חגיגה

חגיגה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 7729 מקורות עבור חגיגה. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

משנה מסכת חגיגה פרק א

 

2

משנה מסכת חגיגה פרק ב

 

3

משנה מסכת חגיגה פרק ג

 את הכלים שהיו במקדש ואומרין להם הזהרו שלא תגעו בשלחן ובמנורה ותטמאוהו כל הכלים שהיו במקדש יש להם שניים ושלישים שאם נטמאו הראשונים יביאו שניים תחתיהן כל הכלים שהיו במקדש טעונין טבילה חוץ ממזבח הזהב ומזבח הנחשת מפני שהן כקרקע דברי רבי אליעזר וחכמים אומרים מפני שהן מצופין:נשלמה מסכת חגיגה

4

משנה מסכת מגילה פרק א

 הכניסה ומוקפות חומה למחר חל להיות אחר השבת כפרים מקדימין ליום הכניסה ועיירות גדולות קורין בו ביום ומוקפות חומה למחר:משנה ג[*] איזו היא עיר גדולה כל שיש בה עשרה בטלנים פחות מכאן הרי זה כפר באלו אמרו מקדימין ולא מאחרין אבל זמן עצי כהנים ותשעה באב חגיגה והקהל מאחרין ולא מקדימין אף על פי שאמרו מקדימין ולא מאחרין מותרין בהספד ובתעניות ומתנות לאביונים אמר רבי יהודה אימתי מקום שנכנסין בשני ובחמישי אבל מקום שאין נכנסין לא בשני ולא בחמישי אין קורין אותה אלא בזמנה:משנה ד[*] קראו את המגילה באדר הראשון ונתעברה השנה קורין אותה באדר שני אין בין

5

משנה מסכת פסחים פרק ו

 עקרת מה שכתוב בתורה בין הערבים במועדו בין בחול בין בשבת אמר לו רבי הבא לי מועד לאלו כמועד לשחיטה כלל אמר רבי עקיבא כל מלאכה שאפשר לעשותה מערב שבת אינה דוחה את השבת שחיטה שאי אפשר לעשותה מערב שבת דוחה את השבת:משנה ג[*] אימתי מביא חגיגה עמו בזמן שהוא בא בחול בטהרה ובמועט ובזמן שהוא בא בשבת במרובה ובטומאה אין מביאין עמו חגיגה:משנה ד[*] חגיגה היתה באה מן הצאן מן הבקר מן הכבשים ומן העזים מן הזכרים ומן הנקבות ונאכלת לשני ימים ולילה אחד:משנה ה[*] הפסח ששחטו שלא לשמו בשבת חייב עליו חטאת ושאר כל הזבחים

6

תוספתא מסכת חגיגה (ליברמן) פרק א

 צבור לעבור לפני התיבה ולישא את כפיו אבל אין חולק בקדשי מקדש עד שיביא שתי שערות ר' אומ' אומ' אני עד שיהא בן עשרים שנה שנ' ויעמידו את הלוים מבן עשרים שנה ומעלה לנצח על מלאכת בית ה' הלכה דבית שמיי או' מרובה מדת הראיה ממדת חגיגה ראיה כולה לגבוה מה שאין כן בחגיגה בית הלל או' מרובה מדת חגיגה ממדת ראיה חגיגה נוהגת לפני דבור ולאחר דבור מה שאין כן בראיה שלש מצות נוהגות ברגל אילו הן ראיה חגיגה ושמחה יש בראיה מה שאין בשתיהן ראיה כלה לגבוה מה שאין כן בשתיהן חגיגה נוהגת לפני דיבור ולאחר דבור

7

תוספתא מסכת חגיגה (ליברמן) פרק ב

 מותר לעשות לגבוה שעה שאתה מותר לעשות להדיוט אי אתה מותר לעשות לגבוה אמרו להם בית שמיי נדרים ונדבות יוכיחו שאתה מותר לעשות להדיוט ואין אתה מותר לעשות לגבוה אמרו להם בית הלל לא אם אמרתם בנדרים ונדבות שאין זמנן קבוע תאמרו בחגיגה שזמנה קבוע אמרו להן בית שמיי אף חגיגה פעמים שאין זמנה קבוע שמי שלא חג ביום טוב הראשון של חג חוגג את כל הרגל ויום טוב האחרון של חג אבא שאול היה אומרה בלשון אחרת משם בית הלל ומה אם בשעה שכירתך סתומה כירת רבך פתוחה שעה שכירתך פתוחה לא תהא כירת רבך פתוחה דבר אחר שלא

8

תוספתא מסכת חגיגה (ליברמן) פרק ג

 

9

תוספתא מסכת יומא (כיפורים) (ליברמן) פרק ג

 אפי' בכהן הדיוט כשרים שני שעירי יום הכפורים עד שלא הגריל עליהן רשיי לשנותן לדבר אחר משהגריל עליהן אין רשיי לשנותן לדבר אחר הלכה יאפסח שלא קרב בראשון יקרב בשיני לא קרב בשיני יקרב בשלישי מעות שלא קרבו בראשון יקרבו בשיני לא קרבו בשיני יקרבו בשלישי חגיגה שלא קרבה בראשון תקרב בשיני לא קרבה בשיני תקרב בשלישי לא קרבה בשלישי תקרב להבא הלכה יבשעירי הרגל שלא קרבו ברגל יקרבו בראש חדש לא קרבו בראש חדש יקרבו ביום הכפורים לא קרבו ביום הכפורים יקרבו לרגל הבא שמתחלה לא הוקדשו לקרבנות צבור אלא על מנת לקרב על מזבח החיצון מת

10

תוספתא מסכת מגילה (ליברמן) פרק א

 ליום הכניסה הלכה גאמ' ר' יוסה אימתי במקום שנכנסין בשיני וחמישי אבל מקום שאין נכנסין לא בשיני ולא בחמשי הואיל ומסתכנין בה אל יסתכנו בה אלא בזמנה הלכה דמקרא מגלה ותרומת שקלים מקדימין ולא מאחרין ספק מילה וזמן עצי הכהנים תשעה באב חגיגה והקהל מאחרין ולא מקדימין אע"פ שאמרו מקדימין ולא מאחרין קורין את המגלה וגובין ומחלקין בו ביום שאין עיניהם של עניים נשואות אלא ליום מקרא מגלה שנ' והימים האלה נזכרים וגו' ועוד לקיים את השמחה בזמנה הלכה המגבית פורים לפורים ומגבית העיר לאותה העיר אין מדקדקין במגבית פורים אבל לוקחין את העגלים ושוחטין ואוכלין אותן

1234567891011121314151617181920