חופה

חופה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 3673 מקורות עבור חופה. להלן תוצאות 91 - 100

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


91

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת בראשית ב מאמר היכלא חמישאה גבורה

 וג' פעמים הללו ה"ס ג' הקוין שעליהן נמשכין אורות דג"ר שבהיכל הזה. וכל חד נכוה מנהירו דחופה דחבריה בין לתתא בין לעילא וכל אחד נכוה מאור חופתו של חברו בין למטה ובין למעלה. כלומר בין בהיכלות התחתונים ובין בהיכלות העליונים אין מעלת הצדיקים שוה זה לזה, וכל אחד יש לו חופה בפני עצמו ואין אחד יכול לנגוע בחופתו של חברו הגבוה ממנו כי נכוה בה כנוגע באש.[אות כג] האי היכלא קיימא על אנון היכלי תתאי, ואפילו צדיקים גמורין לא יכלין לאעלאה בגו האי היכלא ולמיקם ביה, היכל זה עומד ממעל כל אלו היכלות התחתונים ואפילו צדיקים גמורים שבהיכלות התחתונים

92

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת לך לך מאמרים לברית מילה

 ודאי כך הוא ויפה הדבר, דהיינו לומר הכתוב אשרי תבחר ותקרב הנ"ל, ומי שאינו אומר כן, מוציא את עצמו מעשרה חופות שעתיד הקדוש ב"ה לעשות לצדיקים בעולם הבא. וכולם מתקשרים בזה הכתוב, ומשום כך עשר מלות של האמונה יש בכתוב הזה, אשרי תבחר ותקרב וגו', וכל מלה ומלה נעשה ממנה חופה אחת.[אות תכט] זכאה חולקיכון וכו': אשרי חלקכם בעולם הזה ובעולם הבא, כי התורה מתקשרת בלבותיכם, כאלו עמדתם בעצמכם בהר סיני בשעה שניתנה תורה לישראל.[אות תל] פתח אידך וכו': פתח אחר ואמר. מזבח אדמה תעשה לי וגו'. למדנו, כל מי שמקריב את בנו לקרבן הזה של ברית מילה,

93

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת ויחי מאמר ועתה שני בניך הנולדים

 הגוים מנחה לה'. הכתוב רוצה לומר, כשיהיה הקב"ה בדין במצרים, דהיינו בכל האומות, כמו שכתוב במקרא הקודם לזה, בעת ההוא יביאו כל העמים מנחה, כאשר שמעו שמועה של הקב"ה, והיינו ונהרו אליו כל הגוים.[אות עז] תנא אמר ר"ש וכו': למדנו אר"ש, עתיד הקב"ה לעשות לכל צדיק וצדיק חופה בירושלים, כמ"ש קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה, שזה יהיה כאשר תשוב השכינה אל המלך ויעשה לה אירוסין. וזהו שכתוב, צאינה וראינה וגו' ביום חתונתו וביום שמחת לבו. ביום חתונתו זה מתן תורה. וביום שמחת לבו זה בנין בית המקדש, שיבנה במהרה בימינו.[אות עח] ומולדתך וגו' לך יהיו

94

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת בשלח מאמר עזי וזמרת יה

 אותו לעולם בדמות יקרה, וראו אותו הבריות, אז התקבצו והשתחוו לפניו, ואימה ופחד נפלה עליהם מיראתו. ז"ש ומוראכם וחתכם יהיה על כל חית השדה ועל כל עוף השמים.[אות רלא] עייליה לגנתיה דנטע וכו': הכניסו אל הגן שנטע לשמרו, להיות לו שמחה על שמחה, ולהשתעשע בו. עשה לו חופה מכוסה באבני יקר, ומלאכים העליונים שמחים לפניו. אחר כך צוה אותו על אילן אחד שלא יאכל ממנו, ולא עמד במצות אדונו.[אות רלב] אשכחנא בספרא דחנוך וכו': מצאתי בספר של חנוך. שלאחר שהעלה אותו, את חנוך, והראה לו כל אוצרות המלך העליונים והתחתונים, הראה לו עץ החיים, ואת העץ שנצטוה עליו

95

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת תרומה מאמר שמע ישראל ובשכמל"ו

 והן חסדים, וזה נעשה בתפלת שמונה עשרה, בשים שלום, (כנזכר לעיל אות מ"ה ונתבאר לעיל בהקסה"ז דף רמ"ה במראות הסולם אות ט') שאי אפשר שתהיה זווג הג"ר מטרם שיהיה זווג הו"ק דמוחין, ע"ש היטב, וז"ס היחוד של שמע ישראל, שמבאר פה ר"ש, שהוא מוקדם אל הזווג דתפלת שמונה עשרה, כמו חופה שהיא מחויבת להיות קודם הזווג.והנה שורש המוחין דזו"ן מתחיל מאו"א, דהיינו מבינה, שיצאה לחוץ מראש דא"א, שלולא יציאה זו לא היו מוחין לזו"ן, (כנ"ל בראשית א' דף ז' ד"ה וכבר) ובינה זו, נתקנה הג"ר שבה לאו"א, וז"ס תחתוניות שלה לישסו"ת. ולפיכך, כשאנו רוצים להמשיך מוחין לזו"ן, אנו מחויבים

96

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת תרומה מאמר השמים מספרים כבוד אל

 שכולם נותנים לו בחשק וברצון שלם את חפצם והאורות שלהם, כמו שיש לחתן רצון וחשק לתת אל הכלה מנחות ומתנות. ועל כן, והוא כחתן יוצא מחופתו.[אות ר] מאן חופתו דא וכו': שואל, מי הוא חופתו. ואומר, זהו עדן. שהוא חכמה, וזה סוד, ונהר יוצא מעדן. עדן, זהו חופה המכסה על כל, דהיינו שמכסה ומגין מפני כל הקליפות. ישיש כגבור. ישיש, הוא מצד אור הראשון, ששימש בששת ימי בראשית מטרם שנגנז, שלא נמצא בו דין כלל. כגבור, היינו מצד הגבורה, ואע"פ, שהגבורה היא דין שלם, כגבור כתוב, ולא גבור, הוא משום שהמתיק הדין בחסד, ולקח הכל ביחד, הן חכמה והן

97

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת תרומה מאמר שבע ברכות דכלה

 הקרשים למשכן עצי שטים עומדים. כתוב כאן עומדים וכתוב שם שרפים עומדים, מה שם שרפים. אף הקרשים שבכאן הם סוד השרפים. אלו השרפים המכונים קרשים, עומדים בתקון הכלה, שהיא השכינה, ומסבבים סביב החופה, שהיא המכסה שממעל הקרשים, שתשרה בחופה ההיא רוח עליון, שהוא ז"א. כעין זה כלה למטה, צריכים לתקן חופה לכיסוי בתקון יפה לכבוד כלה האחרת, שהיא השכינה, הבאה לשרות שם בשמחה על כלה התחתונה.[אות תשפט] ובגין יקרא דההיא וכו': ומשום כבודה של כלה העליונה ההיא צריכים לעשות חופה נאה בכל תקוני היופי לזמן את כלה העליונה שהיא השכינה, לחופה הזו. כי כמו שבכל מילה של ברית למטה,

98

פירוש הסולם לזוהר - שמות ספרא דצניעותא פרקא תניינא

 הזה שבשפה הימנית, לראש הזה, שבשפה השמאלית. ג) נמצא דרך הפנוי משערות, היוצא תחת ב' נקבי החוטם להעביר הפשעים, שכתוב ותפארתו עבור על פשע. ד) השערות שמתחת השפתים שהשערות חוזרים להיות ראש אחר. ה) דרך אחר פנוי משערות יוצא תחתיו, דהיינו באמצע השערות שבשפה התחתונה. ו) מנחת בשמים, דהיינו שערות, חופה, על הפנים, מלמטה עד ראש שפה עלאה. ז) ב' תפוחים, דהיינו לחיים הפנוים משערות, נראים להאיר הנרות. ח) מזל הכל, היינו השערות הנמשכות התלויות עד הלב. בו תלוים העליונים והתחתונים. והיינו השטח העליון של הדיקנא, שנקרא מזל עליון.ביאור הדברים. תחלה צריכים לדעת סוד השערות מה הם. והענין הוא,

99

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת פקודי מאמר ב' ויביאו את המשכן אל משה

 חיות המביאות המלכות כשעולות לאצילות, כמו שאמרנו, עוד, ויביאו את המשכן, אלו כל אברי הגוף, שהם הספירות דז"א, שכולם בהשתוקקות קדושה, וכולם אוחזים בו, במשכן, שהוא המלכות, שיתחבר דכר נוקבא יחד. עוד, ויביאו את המשכן, היינו להביא את הכלה, שהיא המלכות לחופה. (כמ"ש תרומה אות קכ"ו), שה"ס זווג דו"ק המכונה חופה. בתחילה הם צריכים להעלותה ולהביאה אליו, ואח"כ הוא יבא אליה תמיד (כנ"ל אות רפ"ד) וכבר העמדנו.[אות שמג] ויביאו את המשכן: היינו כל אלו הצדיקים שמקשרים קשרי היחוד ומיחדים היחוד של סוד האמונה, שהוא המלכות שנקראת משכן, בכל יום, הם המעלים כסא זה, שהוא מלכות, עד שמביאים אותה אל

100

פירוש הסולם לזוהר - במדבר פרשת בלק מאמר וזרח משעיר למו

 הואיל וכו': אמר לו הקב"ה, כיון שכך הוא, תן לי עצה, איך אעשה שיקבלו אותה בניו של יעקב, שאתה אומר. אמר לו סמאל, רבונו של עולם צריכים לשחד אותם, קח אור מאורם של צבאות השמים, ותן עליהם, ובזה יקבלו אותה, והנה מן האור שלי אתן מתחילה. הפשיט מעצמו האור שהיה חופה עליו ונתן להקב"ה, שיתן אותו לישראל. ז"ש, וזרח משעיר למו, משעיר ממש, שזה סמאל, שכתוב בו, ונשא השעיר עליו. למו, היינו לישראל.[אות קמה] כיון דביער דא וכו': כיון שביער זה, את סמאל, והעביר דם הרע מזרוע שמאל, שהוא יצחק, והוא גבורה, חזר לזרוע ימין, שהוא אברהם, והוא חסד,

1234567891011121314151617181920