חג

חג מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 7922 מקורות עבור חג. להלן תוצאות 111 - 120

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


111

מדרש תנאים לדברים פרק כו

 והיובל שהן פטורין מן המעשרות: +[ד"א אתה והל' והג' אש' בק' להביא גרים שיהיו מתודין].+פסוק יב(יב). כי תכלה לעשר יכול בחנוכה הרי אתה דן נאמר כאן קץ ונאמר להלן (לא י) קץ מה קץ האמור להלן רגל אף קץ האמ' כאן רגל או מה להלן חג הסכות אף כאן חג הסכות ת"ל כי תכלה לעשר רגל שהמעשרות כלין בו הוי אומר זה פסח מיכן אמ' ערב יום טוב האחרון של פסח של רביעית ושל שביעית היה הביעור ולמחר במנחה מתודים: ברביעית מפני מעשר עני שבשלישית ובשביעית מפני מעשר עני שבששית: בשנה השל' בפירות שלישית הכת' מדבר אתה אומר

112

מגילת תענית (ליכטנשטיין) הסכוליון

 יום מה להלן מבקרין אותו ארבעה ימים קודם לשחיטתו אף כאן. וכשגברו עליהם ונצחום התקינו שיהו שוקלים שקליהם ומניחים אותם בלשכה והיו תמידים קרבים משל צבור וכל אותן הימים שדנום עשאום ימים טובים./שמונה בניסן/ מן תמניא ביה ועד סוף מועדא אתותב חגא דילא למספד ודילא להתענאה. ואיזה חג זה יום טוב העצרת והלא לא נצרכו לכתב כל הימים הטובים שבמגלה אלא שהיו דנין כנגד בייתוסים שהיו אומרים אין עצרת אלא לאחר השבת שנאמר וספרתם לכם ממחרת השבת. אמרו להם חכמים שבת בראשית קרויה שבת ויום טוב קרוי שבת שנאמר ביום הראשון שבתון ויום הכפורים קרוי שבת שנאמר תשבתו שבתכם

113

בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה ו

 נסים ביום, אנו אומרים לפניך שירה ביום, ובשעה שאתה עושה לנו נסים בלילה אנו אומרים לפניך שירה בלילה, עשית לנו נסים ביום ואמרנו לפניך שירה ביום (שופטים ה) ותשר דבורה וברק בן אבינועם ביום וגו', עשית לנו נסים בלילה ואמרנו לפניך שירה בלילה (ישעיה ל) השיר יהיה לכם כליל התקדש חג, לך נאה לומר שירה ביום, לך נאה לומר שירה בלילה, למה שאתה (תהלים עד) הכינות מאור ושמש ואתה עשית את שני המאורות שנאמר ויעש אלהים את שני המאורות הגדולים וגו'.ג רבי יודן בשם רבי תנחום ב"ר חייא ורבי פנחס בשם ר' סימון אמר מאחר שהוא קורא אותן גדולים,

114

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת בראשית פרשה ו

 לנו נסים ביום אנו אומרים לפניך שירה ביום, בשעה שאתה עושה לנו נסים בלילה אנו אומרים לפניך שירה בלילה, עשיתה לנו נסים ביום ואמרנו לפניך שירה ביום ותשר דבורה וברק בן אבינועם ביום וגו' (שופטים ה א), עשיתה לנו נסים בלילה ואמרנו לפניך שירה בלילה השיר יהיה לכם כליל התקדש חג (ישעיה ל כט), לך נאה לומר שירה ביום ובלילה, למה שאתה הכינות מאור ושמש (תהלים שם שם /ע"ד ט"ז/) ואתה עשית את שני המאורות הגדולים. ר' תנחום ר' פינחס בשם ר' סימון מאחר שהוא קורא אותן גדולים אתמהא הוא חוזר ופוגם אתמהא את המאור הגדול וגו' [ואת המאור הקטון]

115

שמות רבה (וילנא) פרשת משפטים פרשה לא

 הקב"ה על כבודן של זקנים ושל צדיקים, וכה"א (משלי א) להבין משל ומליצה דברי חכמים וחידותם, למה הזהיר עליהם לפי שהם מזהירים את ישראל מן עבודת כוכבים על כן נאמר ובכל אשר אמרתי אליכם תשמרו ושם אלהים אחרים לא תזכירו מה כתיב אחריו שלש פעמים בשנה, קבע אלהים שלשה רגלים, חג המצות שבו עשה נסים להם במצרים, חג הקציר שבו ניתנה תורה לישראל שאוכלים מפירותיה בעוה"ז שנאמר (שם /משלי/ ח) טוב פריי מחרוץ ומפז, חג האסיף שבו האלהים ממלא בתיהם ברכה שנא' (שם /משלי/ ג) כבד את ה' מהונך, לכך הוא אומר ראשית בכורי אדמתך.יז ד"א אם כסף תלוה

116

ויקרא רבה (וילנא) פרשת צו פרשה י

 ומיד הם גולין ד"א וירא אהרן מה ראה אם בונין הם אותו זה מביא צרור וזה אבן ונמצאת מלאכתם כלה בבת אחת מתוך שאני בונה אותו אני מתעצל במלאכתי ורבינו משה יורד ומעבירה לע"ז ומתוך שאני בונה אותו אני בונה אותו בשמו של הקב"ה הה"ד (שמות לב) ויקרא אהרן ויאמר חג לה' מחר חג לעגל מחר אין כתיב כאן אלא חג לה' מחר ד"א וירא אהרן מה ראה אמר אהרן אם בונין הן אותו הסרחון נתלה בהן מוטב שיתלה הסרחון בי ולא בישראל רבי אבא בר יודן בשם ר' אבא משל לבן מלכים שנתגאה לבו עליו ולקח את הסייף לחתך

117

ויקרא רבה (וילנא) פרשת אמור פרשה כט

 תוכחת מוסר למעלה למשכיל למי שמסתכל למצותיה של תורה מה כתיב למעלה מן הענין לא תכלה פאת שדך.ו ר' ברכיה פתח (תהלים פא) תקעו בחדש שופר וכי כל החדשים אינן חדש אלא בכסה וכל החדשים אינן נכסין אלא ליום חגנו והלא ניסן חדש נכסה ויש לו חג בפני עצמו אלא איזהו חדש שנכסה ויש לו חג וחגו בן יומו אי אתה מוצא אלא בחדש תשרי בחדש זה תחדשו מעשיכם בשופר בחדש הזה שפרו מעשיכם אמר להן הקב"ה לישראל אם שפרתם מעשיכם הריני נעשה לכם כשופר הזה מה שופר זה מכניס בזו ומוציא בזו כך אני עומד מכסא הדין ויושב

118

ויקרא רבה (וילנא) פרשת אמור פרשה ל

 להם שליש מעונותיהן ומר"ה ועד יום הכפורים היחידים מתענין והקב"ה מתיר להם שליש מעונותיהן וביום הכפורים כולן מתענין אנשים ונשים וטף והקב"ה אומר להם לישראל מה דאזיל אזל מן הכא ולהלן נחיל חושבנא ומיום הכפורים עד החג כל ישראל עסוקין במצות זה עוסק בסוכתו וזה בלולבו וביום טוב הראשון של חג כל ישראל עומדין לפני הקדוש ברוך הוא ולולביהן ואתרוגיהן לשמו של הקדוש ברוך הוא ואומר להם מה דאזל אזל מן הכא נחיל חושבנא לפיכך משה מזהיר לישראל ולקחתם לכם ביום הראשון, אמר רב אחא כי עמך הסליחה מר"ה הסליחה ממתנת אצלך כל כך למה למען תורא בשביל ליתן אימתך

119

ויקרא רבה (מרגליות) פרשת צו פרשה י

 איכה ב, כ) מיד הן גולין. ד"א וירא אהרן, מה ראה, אם בונין הן אותו זה מביא צרור וזה אבן ונמצאת מלאכתן כלה בבת אחת, מתוך שאני בונה אותו אני מתעצל במלאכתו ורבינו משה יורד והעבודה לעבודה זרה מתוך שאני בונה אותו אני בונה אותו לשמו שלהקב"ה, ויקרא אהרן ויאמר חג לי"י מחר (שמות לב, ה). לעגל מחר אין כת' כאן אלא לי"י מחר. ד"א וירא אהרן, מה ראה, אמ' אם בונין הן אותו הסירחון נתלה בהן מוטב שיתלה הסירחון בי ולא בישראל. ר' אבא בר יודן בש' ר' אחא לבן מלכים שנזז לבו עליו ונטל את הציפורן לחתור על

120

ויקרא רבה (מרגליות) פרשת אמור פרשה כט

 יב). אימתי תהו מזכירין לפניי זכות אבות ותהו זוכין בדין, בראש השנה, בחדש השביעי.[ו] ר' ברכיה פתח תקעו בחדש שופר בכסא ליום חגנו (תהלים פא, ד). וכי כל החדשים אינן חדש, אלא בכסא. וכי כל החדשים אינן ניכסין, אלא ליום חגינו. והלא ניסן חדש ונכסה ויש בו חג, אלא שחגו בפני עצמו. אלא אין לך חדש שהוא ניכסה ויש בו חג וחגו בן יומו אלא תשרי. ד"א בחדש, חדשו מעשיכם. שופר, שפרו מעשיכם. אמ' להן הקב"ה בניי אם שפרתם מעשיכם אני עושה לכם כשופר שמכניס בזו ומוציא בזו. אימתי בראש השנה, בחדש השביעי באחד לחדש.[ח] ר' חייא בר

1234567891011121314151617181920