חופה

חופה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 3673 מקורות עבור חופה. להלן תוצאות 101 - 110

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


101

פירוש הסולם לזוהר - במדבר פרשת פנחס מאמר קשת תפלין ציצית תכלת לבן וק"ש

 האצבע האמצעית, שהיא כנגד ג' קדושות, שהם קדוש קדוש קדוש, קדושה לך ישלשו (כנ"ל אות רצ"ח). וצריך לברך אותם בשבע ברכות, שהם שבע ברכות דקריאת שמע, בשחרית, שתים לפניה ואחת לאחריה. ובערב, שתים לפניה ושתים לאחריה.[אות שלז] וכלה בחופה דאיהי וכו': והכלה בחופה, דהיינו ביחוד ק"ש שנקרא חופה (כנ"ל תרומה אות קכ"ו) היא בצורת כנפי מצוה, שהם בציצית מוזהבות, כלומר שכרוכות עם תכלת, שה"ס הארת חכמה הנמשכת מן צד שמאל דבינה, הנקרא זהב. וע"כ הציצית כמו מוזהבות בתכלת. ותכלת ולבן שבציצית, הם כסא דין וכסא רחמים כלולים זה בזה. כי תכלת היא דין ולבן הוא רחמים. וכמה קשרים וחוליות

102

פירוש הסולם לזוהר - במדבר פרשת פנחס מאמר מעשה מרכבה ותפלה

 לא ישמע חבירו. ומשום זה העמידו חכמים כל המשמיע קולו בתפלתו הרי זה מקטני אמנה.[אות שלט] ובג"כ חיוון אשא וכו': ומשום זה, חיות אש למעלה, ממללות כענפי האילן, שהם מלאכי השרת, שהיו מתקבצים שם בתענוגי חתן וכלה (כנ"ל אות של"ד) באיזה מקום. הוא ביחוד קריאת שמע, שה"ס חופה (כנ"ל תרומה אות קכ"ו) ששם נאמר, ואשמע את קול כנפיהם, כי עוד אין שם יחוד התחתון יאהדונה"י וע"כ הם ממללות, (כנ"ל אות ש"י) שהם ס"ד לד' כנפים. כלומר, ד' חיות שכל אחת כלולה מד', הם ט"ז חיות, ולכל חיה ד' כנפים, ד' פעמים ט"ז הם ס"ד. וגם הכנפים כלולות זו מזו,

103

פירוש הסולם לזוהר - דברים פרשת עקב מאמר עשרה דברים למעבד בסעודתא

 שלחן בצפון ומנורה בדרום. וצריך הסבה, כמו שהעמידו, הסבו אחד מברך לכולם.[אות לב] ובשבת בכל מלוי וכו': ובשבת בכל דבריו צריך להוסיף מחול על הקודש בין במאכליו ומשתיו, בין בלבושיו, בין בהסבותיו, שצריך לתקן לו מסבה יפה, בכמה כרים וכסתות מרוקמים, מכל מה שיש בביתו, כמו שמתקנים חופה לכלה. כי שבת, היא מלכה והיא כלה. ומשום זה היו יוצאים בעלי המשנה בערב שבת, ומקדימים לקראתה בדרך, והיו אומרים, באי כלה, באי כלה. וצריכים לעורר על השלחן שירה ושמחה אליה.[אות לג] ולא עוד אלא וכו': ולא עוד, אלא שיש סוד אחר. שצריכים לקבל השבת, כמו שצריכים לקבל גבירה, שידליק

104

פירוש הסולם לזוהר חדש - במדבר פרשת בלק מאמר ואתן אדם תחתיך

 עלי ועל גופי ועל כספי כלום, כי בדין נעשה כל מה שנעשה. אבל אב ואם זקנים יש לי, שאין לי במה לכלכלם, ועל זה אני דואג.[אות מ] ותו על כל וכו': ועוד, על כל זה, צרור עם דינרים, שהיה באותו כיס, שהוא של עני אחד, שצריך לעשות חופה לבתו העניה, מה יעשה. רבון העולם, על זה אני כואב בלבי ביותר.[אות מא] בכי ואמר משפטי וגו': בכה ואמר, משפטי ה' אמת צדקו יחדיו. דינים של רבון העולם הם אמת, למה הם אמת, משום, שצדקו יחדיו. ומפרש, כי בשעה שהדין של הקב"ה רוצה לעשות דין, כמה בעלי מגינים המתוכחים עומדים

105

ספר הלכות גדולות סימן טו - הלכות לולב

 שנו אלא שחזר ונתגלה אבל לא חזר ונתגלה פטור מלכסות, והוינן בה כי חזר ונתגלה אמאי חייב, נימא הואיל ואידחי אידחי, אמר רב פפא זאת אומרת אין דיחוי אצל מצות, וחייב לברך.[עמוד רו] תנו רבנן (שם לב ב) (ויקרא כג, מ) וענף עץ עבות עץ שהוא עבות וענפו חופה את עציו, הוי אומר זה הדס. ואימא זיתא, בעינא עץ עבות וליכא. ואימא דולבא, בעינא שענפיו חופין את עציו וליכא. ואימא הרדוף, אמר אביי (משלי ג, יז) דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, רבא אמר (זכריה ח, יט) והאמת והשלום אהבו. תנו רבנן קלוע כמין קליעה ודומה לשלשלת זה הוא

106

ספר הלכות גדולות סימן לו - הלכות כתובות

 ביהודה שנו מפני שמתייחד עמה. תניא אידך מברכין ברכת חתנים בבית חתנים וברכת אירוסין בבית האירוסין.מאי ברכת אירוסין, רבין בר רב אדא ורבה בר רב אדא תרויהו משמיה דרב יהודה אמרי ברוך אשר קדשנו במצותיו וציונו על העריות ואסר לנו את הארוסות והתיר לנו את הנשואות על ידי חופה וקידושין ברוך אתה ה' מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין.תנו רבנן מברכין ברכת חתנים בבית חתנים כל שבעה, אמר רב יהודה אמר רב והוא שבאו פנים חדשות. ברכת חתנים מאי מברך, בורא פרי הגפן (כתובות ח א) שהכל ברא לכבודו, יוצר האדם, אשר יצר את האדם בצלמו בצלם

107

ספר הלכות גדולות סימן סא - הלכות טריפות

 חללה של קנה. אמר רב יהודה אמר שמואל (שם מה א) ניקבה נקבין כנפה, אי חסירי מצטרפין לכאיסר, ושאין בה חסרון כגון דצליקין מצלק מצטרפין לרובה. ניטלה ממנה רצועה מצטרפת לכאיסר. דעוף בכמה, אמר רבי יצחק בר נחמני לדילי מיפרשא לי מיניה דרבי אלעזר מקפלה ומניחה על פי הקנה אם חופה את רוב פי הקנה טריפה, חציו כשירה. נתפתחה כמין דלת דאישתקיל מן כיסא דקניא, אמר רב נחמן כדי שיכנס איסר לרחבו. נסדקה כמין קנה, אמרוה קמיה דרבי יוחנן אמר להו אפילו לא נשתייר בה אלא משהו מלמעלה ומשהו מלמטה כשירה. ניקב קנה למטה מן החזה נידון כריאה.ניקב קרום

108

ספר הלכות גדולות סימן סד - הלכות חלב

 חוטין שבחלב אסורין ואין חייבין עליהן כרת, חוטין שבכליות אסורין ואין חייבין עליהן כרת. לובן כוליא, רבי ור' חייא חד אסר וחד שרי, רבה ממרטיט ליה, ר' יוחנן ממרטיט ליה, ר' אסי גיים ליה מיגם, אמר אביי כוותיה דר' אסי מסתברא, דא"ר אבא אמר רב יהודה אמר שמואל חלב שהבשר חופה אותו מותר, אלמא שעל הכסלים אמר רחמנא ולא שבתוך הכסלים, הכא נמי שעל הכוליא אמר רחמנא ולא שבתוך הכוליא.סליקו להו הלכות חלב

109

ספר הלכות גדולות סימן עה - הלכות סופרים

 משלשות, ואחת משתי משמרות שלא שילשו היו מקריבין פר הבא ביום השמיני. אמר רבי לוי שבעים פרים הללו כנגד מי, כנגד שבעים אמות, ועשרים וארבע משמרות היו מקריבין שבעים פרים על שבעים אמות. ואילו הן עשרים וארבע משמרות יהוידיב ידעיה חרים שעוריה מלכיה מימין הקוץ אביה ישוע שכניה אלישיב יקים חופה ישאבב בלגה אימר חזיר הפצץ פתחיה יחזקאל יבין גמול דליה מעזיהו, כולן היו מקריבין בשבעת ימי החג. ואילו הן שבעים אומות גומר ומגוג ומדי ויוון ותובל ומשך ותירס אשכנז וריפת ותוגרמה אלישה ותרשיש כתים ודודנים הרי אילו ארבע עשרה בני יפת כוש ומצרים ופוט וכנען סבא וחוילה וסבתא ורעמה

110

סדר רב עמרם גאון (הרפנס) סדר אירוסין ונישואין

 סדר רב עמרם גאון (הרפנס) סדר אירוסין ונישואיןסדר אירוסין ונשואיןברכת האירוסין:ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על העריות, ואסר לנו את הארוסות והתיר לנו את הנשואות על ידי חופה וקידושין. ברוך אתה ה' מקדש ישראל על ידי חופה וקידושין.וברכת חתנים ששאלתם, אין לה זכר בברכת המזון כל עיקר, אלא שאומר תחלה ברוך שהשמחה במעונו.ואלו הן שבע ברכות שמברכין כל שבעת ימי חופה, בתחלה אומר:ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם בורא פרי הגפן.ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם שהכל ברא לכבודו.ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם יוצר האדם.ברוך

1234567891011121314151617181920