חופה

חופה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 3673 מקורות עבור חופה. להלן תוצאות 141 - 150

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


141

אלשיך שמות פרשת תרומה פרק כו

 יריעות, הם עשרת דברות הכוללות כל התורה כלה מראש ועד סוף כנודע ומפורש במקומו, מכל אחת נעשית יריעות מסך קדש המאהיל עליו, והן הן צל וחופות הנאמרים באמת בדברי רבותינו ז"ל (בבא בתרא עא, א). נמצא כי יחד כלן המה כוללות עשר יריעות לעושן. ואמר כי להיות על כל כבוד חופה זו כאשר יאות, צריך גם יתלוו עליה שש משזר, הן שש כפולות. והן שתים עשרה מדות אשר אמר המשורר במקראיו באומרו (תהלים טו) ה' מי יגור באהליך וכו', שיהיה אהל קדושתו יתברך מאהיל עליו, הלא הוא בעל י"ב מדות הולך תמים וכו', שלשה בפסוק ראשון ושלשה בפסוק שני וארבע

142

אלשיך ויקרא פרשת אמור פרק כג

 ימי ליבון יספרו לה ואחר תטהר והיתה לאיש, כן כאשר עבדים היו לפרעה במצרים נשקעו בטומאת עבודה זרה המטמאה כנדה, וביום צאתם אשר משכו ידיהם מהעבודה זרה ומלו את בשר ערלתם ותהי להם זאת כפיסוק דם נדה. אך עדיין צריך לברר וללבן עד יהיו ראויים לקבל התורה אשר היא כיום חופה כנודע (שיר השירים רבה ג יא), על כן הוצרך תחת שבעה נקיים של האשה שבעה שבועות יספרו למו להפשיט מעליהם כל שיורי חלאת זוהמא עד תומה. ואז ביום החמשים יום ששי לסיון שאז פסקה זוהמתן לגמרי עד בלתי השאיר שריד (שבת קמו א), אז הוכשרו ישראל להיות לו יתברך

143

אלשיך דברים פרשת ואתחנן פרק ו

 המעבירים את ישראל על דת באומרם עבור ולא תהרג או תהרג. אך על פי דרכם, המתיקו בפיהם נועם שיח לשון למודים, להשכיל להיטיב את אשר יבקשו ליהרג ואל יעבור. כי לא ישית לבו שהם נוטלים את נפשו, כי אדרבה הוא יתברך נוטל את נפשו, להעלותו גם עלה על כל כבוד חופה, כנודע מגדולות המקדשים את ה'. באופן, כי כן הוא משוש דרכו, ואז טוב לו. ועל כן ישמח ויגיל וישיש בשמחה:והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך. ושנתתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך. (ו - ט):בשום לב אל מלת ושננתם לבניך, ולא אמר

144

אלשיך שמואל א פרק טז

 הדבר לשאול ואת נפשו יבקש, או לחקור דבר על מה בא שמואל בית לחם וקדשם לזבח, ותחת זאת המת ימיתנו. על כן אמר בלבו איזה פתחון פה יש לדוד לבלתי הנצל, אם לא שבא ממעשה תמר ויהודה, אולי לא טוב הדבר בעיני ה', כי ענין בועז ורות היה על ידי חופה וקדושין, מה שאין כן ענין תמר, ומה גם כי כלתו היתה מבן אחד וזקוקה לאחר:על כן שלח בידו (כ - כג) לחם ונאד ויין וגדי עזים, לרמוז לפני ה' זכות אביה, שהוא מלכי צדק מלך שלם שהוציא לחם ויין לאברהם, וגדי עזים הוא זכות פרץ כמפורש אצלינו במקומו, כי

145

אלשיך ישעיהו פרק ד

 שהיא להבה דקה וזכה. ושמא תאמר, מה צורך להיות זה על כל ראש צדיק, והלא בכל כללות העיר יהיה כזה, כדבר שנאמר ואני אהיה לה חומת אש סביב ולכבוד אהיה בתוכה, וא"כ מה הוא היתרון הלז, לז"א אל תתמה כי על כל כבוד הידוע שהוא מה שולכבוד אהיה בתוכה היא חופה, שיהיה חופף על ראש כל צדיק ענן יומם ועשן ונוגה אש להבה לילה, והנה זה יהיה לעומת ענן יומם ועמוד אש לילה:ושמא תאמר בשלמא עמוד ענן שבמדבר ועמוד אש היו לנחותם הדרך, אך מה שהיה סוכך על ראש כל ישראל היו ענני כבוד, שהיו מוקפים מהם כד"א כי

146

אלשיך ירמיהו פרק ג

 אקבלך אם תשוב אלי על כל הרעות האלה האמורות, והיה אפשר יעלה על רוחך שמסקנת דברי תהיה לאמר, כי כאשר עזבתני גם אני אעזבך ולא אקבל אותך עוד, וזה מקל וחומר ומה אם כאשר ישלח איש את אשתו שהוא המשלחה מדעתו בגט פיטורין, ושלחה מביתו והלכה והיתה לאיש אחר ע"י חופה וקידושין, אם ימות השני או יגרשנה לא יוכל בעלה הראשון אשר שלחה לשוב לקחתה, כ"ש את שאני לא גרשתיך ולא שלחתיך ואת זנית תחתי, כי ק"ו הוא כי נאסרת עלי ככל אשה שתחת בעלה תזנה שלא ישוב לקחתה, הנה זה הוא מה שהיה אפשר לאמר כי זאת תהיה הנפקותא

147

אלשיך יונה פרק א

 גדולה ההיא אל הים. ואז ויהי סער גדול בים עד שוהאניה חשבה להשבר, והוא כי הרוח אשר הוא טבעו שהרוח סוער על ידו, הוא בא דרך משל מן המערב ודוחה את האניה למזרח וההיקש בהפכו, ועל ידי כן מטה אותה על צדה או על פניה, או חופה אותה הגל והיא נטבעת אך לא תשבר, אמנם אז היה הסער מסבב כי היה הרוח ההוא נוגע בארבע עבריה, כאשר עשה בבית של בני איוב עד שהפילו, כך אז חשבה להשבר שהיה הסער מסערה סביב ומשברה, וכוונתו יתברך היתה, ומה לרז"ל האומרים שהיו כל האניות עוברות ובאות לפניה בשלום וזו היתה בסער

148

אלשיך רות פרק ד

 מקום לדבר ולומר בעז בלבו איככה אוכל וראיתי הצלחה בזרע הבא לי מן הנערה הזאת, והלא קל וחומר הדברים אם מהאשה אשר לקחתי לי מזרע ישראל באישות גמורה, לא הצלחתי בזרעה והולדתי לבהלה וקברתי ששים בנים ובנות גדולים וטובים, ואיך מזאת שפיטמו אביה ואמה עגלים לעבודה זרה, ושלא על ידי חופה וקידושין וברכת חתנים גלתה מרגלותיו ותשכב אצליח בפרי בטנה. על כן ענו ואמרו ויהי ביתך כבית פרץ אשר ילדה תמר ליהודה כי כאשר יהודה קבר שני בניו אשר ילדה לו אשתו בדרך אישות גמורה, ולא הצליח כי אם בפרץ אשר ילדה תמר ליהודה הבא על אם הדרך לשכב אצלו

149

אלשיך איכה פרק ב

 ביתי וזהו מנוחתי שבאו אויבים ועשו בו כרצונם. באותה שעה היה הקב"ה בוכה, ואמר אוי לי על ביתי, בני היכן אתם, כהני היכן אתם, אוהבי היכן אתם. מה אעשה לכם, התריתי אתכם כמה פעמים ולא חזרתם בתשובה. אמר הקב"ה לירמיה אני דומה היום לאדם שהיה לו בן יחידי ועשה לו חופה ומת בתוך חופתו, אין לך כאב לא עלי ולא על בני, לך קרא לאברהם וליצחק וליעקב ולמשה מקבריהם, שהם יודעים לבכות וכו' ע"כ:וראוי לשים לב. א. אומרו בשעה שבקש, מה היתה הבקשה הזאת ומי יעכב ביד אדון הכל יתברך. ב. אומרו אמר כל זמן שאני בתוכו אין האויבים

150

אמת ליעקב בראשית פרשת לך לך פרק יב

 אל פרעה.פירש"י וז"ל: הללוה ביניהם לומר הגונה זו למלך עכ"ל. פירוש, שהוקשה לרש"י מדוע כתוב "אל פרעה", דהו"ל לומר "לפרעה", וע"ז יישב דהללוה ביניהם. [אבל עדיין קצת תמוה לשון "אל" לפירש"י.] ואולי יש לומר שתיבת "ויהללו" הוא מלשון ובתולותיו לא הוללו [תהלים ע"ח פס"ג], שפירש"י [ושאר המפרשים] שהוא מלשון חופה ואפריון, וא"כ אפשר לומר שלשון "ויהללו" בשפת המקרא הוא לשון שידוכים, ואז נופל שפיר היחס אל פרעה, והיינו שהם שידכו אותה לפרעה.והיה נראה לי להוסיף, דהנה הר"ן בפ"ק דשבת [דף ה' ע"ב] פירש לשון "משדכין" בזה"ל: מלשון שקט ומנוחה שהאשה מוצאת בבית בעלה כדכתיב ומצאן מנוחה אשה בית

1234567891011121314151617181920