זרע יצחק הלכות אבל פרק ט

זרע יצחק הלכות אבל פרק ט

  

הלכה ב
[ב - ג] כדרך וכו'. כל אלו הקרעים וכו'. הקשה לח"מ לדעת רבינו דס"ל דאביו ורבו שוין לכל הדברים זולת האיחוי א"כ מאי מייתי ראייה ר' יהודה מאלישע שאני התם דאליהו רבו הוה וכי היכי דרבו השוה לאביו לשאר דברים הה"נ לענין דינא זה ותרץ דר"י דריש לה מקריעים דמיותר הוא דהיה די לו שיאמר ויקרעם לשנים ע"כ תורף דבריו עיי"ש באורך. ולי לא נהירא לי האי תירוצא דבהש"ס איתא בהדיא דמפיק לה מתיבת לשנים דהכי איתא התם ממשמע שנאמר ויקרעם איני יודע שהם לשנים וכו' לכן נ"ל לומר דת"ק ודאי דריש תרתי חדא שאינו מ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.