זקן

זקן מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 11048 מקורות עבור זקן. להלן תוצאות 61 - 70

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


61

תוספתא מסכת חולין (צוקרמאנדל) פרק ב

 הלכה כגאמר ר' ישמעאל אשריך בן דמה שיצאת בשלום ולא פירצת גזירן של חכמים שכל הפורץ גדירן של חכמים לסוף פורענות בא עליו שנ' ופורץ גדר ישכנו נחש: הלכה כדמעשה בר' אליעזר שנתפס על דברי מינות והעלו אותו לבמה לדון אמר לו אותו הגמון זקן כמותך יעסוק בדברים הללו אמר לו נאמן דיין עלי כסבור אותו הגמון שלא אמר אלא לו ולא נתכוין אלא נגד אביו שבשמים אמר לו הואיל והאמנתני עליך אף אני כך אמרתי אפשר שהסיבו הללו טועים בדברים הללו דימוס הרי אתה פטור וכשנפטר מן הבמה היה מצטער שנתפס על דברי מינות נכנסו תלמידיו לנחמו

62

תוספתא מסכת יבמות (ליברמן) פרק ו

 אין לו בה קדושין ואין צריכה הימנו גט היא פסולה והולד פסול דברי ר' עקיבא וחכמי' או' יש לו בה קידושין וצריכה הימנו גט היא כשירה והולד כשר וכופין אותו להוציא הלכה והרי שהיתה טרופה לילך לבית אביה או שהיה לה כעס מבעלה או שהיה בעלה זקן או חולה או שהלך בעלה למדינת הים או שהיה בעלה חבוש בבית האסורים והמפלת לאחר מיתת בעלה עקרה זקינה אילונית וקטנה שאין ראויה לילד צריכות להמתין שלשה חדשים דברי ר' מאיר ר' יהודה מתיר להתארס ולהתנשא מיד אמ' ר' ישמעאל בי ר' יוחנן בן ברוקא אני שמעתי בכרם ביבנה שכל הנשים לא

63

תוספתא מסכת יבמות (ליברמן) פרק ח

 ושהה עמה עשר שנים ולא ילדה אינו רשיי לבטל אלא יוציא ויתן כתובה שמא לא זכה ליבנות ממנה ואע"פ שאין ראיה לדבר זכר לדבר שנא' מקץ עשר שנים לשבת אברם בארץ כנען לפי דרכנו למדנו שאין ישיבת חוצה לארץ עולה מן המנין הלכה ומי שהיה בעלה זקן או חולה או שהיתה היא חולה או שהיה בעלה חבוש בבית האסורין או שהלך בעלה למדינת הים אין עולין לה מן המנין גרשה תלך ותנשא לאחר שמא לא זכת ליבנות ממנה ועד כמה מותרת להנשא עד שלשה יתר על כן לא תנשא אלא למי שיש לו אשה ובנים הא אם נשאת למי

64

תוספתא מסכת יבמות (ליברמן) פרק י

 יהודה ר' ליעזר בן יעקב אומ' כולם בגיד ר' יוסה אומ' מעוך וכתות בביצים נתוק וכרות בגיד הלכה ואי זה הוא סריס חמה כל ששהה עשרים שנה ולא הביא שתי שערות אע"פ שהביא לאחר מיכן הרי הוא כסריס לכל דבר אילו הן סימניו כל שאין לו זקן ובשרו מחליק רבן שמעון בן גמליאל משם ר' יהודה בן יאיר כל שאין מימי רגליו מעלין רתוחות ויש אומ' כל שאין מימי רגליו מחמיצין ויש או' כל ששכבת זרעו דוחא ויש אומ' כל שאינו עושה כיפה אחרים אומ' כל שטובל בצונן בימות הגשמים ואין בשרו מעלה הבל ר' שמעון בן לעזר אומ'

65

תוספתא מסכת יבמות (ליברמן) פרק יב

 מקבל את רוב הרגל במנעל שנפרס ואין חופה את רוב הרגל בסמיכות הידים באנפוליא של בגד והחולצת מן הקטן חליצתה פסולה הלכה יאאמ' ר' יהודה אילו ראה ר' ליעז' בסנדל של עץ של עכשיו היה אומ' עליו הרי הוא כסנדל לכל דבר אמ' ר' שמעון מצאתי זקן אחד מנציבין נמתי לו בקי היה לך ר' יהודה בן בתירא אמ' לי הין ועל שלחני היה תדיר אמרתי לו ראיתו כשהוא חולץ מימיך נם לי הן נמתי לו במה ראיתו במנעל או בסנדל נם לי וכי חולצין במנעל אמרתי לו אם כן מה ראה ר' מאיר לומר שחולצין במנעל ר' יעקב

66

תוספתא מסכת יבמות (ליברמן) פרק יד

 ולזה מנה שהודה מפי עצמו הלכה גהאשה שהלך בעלה למדינת הים ובאו ואמרו לה מת בעליך והיה לו אח ויבמה ומת ואחר כך בא בעלה אסור בה ומותר בצרתה אסור בה ומותר באשת אחיו האשה שהלכה היא ובעלה למדינת הים ובאת ואמרה מת בעלי והיה כאן זקן במדינה ומת הרי זו אין נאמנת האשה שהלכה היא ובעלה למדינת הים ובאת ואמרה מת בעלי היא מותרת וצרתה אסורה ר' ליעזר אומ' הואיל והותרה היא הותרה צרתה נתיבמו ומתו יבמין אסורות להנשא ר' אליעזר אומ' הואיל והותרו ליבמין הותרו לכל אדם שתי נשים לזו עדים ובנים ולזו אין עדים ובנים שתיהן

67

תוספתא מסכת יומא (כיפורים) (ליברמן) פרק ב

 בית אבא שגלה אמרתי לו על מה שחקתה אמ' לסוף לעתיד לבא עתיד הקב"ה לשמח את בניו אמרתי לו מה ראית אמ' למעלה עשן כנגדי אמרתי לו הראהו לי אמ' לי שבועה היא בידינו שאין מראין אותו לשום אדם אמ' ר' יוחנן בן נורי פעם אחת הייתי מהלך בדרך מצאני זקן אחד ואמ' לי משל בית אבטינס אני כתחלה כשהיו בית אבא צנועין היו מוסרין מגלותיהן זה לזה עכשיו הולך והזהר בה שהיא מגלת סמנים וכשבאתי והרציתי דברים לפני ר' עקיבא אמ' לי מעתה אסור לספר בגנותן של אילו מיכן אמ' בן עזיי משלך יתנו לך בשמך יקראוך ובמקומך יושיבוך

68

תוספתא מסכת כתובות (ליברמן) פרק ז

 המקמץ צואה מצרף נחשת זה המתיך ר' יוסה בי ר' יהודה בעל פלפס זה ריח הפה אימתי אמרו יוציא ויתן כתובה בזמן שהוא רוצה והיא אינה רוצה היא רוצה והוא אינו רוצה אם היו שניהן רוצין יקיימו מוכי שחין אע"פ ששניהם רוצין לא יקיימו אמ' רבן שמעון בן גמליאל מצאנו זקן אחד ממוכי שחין סמוך לציפורי ואמ' לי עשרים [וארבעה] מיני מוכי שחין הן ואין לך בכולן שהאשה רעה לו אלא בעלי ראתן בלבד

69

תוספתא מסכת מגילה (ליברמן) פרק ג

 לפני המשכן קדמה לפני אוהל מועד מזרחה הלכה כגאין בונין אותן אלא בגבוה שבעיר שנ' בראש הומיות תקרא הלכה כדאי זו היא קימה שאמרה תורה מפני שיבה תקום עומד מפניו שואל ומשיב בתוך ארבע אמות אי זהו הדרון שאמרה תורה והדרת פני זקן לא עומד במקומו ולא מדבר במקומו ולא סותר את דברו נוהג בו מורא ויראה משא ומתן בכניסה וביציאה והן קודמין לכל אדם שנ' ואתן אתם ראשים על העם הלכה כההיוצא למלחמת הרשות חופר ויושב חופר ומכסה שנ' וחפרת בה ושבת וגו' הלכה כוהמיסך את רגליו פניו כלפי העם המיטיל את המים אחוריו כלפי

70

תוספתא מסכת מנחות (צוקרמאנדל) פרק יג

 הרי זה חולק בבשר ר' נהוראי אומר אפילו טהור בשעת זריקה ובשעת הקטר חלבים ניטמא אין חולק בבשר לעולם אין חולק בבשר עד שיהא טהור בשעת שחיטה ובשעת זריקת דמים ובשעת הקטר חלבים: הלכה יזכהן בא ומקרב קדשיו במשמר שאינו שלו עורן ועבודתן שלו ואם היה זקן או חולה נותנין לכל כהן שירצה עורן ובשרן שלו ואם היה בעל מום נותנין לאנשי משמר עורן ועבודתן שלו וגזל הגר נותן לכל כהן שירצה ושדה אחוזה ניתנת לאנשי משמר שבראש השנה שהיובל נכנס לתוכה: הלכה יחבראשונה היו מכניסין עורות קדשים לשכה בית הפרווה והיו מחלקין אותו בערבית לכל בית אב

1234567891011121314151617181920