זקן

זקן מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 11048 מקורות עבור זקן. להלן תוצאות 181 - 190

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


181

בראשית רבה (וילנא) פרשת וישלח פרשה עו

 הורגו הדא הוא ויירא שלא יהרוג ויצר לו שלא יהרג, אמר כל השנים הללו יושב בארץ ישראל תאמר שהוא בא עלי מכח ישיבת א"י, כל השנים הללו הוא יושב ומכבד את הוריו תאמר שהוא בא עלי מכח כיבוד אב ואם שהרי כך אמר יקרבו ימי אבל אבי, תאמר שמת אותו זקן ובא עלי להרגני, א"ר יהודה בר' סימון כך אמר לו הקב"ה (בראשית לא) שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך, תאמר עד כאן היו התנאים ושמרני בדרך הזה ולא יותר, א"ר יודן אמר לו המקום שוב אל ארץ אבותיך אעפ"כ ויירא יעקב מאד, אלא מכאן שאין הבטחה לצדיק בעולם הזה, ר"ה

182

בראשית רבה (וילנא) פרשת וישלח פרשה פ

 דבר כזבי בת נשיא מדין אחותם, וכי אחותם היתה והלא בת אומתן היתה, אלא לפי שנתנה נפשה על אומתה נקראת אומתה לשמה, איש חרבו, ר"א אומר בן שלש עשרה שנה היו, שמואל שאל ללוי בר סיסי א"ל מהו דין דכתיב ויבואו על העיר בטח, א"ל בטוחים היו על כחו של זקן ולא היה אבינו יעקב רוצה שיעשו בניו אותו המעשה וכיון שעשו בניו אותו מעשה אמר מה אני מניח את בני ליפול ביד אוה"ע מה עשה נטל חרבו וקשתו ועמד לו על פתחה של שכם ואמר אם יבואו האוה"ע =האומות העולם= להזדווג להם לבני אני נלחם כנגדן, הוא דהוא א"ל

183

בראשית רבה (וילנא) פרשת מקץ פרשה צא

 שבר במצרים.ז [מב, ז] וירא יוסף את אחיו וגו', אמר ר' יהושע בר נחמיה נעשה נכרי להם, ויכר יוסף את אחיו וגו' ר' לוי ורבנן, ר' לוי אמר בשעה שנפלו בידו ויכר יוסף את אחיו בשעה שנפל בידן והם לא הכירוהו, ורבנן אמרי הוא שהניחן בחתימת זקן, ויכר יוסף את אחיו, והם לא הכירוהו, שלא הניחוהו בחתימת זקן, ויזכור יוסף וגו', ויאמר אליהם וגו' כלנו בני איש אחד, נצנצה בהם רוח הקודש אמרין ליה אנן ואת בנוהי דגבר חד אנן, ויאמרו שנים עשר אנחנו, אמר להון ואן הוא, זבנן יתיה, אמר להון בכמה זבנתון יתיה, אמרין ליה בחמש סלעין,

184

בראשית רבה (וילנא) פרשת ויגש פרשה צה

 ישעיהו ל"ה/) אז ידלג כאיל פסח ותרון לשון אלם, וכשם שאדם הולך כך הוא בא, הולך עור ובא עור, חרש ובא חרש, אלם ובא אלם, כשם שהוא הולך לבוש כך הוא בא לבוש, ממי את למד משמואל שראה אותו שאול מהו אומר לאשה מה תארו ותאמר (שמואל א כח) איש זקן והוא עוטה מעיל, שכך היה לבוש, שנאמר (שם /שמואל א'/ ב) ומעיל קטן תעשה לו אמו, ולמה כשם שהאדם הולך כך הוא בא שלא יאמרו כשהם חיים לא ריפאן משמתו ריפאן הקב"ה ואח"כ הביאן דומה שאינן אותן, אלא אלו אחרים הם, אמר הקב"ה אם כן יעמדו כמו שהלכו ואח"כ

185

בראשית רבה (וילנא) פרשת ויחי פרשה צו

 ביום המות כשעשה זמרי אותו מעשה מה כתיב שם (במדבר כה) ויבא אחר איש ישראל אל הקבה, והיכן היה משה, ופנחס מדבר לפני משה אלא לקיים ואין שלטון ביום המות, ואין מות אלא לשון השפלה ניתנה הישועה לפנחס והשפיל את משה, ואף דוד כתיב בו (מלכים א א) והמלך דוד זקן, וכיון שנטה למות מה כתיב בו (שם /מלכים/ א ב) ויקרבו ימי המלך דוד אין כתיב כאן אלא ויקרבו ימי דוד, ואף יעקב כיון שנטה למות התחיל משפיל עצמו לפני יוסף ואמר לו אם נא מצאתי חן בעיניך אימתי כשקרב למיתה שנאמר ויקרבו ימי ישראל למות.ד אמר ריש

186

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת לך לך פרשה לט

 ואעשך לגוי גדול, ממעטת היציאה ואברכך, ממעטת את השם ואגדלה שמך, ולפום דאמ' מבית לבית חלוק מאתר לאתר נפש ברם את לא נפש את חסר ולא ממון. ר' ברכיה מש' ר' חלבו שיצא לו מוניטן בעולם, ארבעה הם שיצא להם מוניטן בעולם, אברהם ואעשך וגו' יצא לו מוניטא, ומה היא זקן וזקינה מיכן בחור ובתולה מיכן, יהושע ויהי י"י את יהושע ויהי שמעו בכל הארץ (יהושע ו כז) יצא לו מוניטא בעולם, ומה היא שור מיכן וראם מיכן על שם בכור שור הדר לו וקרני ראם וגו' (דברים לג יז), דוד ויצא שם דוד בכל הארצות (דה"א =דברי הימים א'=

187

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת לך לך פרשה מ

 כך כל מי שהוא בא להזדויג לישראל סוף שהוא נוטל את שלו מתחת ידיהם, תדע לך שכן שרה על ידי שמשכה פרעה לילה אחד לקה הוא וביתו בנגעים הה"ד וינגע י"י את פרעה וגו', ר' שמעון בן לקיש בשם בר קפרא פרעה ברתן לקה, אמר ר' שמעון בן גמליאל מצאני זקן אחד מוכה שחין בציפורין, אמר לי עשרים וארבעה מיני שחין הן ואין לך מכולם שהאשה רעה לו אלא רותן בלבד ובו לקה פרעה הרשע, ואת ביתו אמר ר' אחא אפילו קורות ביתו לקו, והכל אומרים על דבר שרי [אשת אברם], אמר ר' ברכיה על דטולמיסן למקרב למסנה דמטרונה, וכל

188

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת לך לך פרשה מד

 א' במה אברר, אמר לו הקב"ה קטוע הדא מנונייה מן כדו ביום ההוא כרת י"י וגו', באנו למחלוקת ר' חננא בר פפא ור' יודן ור' אידי ור' חמא בר' חנינה, ר' חננא בר פפא אמר אברהם בירר לו את המלכיות, ר' יודן ור' אידי ור' חמא בר' חני', אמר משום זקן אחד משם ר' הקב"ה ברר לו את המלכיות הה"ד הרכבת אנוש לראשנו (תהלים סו יב) הרכבת אומייא לראשנו כבאנו באש ובמים (שם שם /תהלים ס"ו י"ב/). ר' יהושע א' אף קריעת ים סוף הראה לו דכת' אשר עבר בין הגזרים האלה היך דאת אמר לגוזר ים סוף לגזרים (תהלים

189

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וירא פרשה מח

 נחמן אמר מן האמהות, הן ילדו, אילולי היא כבר היו אבדים.(י) [ויאמר שוב אשוב אליך] וגו' והוא אחריו זה ישמעאל, והוא אחריו מפני ייחוד, והוא אחריו הרגישה שבא האורח.(יא) [ואברהם ושרה זקנים] אמר ר' יוחנן כבר כת' ואברהם ושרה זקנים מה תלמוד לומר ואברהם זקן (בראשית כד א) אלא החזירו הקב"ה לנערותו, לפיכך צריך לכתוב פעם שנייה ואברהם זקן, אמר ר' אמי כאן זקנה שיש בה לכלכית, להלן זקנה שאין בה לכלכית.חדל להיות לשרה וגו' שרי היך דאת אמר וכי תחדל לנדר (דברים כג כג), פסק [היך דאת אמר וחדל לעשות הפסח (במדבר ט יג)].(יב) [ותצחק

190

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וירא פרשה נ

 לאליך אכסניי קלי מלח והוות אמרה ליה אוף הדה סוניתה בישתא את בעי מלפה הכא.(ד) [טרם ישכבו] התחילו שואלים אתו שאילות, אמרו לו אנשי העיר מה הם, אמר לון כל אתר אית ביה טבין ובישין, ברם הכא סוגייהון בישין אנשי העיר אנשי סדום נסבו וגו', [מנער ועד זקן וגו'] אין אחד מהם מעכב.(ה) [ויקראו אל לוט ויאמרו לו] וגו' ר' יהושע בן לוי בשם ר' פדיה כל אותו הלילה היה לוט מבקש רחמים על סדומיים והיו מקבלים מידו, כיון שאמרו הוציאם אלינו ונדעה אותם לתשמיש אמרו לו עוד מי לך פה (בראשית יט יב) עד כאן היה לך

1234567891011121314151617181920