חודש

חודש מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 11050 מקורות עבור חודש. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

משנה מסכת בבא בתרא פרק א

 ראיה שנתן:משנה ה[*] כופין אותו לבנות בית שער ודלת לחצר רבן שמעון בן גמליאל אומר לא כל החצרות ראויות לבית שער כופין אותו לבנות לעיר חומה ודלתים ובריח רבן שמעון בן גמליאל אומר לא כל העיירות ראויות לחומה כמה יהא בעיר ויהא כאנשי העיר שנים עשר חודש קנה בה בית דירה הרי הוא כאנשי העיר מיד:משנה ו[*] אין חולקין את החצר עד שיהא ארבע אמות לזה וארבע אמות לזה ולא את השדה עד שיהא בה תשעה קבין לזה ותשעה קבין לזה רבי יהודה אומר עד שיהא בה תשעת חצאי קבין לזה ותשעת חצאי קבין לזה ולא את הגנה

2

משנה מסכת טהרות פרק י

 בבור הכל טמא במחץ הכל טמא:משנה ח[*] בין העגולים לזגין רה"ר כרם שלפני הבוצרים רה"י של אחר הבוצרים רה"ר אימתי בזמן שהרבים נכנסים בזו ויוצאים בזו כלי בית הבד ושל גת העקל בזמן שהן של עץ מנגבן והן טהורין בזמן שהן של גמי מיישנן כל י"ב חודש או חולטן בחמים ר' יוסי אומר אם נתנן בשבולת הנהר דיו:סליק מסכת טהרות

3

משנה מסכת יבמות פרק יג

 אומר מלמדין הקטנה שתמאן בו:משנה יב[*] יבם קטן שבא על יבמה קטנה יגדלו זה עם זה בא על יבמה גדולה תגדלנו היבמה שאמרה בתוך שלשים יום לא נבעלתי כופין אותו שיחלוץ לה לאחר שלשים יום מבקשים הימנו שיחלוץ לה ובזמן שהוא מודה אפילו לאחר שנים עשר חודש כופין אותו שיחלוץ לה:משנה יג[*] הנודרת הנאה מיבמה בחיי בעלה כופין אותו שיחלוץ לה לאחר מיתת בעלה מבקשין הימנו שיחלוץ לה ואם נתכוונת לכך אפילו בחיי בעלה מבקשין הימנו שיחלוץ לה:

4

משנה מסכת תענית פרק ב

 משנה ט[*] אין גוזרין תענית על הצבור בתחלה בחמישי שלא להפקיע השערים אלא ג' תעניות הראשונות שני וחמישי ושני ושלש שניות חמישי שני וחמישי ר' יוסי אומר כשם שאין הראשונות בחמישי כך לא שניות ולא אחרונות:משנה י[*] אין גוזרין תענית על הצבור בראש חודש בחנוכה ובפורים ואם התחילו אין מפסיקין דברי רבן גמליאל אמר ר' מאיר אף על פי שאמר רבן גמליאל אין מפסיקין מודה היה שאין משלימין וכן תשעה באב שחל להיות בערב שבת:

5

תוספתא מסכת בבא בתרא (ליברמן) פרק ב

 שנים שנה ראשונה ובפני שנים שנה שניה ובפני שנים שנה שלישית מהוא אמ' לו הרי זו חזקה אמ' לו אני או' כן אלא שעקיבא אומ' אינה חזקה ר' יהודה או' הרי הוא אומ' ולשלמה שנים עשר נצבים על כל ישראל וכלכלו וגו' ואו' ונציב באחד אשר בארץ הוי או' זה חודש העיבור ר' נחמיה או' זה אפטרופוס שממונה על ידי כולן שאין שבחו של מלך להיות שנים עשר משמשין אותו אלא שנים עשר משמשין את האחד והאחד משמש את המלך הלכה יאהמחזיק בנכסי הגר נעל וגדר ופרץ כל שהוא הרי זו חזקה נעל אחד וגדר אחד אינה חזקה נעלו

6

תוספתא מסכת בבא מציעא (ליברמן) פרק ד

 פירות למחצית שכר ובאחרונה אמ' לו לא לקחתי אין לו עליו אלא תרעומת ואם יש עדים שלקח ומכר מוציאין ממנו על כרחו הלכה כגהיה חייב לו מעות ובא ליטול ממנו פירות בגורן אמ' לו צא ועשם עלי כשער השוק ואני נותן לך מיכן ועד שנים עשר חודש הרי זו רבית שלא כאיסורו [בא] שבא ואמ' הלויני כור אחד של חיטין ואני נותן לך כשער שאתה מוכר בו מותר הלכה כדמשכרת אשה לחבירתה תרנגולת לישב על הביצים בשני אפרוחים בשנה ואינה חוששת הלכה כההאשה שאמרה לחברתה תרנגלת משלי ובצים משליכי ואנו חולקין את האפרוחין ר' יהודה מתיר ור'

7

תוספתא מסכת בבא מציעא (ליברמן) פרק ה

 דקה שלשים יום ובגסה חמשים יום ר' יוסה או' בדקה שלשה חדשים מפני שטיפולה מרובה יתר על כן בכולן אם היה חלקו של בעל הבית שם עליו אין משנין ממנהג מדינה הלכה חהשם בהמה טמיאה מחבירו עד מתי חייב ליטפל באתונות סמכוס אומ' באתונות שמונה עשר חודש ובגודרות עשרים וארבעה חדש ואם עמד עליו בתוך הזמן חבירו מעכב על ידו אבל אינו דומה טיפולה של שנה ראשונה בטיפולה של שנה שנייה הלכה טהשם בהמה מחבירו אין פחות משנים עשר חדש עשה בה כל ימות החמה ומבקש למוכרה בימות הגשמים יכול לעכב על ידיו עד שיאכילנה כל ימות הגשמים

8

תוספתא מסכת בבא מציעא (ליברמן) פרק ו

 חייב באחריותן אם פחתו או הותירו חייב להעמיד לו הלכה יאלקח הימנו לגין וחצי לגין רביעיות ושמיניות רשיי שיאמר לו תן לי מיד בפחות ואינו חושש משם רבית הלכה יבכיוצא בו הלוקח מקח מחבירו על מנת ליתן לו מיכן עד שנים עשר חודש רשיי שיאמר לו תן לי מיד בפחות ואינו חושש משם ריבית הלכה יגהמוכר יין ושמן לחבירו כל ימות השנה חייב להעמיד לו כדרך שהעמיד בקטלזין ולא יהא מוכר את החבית בשלשה שערים ואם היה מסביב והותיר מוכר את השאר באי זה מהן שירצה הלכה ידאיגראנמין היה בירושלם ולא היו ממונין על השערים אלא

9

תוספתא מסכת בבא מציעא (ליברמן) פרק ז

 צא ושכור אחד מאילו אין לו עליו אלא תרעומת הלכה בהשוכר את הספינה ופירקה עליו באמצע הנמיל אין לו עליו אלא תרעומת הלכה גהשוכר את הפועל ומת לו מת או שאחזתו חמה הרי אילו שמין לו כיצד שמין לו אם היה שכיר חודש נותנין לו לפי שכירותו קבלן נותנין לו לפי קבלנותו השוכר את הפועל להביא שליחות ממקום למקום והלך ולא הביא נותן לו שכרו משלם הלכה דהשוכר את הפועל להביא קנים ודוקרנים לכרם והלך ולא הביא נותן לו שכר משלם השוכר את הפועל להביא ענבים ותפוחים ודרמסקנות לחולה והלך ומצאו שמת או שהבריא לא יאמר לו

10

תוספתא מסכת בבא מציעא (ליברמן) פרק ח

 רשות מה שהציל הציל לעצמו השותפין שמחלו להם מוכסין מה שמחלו מחלו לאמצע ואם אמרו בשביל פלני מחלנו מה שמחלו מחלו לו הלכה כוהגבאין והמוכסין תשובתן קשה ומחזירין למכירין והשאר עושין בהן צרכי רבים הלכה כזהשוכר חנות מחבירו אין פחות משנים עשר חודש אמר רבי יהודה במה דברים אמורים שחל שנים עשר שלו להיות במוצאי החג אבל אם חל שנים עשר חודש להיות במוצאי הפסח נותנין לו שלשה רגלים עד שיגבה כל הקיפו רבן שמעון בן גמליאל או' של נחתומין ושל צבעים שלש שנים מפני שעסקן מרובה כשאמרו שלשים יום וכשאמרו שנים עשר חדש לא שידור בו שלשים

1234567891011121314151617181920