זרע יצחק הלכות חובל ומזיק פרק ג

זרע יצחק הלכות חובל ומזיק פרק ג

  


הלכה ב
[ב] במ"מ ודעת רבינו וכו'. נ"ב מדקאמר רבינו את הערום ולא קאמר ביישו ערום כלישנא דברייתא ועיין בתוס' ודו"ק בהם היטב:

הלכה ט
[ט] במ"מ וזה נכון. נ"ב עיין בערוך ערך סנוקרת: