זרע אברהם הלכות ביכורים פרק ג

זרע אברהם הלכות ביכורים פרק ג

  

הלכה י
[י] מצוה להתודות וכו' מתחיל וקורא הגדתי היום וכו' ארמי אובד אבי וכו' עד שיגמור כל הפרשה עד אשר נתת לי ה'. וקשה דמכאן משמע שכל הקריאה הזאת בפעם אחת בלי הפסק ואילו לקמן הל' י"ב כתב וז"ל הגיע להר הבית נוטל הסל על כתפו הוא בעצמו וכו' וקורא ועודהו הסל על כתפו הגדתי היום וכו' ומוריד הסל מעל כתפו ואוחז בשפתיו והכהן מניח ידו תחתיו ומניף וקורא ארמי אובד אבי וכו' עד שגומר כל הפרשה ומניחו בצד המזבח וכו' וישתחוה ויצא עכ"ל משמע מהכא דיש הפסק בין קריאת הגדתי היום ובין קריאת ארמי אובד אבי דקר ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.