חוה

חוה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2434 מקורות עבור חוה. להלן תוצאות 191 - 200

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


191

פירוש הסולם לזוהר חדש - בראשית פרשת בראשית מאמר קין והבל ושת

 הקליפות נקראות אלהים אחרים, מחמת שיכולות לינק מהשם הזה, דהיינו להמשיך ממעלה למטה, ואין הקב"ה רוצה בשותפא דתחתונים והקליפות. וע"כ אינו מגלה היחוד השלם עד שנגלה על הרשעים להט החרב המתהפכת לדין. שאז מורידים אותם שלא יוכלו לינק עוד מן הקדושה.[אות תתלח] אמר רבי שמעון וכו': אר"ש, חוה אמרה, שקנתה איש את הויה, שהוא השם המיוחד, שאינו בשתוף עם התחתונים כמו שם אלקים, וקין קלקל מעשיו, ולא רצה לעמוד בדרך הישר, אלא שהמשיך החכמה ממעלה למטה, כנ"ל, ז"ש, ויצא קין מלפני הויה, שיצא מאותו הכלל שאמרה אמו, שיתדבק בשם הויה.[אות תתלט] ובשביל כך מה וכו': ובשביל זה מה

192

פירוש הסולם לזוהר חדש - שמות פרשת יתרו מאמר ד' גווני עינא

 אע"פ שישראל הם בגלות, ופרנסי הדור, שהם כמו הלב, ועיני ישראל, שהם סנהדרין גדולה, כיון שהם זונים ומשותפים בזמה, לא תתורו אחריהם, כי אין בהם אמונה.[אות מז] עיינין עקימין רמאי וכו': מי שיש לו עינים עקומות, הוא איש רמיה, ומפתה בני אדם בלשונו, כמו הנחש שפיתה את חוה. הוא עץ הדעת טוב ורע. בפיו ובדבריו נראה שהוא טוב, ובלבו רמיה ורעה. השמר מפניו. עליו נאמר, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו.

193

פירוש הסולם לזוהר חדש - שמות פרשת יתרו מאמר גלגול אדה"ר באברהם יצחק ויעקב

 אות קל] מה עבד אזל וכו': מה עשה. הלך הוא ואשתו לילית, לפתות את אדם ואשתו שמצד הטוב, דהיינו אדם וחוה, בת זוגו של יצר הרע, שהיא לילית פיתתה את אדם, שהוא יצר הטוב, ועליה נאמר האשה אשר נתת עמדי היא נתנה לי מן העץ. והיצר הרע, פיתה את חוה. וגרמו להם מות.פירוש. שבאכילת עץ הדעת, נבחן שאדם הראשון השפיע השפע הקדוש אל אשת סמאל, שהיא לילית, ועירב הקדושה בטומאה, וסמאל השפיע הזוהמא שלו אל חוה.[אות קלא] בג"ד קב"ה אפשיט וכו': משום זה, הפשיט הקב"ה את אדם הראשון שהוא יצר הטוב, מגופו שבגן עדן, וממלבושיו אותו ואת אשתו,

194

פירוש הסולם לזוהר חדש - שיר השירים מאמר קין הבל ושת

 פירוש הסולם לזוהר חדש - שיר השירים מאמר קין הבל ושת[אות קלט] ישקני מנשיקות פיהו: על פי אליהו נחתך המאמר. כלומר שאליהו ביארו. כתוב, והאדם ידע את חוה אשתו ותהר ותלד את קין וגו'. והאדם, זה הוא האדם הראשון הנסתר, שאורות דקים עליונים בחקיקותיו דהיינו אורות חסדים. ידע, היינו שידע מה שלא הכיר בה מקודם לכן, כי ידע להיות עמה פנים בפנים. וכשהם מסתכלים פנים בפנים לשימוש, אז כתוב ידע, שידע להשקות אותה, לזרוע בה זרע לעשות תולדות. זה הוא לטוב, בהתעוררות ההשגחה למטה.פירוש. סוד המלה ידע. רומז על המשכת החכמה ע"י הדעת. וז"ש והאדם, דא אדם קדמאה סתירא

195

פירוש הסולם לזוהר חדש - רות מאמר רוח ונשמה ונשמה לנשמה ורוח הטומאה

 פירוש הסולם לזוהר חדש - רות מאמר רוח ונשמה ונשמה לנשמה ורוח הטומאה[אות קנג] פתח רבי ואמר וכו': פתח רבי ואמר. כך הוא, כמו אלימלך ונעמי וכו' (כנ"ל אות קמ"ד) אדם הראשון, הוא נשמה לנשמה, חוה, היא נשמה, קין והבל, הבל הוא ממין אחד עם אדם וחוה, והוא נקרא רוח דקדושה. קין, הוא רוח הטומאה של שמאל, ונקרא כלאים. והוא עירוב בקדושה, שאינו צריך. והוא הצד האחר, שלא ממין אדם וחוה, ועל זה כתוב, לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו. ששור הוא בהמה טהורה, והחמור הוא בהמה טמאה, שאסור לערבם זה בזה. ועל כן לא תבא ברית קודש ברשות אחרת. לא

196

פירוש הסולם לזוהר חדש - רות מאמר עיר קטנה- מלך גדול

 ואדם לא זכר לו, בשעה שבא סמאל ורכב על גמל, וגרם לו שחטא, לא זכר את דוד. שיהיה בעניות בשביל העון הזה, שהנחש סבב לחוה, וסמאל לאדם הראשון.[אות רעה] וסמאל לא הוה וכו': ולסמאל לא היה כח, להפך לב אדם שיחטא, עד שבא הנחש והפך לבה של חוה, וחוה הפכה לבו של אדם וחטאו שניהם. וע"כ אמר האשה אשר נתת עמדי היא נתנה לי מן העץ ואוכל. וסמאל לא היתה לו רשות להפך לבו של אדם עד שבאה חוה וגרמה לו שיאכל ממנו. וע"כ האשה, היא שנענשה.[אות רעו] אדם הראשון כד וכו': אדה"ר, כשנתן לו משנותיו אלו ע'

197

פירוש הסולם לזוהר חדש - רות מאמר זוהמא דחוויא לא אתפסק עד שלמה

 שאותו נחש הקדמוני הטיל באדם וחוה, נפסקה מן העולם. משום, כשיצאו תולדות לעולם מאדם וחוה, יצאו מאותה זוהמא, וע"י גילוי שיר השירים, נפסקה הזוהמא מהם.[אות שעט] והכי שמעתי מרבותי וכו': וכך שמעתי מרבותי, והם שמעו איש מאיש עד מפי אליהו. שאמר כך, מה שכתוב, והאדם ידע את חוה אשתו ותהר ותלד את קין ותאמר קניתי איש את ה'. והאדם, זהו האדם הראשון. וצריך לומר זאת, כי כשבא הנחש על חוה הטיל בה זוהמא, וקין יצא מאותו הצד של הנחש. מה הנחש דרכו להרוג ולהמית, אף קין כך נעשה מיד הורג.[אות שפ] כד"א משורש נחש וכו': כש"א, משורש נחש

198

רש"י בראשית פרשת בראשית פרק ב

 רחב מלמטה וקצר מלמעלה, שלא יכביד משאו על קירותיו:ויבן וגו' את הצלע וגו' לאשה - להיותל אשה, כמו (שופטים ח כז) ויעש אותו גדעון לאפוד, להיות אפוד:(כג) זאת הפעם - מלמדמ שבא אדם על כל בהמה וחיה ולא נתקררה דעתו בהם עד שבא על חוה:לזאת יקרא אשה כי מאיש וגו' - לשון נופל על לשון, מכאן שנברא העולם בלשון הקדשנ:(כד) על כן יעזב איש - רוח הקודשס אומרת כן, לאסור על בני נחע את העריות:לבשר אחד - הולד נוצר על ידי שניהם, ושם נעשהפ בשרם אחד:(כה) ולא יתבוששו - שלא היו יודעים דרךצ

199

רש"י בראשית פרשת בראשית פרק ג

 נתקלל מחיהפ לא כל שכן, העמידו רבותינו מדרש זה במסכת בכורות (דף ח א) ללמד שימי עיבורו של נחשצ שבע שנים:על גחונך תלך - רגלים היו לוק ונקצצו:(טו) ואיבה אשית - אתה לא נתכוונת אלא שימות אדם כשיאכל הואר תחלה ותשא את חוה,ש ולא באת לדבר אל חוה תחלה אלא לפי שהנשים קלות להתפתות ויודעות לפתות את בעליהן, לפיכך ואיבה אשית:ישופך - יכתתך, כמו (דברים ט כא) ואכות אותו, ותרגומו ושפית יתיה:ואתה תשופנו עקב - לא יהא לך קומהת ותשכנו בעקבו, ואף משם תמיתנו.א ולשון תשופנו כמו (ישעיה מ כד) נשף בהם, כשהנחש

200

רש"י קהלת פרק ז

 עשרה ואותן עשרה שנכנסין לגמרא אין מצליח מהם אלא אחד להוראה הרי אחד מאלף:ואשה בכל אלה - אפילו באלף לכך אתה צריך להזהר בה:(כט) לבד ראה זה מצאתי - שבאה לעולם תקלה על ידה:אשר עשה - הקב"ה את האדם הראשון ישר:והמה - משנזדווגה לו חוה אשתו ונעשו שנים ונקראו המה:בקשו חשבונות רבים - מזימות ומחשבות של חטא כך נדרש במדרש:

1234567891011121314151617181920