חג

חג מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 7922 מקורות עבור חג. להלן תוצאות 31 - 40

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


31

משנה מסכת סוכה פרק ב

 של מים ואמרו העלום לסוכה וכשנתנו לו לרבי צדוק אוכל פחות מכביצה נטלו במפה ואכלו חוץ לסוכה ולא בירך אחריו:משנה ו[*] ר' אליעזר אומר ארבע עשרה סעודות חייב אדם לאכול בסוכה אחת ביום ואחת בלילה וחכמים אומרים אין לדבר קצבה חוץ מלילי יום טוב ראשון של חג בלבד ועוד אמר רבי אליעזר מי שלא אכל לילי יום טוב הראשון ישלים בלילי יום טוב האחרון וחכמים אומרים אין לדבר תשלומין על זה נאמר (קהלת א') מעוות לא יוכל לתקון וחסרון לא יוכל להמנות:משנה ז[*] מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית בית שמאי פוסלין ובית הלל מכשירין אמרו

32

משנה מסכת סוכה פרק ג

 אתרוג במתנה לפי שאין רשאי ללוקחו בשביעית:משנה יב[*] בראשונה היה לולב ניטל במקדש שבעה ובמדינה יום אחד משחרב בית המקדש התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהא לולב ניטל במדינה שבעה זכר למקדש ושיהא יום הנף כולו אסור:משנה יג[*] יום טוב הראשון של חג שחל להיות בשבת כל העם מוליכין את לולביהן לבית הכנסת למחרת משכימין ובאין כל אחד ואחד מכיר את שלו ונוטלו מפני שאמרו חכמים אין אדם יוצא ידי חובתו ביום טוב הראשון של חג בלולבו של חבירו ושאר ימות החג אדם יוצא ידי חובתו בלולבו של חבירו:משנה יד[*] רבי יוסי אומר יום טוב הראשון של

33

משנה מסכת סוכה פרק ד

 משנה מסכת סוכה פרק דמשנה א[*] לולב וערבה ששה ושבעה ההלל והשמחה שמונה סוכה וניסוך המים שבעה והחליל חמשה וששה:משנה ב[*] לולב שבעה כיצד יום טוב הראשון של חג שחל להיות בשבת לולב שבעה ושאר כל הימים ששה:משנה ג[*] ערבה שבעה כיצד יום שביעי של ערבה שחל להיות בשבת ערבה שבעה ושאר כל הימים ששה:משנה דמצות לולב כיצד יום טוב הראשון של חג שחל להיות בשבת מוליכין את לולביהן להר הבית והחזנין מקבלין מהן וסודרין אותן על גב איצטבא והזקנים מניחין את שלהן בלשכה ומלמדים אותם לומר כל מי שמגיע לולבי בידו הרי הוא לו

34

משנה מסכת סוכה פרק ה

 משנה מסכת סוכה פרק המשנה א[*] החליל חמשה וששה זהו החליל של בית השואבה שאינה דוחה לא את השבת ולא את יום טוב אמרו כל מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו:משנה ב[*] במוצאי יום טוב הראשון של חג ירדו לעזרת נשים ומתקנין שם תקון גדול ומנורות של זהב היו שם וארבעה ספלים של זהב בראשיהן וארבע סולמות לכל אחד ואחד וארבעה ילדים מפרחי כהונה ובידיהם כדים של שמן של מאה ועשרים לוג שהן מטילין לכל ספל וספל:משנה גמבלאי מכנסי כהנים ומהמייניהן מהן היו מפקיעין ובהן היו מדליקין ולא היה חצר בירושלים שאינה

35

משנה מסכת תענית פרק א

 משנה מסכת תענית פרק אמשנה א[*] מאימתי מזכירין גבורת גשמים רבי אליעזר אומר מיום טוב הראשון של חג רבי יהושע אומר מיום טוב האחרון של חג אמר לו רבי יהושע הואיל ואין הגשמים אלא סימן קללה בחג למה מזכיר אמר לו רבי אליעזר אף אני לא אמרתי לשאול אלא להזכיר משיב הרוח ומוריד הגשם בעונתו אמר לו אם כן לעולם יהא מזכיר:משנה ב[*] אין שואלין את הגשמים אלא סמוך לגשמים רבי יהודה אומר העובר לפני התיבה ביום טוב האחרון של חג האחרון מזכיר הראשון אינו מזכיר ביום טוב הראשון של פסח הראשון מזכיר האחרון אינו מזכיר [*] עד אימתי

36

תוספתא מסכת ביצה (יום טוב) (ליברמן) פרק ב

 מערב יום טוב כשאורחין נכנסין היו פותחין אותן אמרו לו אם כן אף בשבת מותר לעשות כן הלכה טואי זהו גדי מקולס כולו צלי ראשו כרעיו וקרבו בישל ממנו כל שהו שלק ממנו כל שהו אין זה גדי מקולס עושין גדי מקולס ביום טוב הראשון של חג וביום טוב האחרון של פסח עגל מקולס ביום טוב הראשון של פסח אבל לא גדי מקולס אמ' ר' יוסה תודוס איש רומי הנהיג את בני רומי ליקח טלאים בלילי פסחים ועושין אותן מקולסין אמרו לו אף הוא קרוב להאכיל קדשים בחוץ מפני שקורין אותן פסחין הלכה טזשל בית רבן גמליאל היו

37

תוספתא מסכת ביצה (יום טוב) (ליברמן) פרק ג

 כדי שמן וחבירו שלש מאות גרבי יין ממיצוי המדות והעלום לגזברין אמרו להם אין אתם זקוקין לכך אמרו להם אין רצוננו בהן אמרו להן הואיל והחמרתם על עצמכם של צבור הן ייעשו מהן צרכי צבור הלכה טאין נוטלין עצים מן הסכה אפי' ביום טוב האחרון של חג אם אמ' לכשארצה אטול הרי זה מותר הלכה יאין מביאין עצים לא בחבל ולא בקופה ולא במחצלת אלא מביא הוא במטפחת ובחיקו אמ' ר' שמעון בן לעזר לא נחלקו בית שמיי על המכונסין שבקרפיף שיביאו ועל המפוזרין שבשדה שלא יביאו על מה נחלקו על מפוזרין שבקרפיף ועל מכונסין שבשדה שבית שמיי

38

תוספתא מסכת זבחים (צוקרמאנדל) פרק יב

 בחוץ שהוא חייב שכן ראוי ליקרב לפנים: הלכה והמנסך שלשת לוגין יין בחוץ חייב ר' אלעזר בר' שמעון אומר עד שלא קדשו בכלי פטור משקדשו בכלי חייב המנסך שלשת לוגין מים בחג בחוץ חייב בשאר ימות השנה פטור ר' אלעזר אומר אף בחג אם נתמלא לשום חג חייב אם לאו פטור: הלכה זעולה ועולת העוף וחלבים הקומץ והלבונה מנחת כהנים ומנחת כהן משיח ומנחת נסכים שהקריב אחת מהן כחצי זית פטור והמנסך פחות משלשת לוגין מים פחות משלשת לוגין יין בחוץ פטור ר' נחמיה אומר שירי הדם חייבין עליהן בחוץ אמר ר' יעקב והלא שירי מצוה הן האיך

39

תוספתא מסכת חגיגה (ליברמן) פרק א

 המצות בא בחג השבועות ובחג הסוכות תודה שאינה באה בחג המצות אינה באה לא בחג השבועות ולא בחג הסוכות ר' לעזר בי ר' שמעון אומ' תודה באה בחג הסוכות ויוצא בה ידי חובתו משם שמחה ואין יוצא בה ידי חובה משם חגיגה הלכה זעבר הרגל ולא חג אינו חייב באחריותו ועל זה נאמ' מעות לא יוכל לתקון וגו' ואומ' לוה רשע ולא ישלם צדיק חונן ונותן ר' שמעון בן מנסיא אומ' גנב אדם יכול שיחזיר גניבו גזל יכול שיחזיר גזילו בא על אשת איש ופסלה מתחת ידי בעלה נטרד והלך לו מן העולם ועל זה נאמ' מעות לא יוכל

40

תוספתא מסכת חגיגה (ליברמן) פרק ב

 להדיוט אי אתה מותר לעשות לגבוה אמרו להם בית שמיי נדרים ונדבות יוכיחו שאתה מותר לעשות להדיוט ואין אתה מותר לעשות לגבוה אמרו להם בית הלל לא אם אמרתם בנדרים ונדבות שאין זמנן קבוע תאמרו בחגיגה שזמנה קבוע אמרו להן בית שמיי אף חגיגה פעמים שאין זמנה קבוע שמי שלא חג ביום טוב הראשון של חג חוגג את כל הרגל ויום טוב האחרון של חג אבא שאול היה אומרה בלשון אחרת משם בית הלל ומה אם בשעה שכירתך סתומה כירת רבך פתוחה שעה שכירתך פתוחה לא תהא כירת רבך פתוחה דבר אחר שלא יהא שלחנך מלא ושלחן רבך ריקן הלכה

1234567891011121314151617181920