין בלילה. הדא דאת אמר בשומר גייסות אבל בשומרי ממון עשו אותן כשומר גנות ופרדיסין. אבודמא מלחא הוה

14

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת סנהדרין פרק יא

 דאמר צריך למאן דאמר אינו צריך והא כתיב [מלכים ב כ ח] ויאמר חזקיהו אל ישעיהו מה אות. אמר ליה שנייא היא תמן דו עסק בתחיית המתים [הושע ו ב] יחיינו מיומים ביום השלישי יקימנו ונחיה לפניו. א"ר יהודה בן פזי לא סוף דבר לחופה אלא אפילו לבית שיש בו חופה בעיא הדא מילתא. טריקלין וקיטון חופה וקיטון נכנסה לטריקלין. ליידא מילה ר' יוחנן אמר ליורשה ריש לקיש אמר להפר נדריה. א"ר זעירא אע"ג דרשב"ל אמר להפר נדריה מודה שאינו מיפר לה עד שתיכנס לחופה. אמר רב הונא קרייא מסייע לרשב"ל [דברים כב כא] לזנות בית אביה פרט שמסרו שלוחי

15

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת שבת פרק ו

 ר' ירמיה בעי קומי ר' זעירא מהו להחליף. א"ל שרי. אפילו כן אמר ליה פוק חמי חד סיב וסמך עלוי. נפק ואשכח לר' בא בר ממל ושאל ליה ושרא. א"ר יוסי מתניתין אמרה שהוא מין מלבוש. דתנינן או בשל שמאל בימין חליצתה כשירה. הדא דתימר לאורך אבל לרוחב צריך שיהא חופה את רוב הרגל: ולא ביחיד. א"ר אבא מפני החשד שלא יאמרו איש פלוני נפסק סנדלו ותלאו בית שיחיו: בזמן שאין ברגלו מכה. הא יש ברגלו מכה הוא נותן. על איזה מהן הוא נותן. שמואל אמר על אותה שאין בה מכה הוא נותן. אם אומר את על אותה שיש בה

16

מכילתא דרבי ישמעאל בא - מסכתא דפסחא פרשה יד

 דברי רבי אליעזר וחכמים אומרים אין סוכות אלא מקום שנאמר ויסעו מסוכות ויחנו באיתם (במדבר לג ו) מה איתם מקום אף סוכות מקום. רבי עקיבא אומר אין סוכות אלא ענני כבוד שנאמר וברא ה' על מכון הר ציון ועל מקראיה ענן יומם ונוגה אש להבה לילה כי על כל כבוד חופה (ישעיה ד ה) אין לי אלא לשעבר לעתיד לבא מנין ת"ל וסוכה תהיה לצל יומם מחורב וגו' ואומר ופדויי ה' ישובון ושמחת עולם על ראשם (שם /ישעיה/ לה י) רבי נחמיה אומר סוכותה לפי שצריך למד מתחלתו נותן לו הא בסופו: כשש מאות אלף רגלי כששים ריבוא דברי רבי

17

מכילתא דרבי ישמעאל בשלח - מסכתא דויהי פתיחתא

 אני מיד ת"ל אתכם כשתהיו עולים ומנין שאף עצמות השבטים העלו עמם שנ' מזה אתכם. ויסעו מסוכת ויחנו באתם מה איתם מקום אף סוכות מקום ר' עקיבא אומר אין סוכות אלא ענני כבוד שנא' וברא ה' על מכון הר ציון (ישעיה ד ה) וכתיב כי על כל כבוד חופה אין לי אלא לשעבר לעתיד לבא מנין ת"ל וסוכה תהיה לצל יומם ואומר ופדויי ה' ישובון ובאו ציון ברנה ושמחת עולם על ראשם (שם /ישעיה/ לה י). וה' הולך לפניהם יומם, נמצאת אומר שבעה עננים הם והשם הולך לפניהם יומם בעמוד ענן ועננך עומד עליהם ובעמוד ענן (במדבר יד יד) ובהאריך

18

ספרא ויקרא - דבורא דנדבה פרשה ט סוף פרק י

 לששים עשרון, וקמץ משם ממקום שרגלי הזר עומדות, בן בתירה אומר מנין אם קמץ בשמאל יחזיר ויחזור ויקמוץ בימין, תלמוד לומר משם ממקום שקמץ כבר.(ו) מלא קמצו יכול מלא קמצו מבורץ, תלמוד לומר בקמצו או בקמצו יכול יקמוץ בראשי אצבעותיו, תלמוד לומר מלא קמצו, הא כיצד חופה את פס ידו במחבת ובמרחשת ומוחק בגודלו באצבעו מלמעלן ולמטן.(ז) מלא קמצו סלת יכול מקום הקמיצה יהא סלת והשאר יהא קמח, תלמוד לומר מסלת אי מסלת יכול מקום הקמיצה והצדדין יהא סולת השאר יהא קמח, תלמוד לומר מסלתה שתהא כלה סלת ומשמנה שתהא כלה שמן.(ח) מסלתה ומשמנה שתהא הסלת בלולה

19

ספרא תזריע - פרשת נגעים פרשה ה פרק יב

 גדול.(ו) בגדיו יהיו פרומים, יהיו קרועים וראשו יהא פרוע לגדל פרע דברי רבי אליעזר, רבי עקיבא אומר נאמר הויה בראשו ונאמר הויה בבגדים מה הויה אמורה בבגדים דברים שהם חוץ מגופו אף הויה האמורה בראש דברים שהם חוץ מגופו.(ז) ועל שפם יעטה חופה ראשו כאבל, וטמא טמא יקרא, אומר פרוש, אין לי אלא זה בלבד מנין לרבות שאר המנוגעים תלמוד לומר טמא טמא יקרא.(ח) או מה זה מיוחד שבראשו נגעו, אף אני אביא את הנתקים שבראשו נגעו, ומנין לרבות שאר המנוגעים תלמוד לומר טמא טמא יקרא.(ט) ומנין לרבות שאר הטמאים תלמוד לומר וטמא טמא יקרא ארבה

20

ספרי דברים פרשת כי תצא פיסקא רצא

 ט) ונגשה יבמתו אליו לעיני הזקנים וירקה בפניו, רוק הנראה לעיני הזקנים, מלמד שמתייחדת עמו לעיני הזקנים. וחלצה נעלו, אין לי אלא נעלו שלו של אחרים מנין תלמוד לומר חלוץ הנעל מכל מקום אם כן למה נאמר וחלצה נעלו פרט לגדול שאין יכול להלך בו וקטן שאין חופה את רוב רגלו וסולייס שאין לו עקב שחליצתה פסולה. מעל רגלו, נאמר כאן רגלו ונאמר להלן +ויקרא יד יד+ רגלו מה רגלו האמור להלן ימנית אף רגלו האמור כאן ימנית. מעל רגלו, מיכן אתה אומר מן הארכובה ולמטה חליצתה כשירה מן הארכובה ולמעלה חליצתה פסולה. וירקה בפניו, יכול בפניו ממש תלמוד לומר

1234567891011121314151617181920