חגבים

חגבים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 612 מקורות עבור חגבים. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

משנה מסכת כריתות פרק ה

 משנה מסכת כריתות פרק המשנה א[*] דם שחיטה בבהמה בחיה ובעופות בין טמאים ובין טהורים דם נחירה ודם עיקור ודם הקזה שהנפש יוצאה בו חייבים עליו דם הטחול דם הלב דם ביצים דם דגים דם חגבים דם התמצית אין חייבין עליהן רבי יהודה מחייב בדם התמצית:משנה ב[*] רבי עקיבא מחייב על ספק מעילות אשם תלוי וחכמים פוטרים ומודה רבי עקיבא שאין מביא את מעילתו עד שתתודע לו ויביא עמה אשם ודאי אמר רבי טרפון מה לזה מביא שתי אשמות אלא יביא מעילה וחומשה ויביא אשם בשני סלעים ויאמר אם ודאי מעלתי זו מעילתי וזה אשמי ואם ספק המעות

2

משנה מסכת נדה פרק ג

 גמשנה א[*] המפלת חתיכה אם יש עמה דם טמאה ואם לאו טהורה רבי יהודה אומר בין כך ובין כך טמאה:משנה ב[*] המפלת כמין קליפה כמין שערה כמין עפר כמין יבחושים אדומים תטיל למים אם נמוחו טמאה ואם לאו טהורה המפלת כמין דגים חגבים שקצים ורמשים אם יש עמהם דם טמאה ואם לאו טהורה המפלת מין בהמה חיה ועוף בין טמאין בין טהורים אם זכר תשב לזכר ואם נקבה תשב לנקבה ואם אין ידוע תשב לזכר ולנקבה דברי רבי מאיר וחכמים אומרים כל שאין בו מצורת אדם אינו ולד:משנה ג[*] המפלת שפיר מלא מים מלא דם מלא גנונים

3

משנה מסכת עדויות פרק ז

 פרק זמשנה א[*] העיד רבי יהושע ורבי צדוק על פדיון פטר חמור שמת שאין בו לכהן כלום שרבי אליעזר אומר חייבין באחריותן כחמש סלעים של בן וחכמים אומרים אין חייבין באחריותן אלא כפדיון של מעשר שני:משנה ב[*] העיד רבי צדוק על ציר חגבים טמאים שהוא טהור שמשנה ראשונה חגבים טמאים שנכבשו עם חגבים טהורים לא פסלו צירן:משנה ג[*] העיד רבי צדוק על זוחלין שרבו על הנוטפים שהם כשרים מעשה היה בבירת הפליא ובא מעשה לפני חכמים והכשירוהו:משנה ד[*] העיד רבי צדוק על זוחלין שקלחן בעלה אגוז שהן כשרים מעשה היה באהליא ובא מעשה לפני לשכת הגזית

4

משנה מסכת פסחים פרק ג

 זו אחר זו וחכמים אומרים שלש נשים עוסקות בבצק אחת לשה ואחת עורכת ואחת אופה רבי עקיבא אומר לא כל הנשים ולא כל העצים ולא כל התנורים שוין זה הכלל תפח תלטוש בצונן:משנה ה[*] שיאור ישרף והאוכלו פטור סידוק ישרף והאוכלו חייב כרת איזהו שיאור כקרני חגבים סידוק שנתערבו סדקיו זה בזה דברי רבי יהודה וחכמים אומרים זה וזה האוכלו חייב כרת ואיזהו שיאור כל שהכסיפו פניו כאדם שעמדו שערותיו:משנה ו[*] ארבעה עשר שחל להיות בשבת מבערים את הכל מלפני השבת דברי רבי מאיר וחכמים אומרים בזמנן רבי אלעזר בר צדוק אומר תרומה מלפני השבת וחולין בזמנן:משנה

5

משנה מסכת תרומות פרק י

 תרומה מותר:משנה ח[*] דג טמא שכבשו עם דג טהור כל גרב שהוא מחזיק סאתים אם יש בו משקל עשרה זוז ביהודה שהן חמש סלעים בגליל דג טמא צירו אסור ר' יהודה אומר רביעית בסאתים ורבי יוסי אומר אחד מששה עשר בו:משנה ט[*] חגבים טמאי' שנכבשו עם חגבים טהורי' לא פסלו את צירם העיד רבי צדוק על ציר חגבים טמאים שהוא טהור:משנה י[*] כל הנכבשים זה עם זה מותרים אלא עם החסית חסית של חולין עם חסית של תרומה ירק של חולין עם חסית של תרומה אסור אבל חסית של חולין עם ירק של תרומה מותר:משנה יא

6

תוספתא מסכת חולין (צוקרמאנדל) פרק ג

 עוף טהור הוא: הלכה כדלוקחין ביצים מכל מקום ואין חוששין שמא של נבלות ושל טרפות הן אין מוכרין ביצים של נבלות של טרפות לגוי אלא אם כן היו נקופות לקערה לפכך אמרו אין לוקחין מן הגוי ביצים נקופות לקערה: הלכה כהאלו סמני חגבים כל שיש לו ארבע רגלים וארבע כנפים וקרסוליו וכנפיו חופין את רובו ר' יהודה אומר ושמו חגב ולא כנצרין שיש בהם סמנין הללו סומכוס אומר אף המורד ר' אלעזר בר' יוסי אומר אין לו עכשיו ועתיד לגדל לאחר זמן כגון הזחל הזה כשר: הלכה כואלו הן סימני דגים כל שיש לו סנפיר וקשקשת יש

7

תוספתא מסכת כריתות (צוקרמאנדל) פרק ב

 בלבד: הלכה יחדם נחירה ודם העיקור ודם הקזה שהנפש יוצאה בו חייבין עליו דם התמצית באזהרה ר' יהודה אומר בהיכרת דם הטחול ודם הלב דם כליות ודם איברים הרי אלו בלא תעשה דם מהלכי שתים דם ביצים ודם שרצים אסור ואין חייבין עליו דם דגים ודם חגבים הרי זה מותר: הלכה יטהמחה את החלב וגמאו הקפה את הדם ואכלו אם יש בו כזית חייב נתערב עם אחרים אם יש בו כזית הרי זה חייב נתבשל עם אחרים הרי זה בנותן טעם אכל כחצי זית ושתה כחצי זית ממין אחד הרי זה חייב: הלכה כהמביא אשם תלוי על

8

תוספתא מסכת סוטה (ליברמן) פרק ו

 שמעון בן יוחאי ארבעה דברים היה רבי עקיבא דורש ודברי נראין מדבריו דרש רבי עקיבא ותרא שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם מצחק אין צחוק האמור כאן אלא עבודה זרה שנ' וישב העם לאכול ושתו ויקומו לצחק מלמד שהיתה אמנו שרה רואה את ישמעאל שהיה בונה במסין וצד חגבים ומעלה ומקטיר לעבדה זרה רבי אליעזר בנו של ר' יוסי הגלילי אומר אין שחוק האמור כאן אלא גלוי עריות שנאמר בא אלי העבד העברי וגומר מלמד שהיתה אמנו שרה רואה את ישמעאל מכבש את הגגות ומענה את הנשים רבי ישמעאל אומר אין לשון צחוק אלא שפיכות דמים שנ' ויאמר

9

תוספתא מסכת עבודה זרה (צוקרמאנדל) פרק ד

 מעשה לפני חכמ' והתירו כולן מורייס אומן הרי זה מותר: הלכה יביין מבושל ואלונטית הרי אילו אסורין מפני שתחילתן יין אלנטית כבירייתה הרי זו מותרת יין תפוחים מן הפתק ומן האוצר ומן הספינה הרי זה מותר ואם היה נמכר בקטלזון בשוק הרי זה אסור מפני שמזדייף חגבים והקופרין מן הפתק ומן האוצר ומן הספינה הרי אילו מותרין ואם היו נמכרין בסלילה לפני חנוני הרי אילו אסורין מפני שמרביצין עליהן יין כדי שיהו יפין למראית העין מלח סלקונתית שחורה מותרת לבנה אסורה דברי ר' מאיר ר' יהודה אומ' שחורה אסורה לבנה מותרת ר' יהודה בן גמל' או' משום ר' חנניא

10

תוספתא מסכת עדויות (צוקרמאנדל) פרק ג

 תוספתא מסכת עדויות (צוקרמאנדל) פרק ג הלכה אהעיד ר' צדוק על ציר חגבים טמאין שהוא טהור ומותר לאוכלי תרומה העיד ר' יהושע ור' פפייס על דף של נחתומין שחיברו במריש או בקורה ושקבעו במסמר שהוא טמא ור' אליעזר מטהר ואם לא קבעו כל צרכו הכל מודים שהוא טמא הם העידו שמעברין את השנה כל אדר שבראשונה היו אומ' עד הפורים עד שבא ר' יהושע ור' פפייס והעידו שכל אדר כשר לעיבור העיד מנחם בן סונגאי שהוצבע על מוסף יורה של שולקי זיתים שהוא טמא ועל של צבעים שהוא טהור שבראשונה היו אומ' חילוף הדברים וכשהושיבוהו בישיבה היו תמיהין עליו

1234567891011121314151617181920