זקן

זקן מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 11048 מקורות עבור זקן. להלן תוצאות 161 - 170

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


161

מדרש תנאים לדברים פרק יח

 אל נביאי אביך ואל נביאי אמיך וה"א באליעזר (דהי"ב כ לז) ויתנבא אליעזר בן דודיהו ממרשה על יהושפט לאמר בהתחברך עם אחזיהו פרץ ה' את מעשיך וה"א בירמיהו (יר' א י) ראה הפקדתיך היום הזה וה"א ביחזקאל (יחז' ג ח) ראה נתתי את פניך חזקים לעמת פניהם: אי מה משה זקן ובן לוי אף נביא זקן ובן לוי ת"ל אליו תשמעון מכל מקום: יקים לך ה' אלהיך ולא לגוים ומה אני מקיים נביא לגוים נתתיך (יר' א ה) בנוהג מנהג גוים: אליו תשמעון זו מצות עשה אפילו אמ' לך לעבור על אחת מכל מצות האמורות בתורה לפי שעה שמע לו:

162

מדרש תנאים לדברים פרק כב

 שנ' (ברא' לז טו) וימצאהו איש והנה תעה: נדחים כדרך הדחתן מיכן אמ' איזו היא אבדה מצא חמור ופרה רועים בדרך אין זו אבדה חמור וכליו הפוכין ופרה רצה בין הכרמים הרי זו אבדה: והתעלמת מהם פעמים שאתה מתעלם ופעמים שאין אתה מתעלם כיצד היה כהן והיה בבית הקברות או זקן ואינה לפי כבודו או שהיתה שלו מרובה כשל חבירו לכך נאמר והתעל' מהם: השב תשי' לאחיך (מכן) [מניין] החזירה וברחה החזירה וברחה אפילו ארבעה וחמשה פעמים שחייב להחזירה ת"ל השב תשי' לאחיך (לעולם הוא חייב להטפל בה עד שיחזירנה לרשות בעלה למקום המשתמר):פסוק ב(ב). ואם לא קרוב

163

מדרש תנאים לדברים פרק כה

 שלא בקדושה ולידתן בקדושה פטורין מן החליצה ומן היבום: לא אבה יבמי זה הוא שאמרנו ולא שלא אבה בה המקום:פסוק ח(ח). וקראו לו זק' עי' מצוה בזקני עירו: זקני עירו הן ולא שלוחן שמשיאין לו עצה ההוגנת לו שאם היה הוא ילד והיא זקינה הוא זקן והיא ילדה אומ' לו מה לך אצל ילדה מה לך אצל זקינה לך אצל שכמותך ואל תכניס קטטה לתוך ביתך ד"א וקראו לו זקני עירו מיכן אמ' היבמה הולכת אחר יבמה להתירה: ודברו אליו אבל לא שמענו מה היו מדברין אליו ת"ל ועמד ואמר לא חפצתי לקח' מגיד שהן פותחין לו ביבום:

164

מדרש תנאים לדברים פרק לב

 חוצות ירושלם שמתם מזבחות לבושת: ומחדרים אי' על מה שעשו בחדרים שנ' (יחז' ח יב) ויאמ' אלי הראית בן אדם מה זקני ישראל עושים בחשך איש בחדר משביתו: גם בחור גם בתו' הא ותרה בכל אלה אלא יונק עם איש שיבה וה"א (יר' ו יא) גם איש עם אשה ילכדו זקן עם מלא ימים: גם בחור אמ' להן הקב"ה אתם גרמתם לי לשלוח יד בבחירי שנ' (במד' יא כח) ויען יהושע בן נון מש' משה מבח': גם בתו' אמ' להן הקב"ה הייתי סבור שתהוו נקיים לפני כבתולה זו שלא טעמה טעם חאט מימיה: יונק אמ' להן הקב"ה הייתי סבור שתהו

165

מדרש תנאים לדברים פרק לג

 ד"א כי שפע ימים יינקו זה ים שלחיפה שאין לך צרור שלכסף וזהב וספינה אבידה בים עד שהוא מקיאו ומשליכו לים של חיפה שהוא משמרתו שלים הגדול והוא מתוקן לצדיקים לעתיד לבוא: ד"א כי שפע ימ' יינקו זה חלזון אמ' ר' יוסי פעם אחת הייתי עולה מעכו ליפו ופגע בי זקן אחד ושאל בשלומי והייתי מכיר אותו אמרתי לו בני הפרנסה מנין אמ' לי מחלזון הזה אמרתי לו בני מצוי הוא אמ' לי רבי השמים שהרבה מקומות בים שהוא מושלך בהן בהרים וסממיות מקיפות אותו וכל מי שהוא בא ונוטל ממנו הן נושכות אותו ומת ונימוק במקומו (אמ' ר' יוסי)

166

מגילת תענית (ליכטנשטיין) הסכוליון

 ממצות פורים אלא שגאולת מצרים נוהגת שבעה וגאולת מרדכי ואסתר אינה נוהגת אלא יום אחד. דבר אחר. ומה גאולת מצרים שלא נגזרה גזרה אלא על הזכרים בלבד שנאמר כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו וגומר עשו אותם ימים טובים גאולת מרדכי ואסתר שנגזרה גזרה על הזכרים ועל הנקבות שנאמר מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד על אחת כמה וכמה שאנו חיבים לעשות אותם ימים טובים בכל שנה ושנה./ששה עשר באדר/ בשתת עשר ביה שריו למבני שורא דירושלם דילא למספד. מפני שסתרוהו גוים וכשהתחילו לבנותו אותו היום עשאוהו יום טוב. ששמחה לפני המקום בבנין ירושלם שנאמר בונה ירושלם ה' נדחי

167

בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה טז

 מישראל, א"ר יוסי בר חנינא כל המלכיות נקראו על שם נינוה, על שם שהם מתנאות מישראל, אמר רבי יוסי בר רבי חלפתא כל המלכיות נקראו על שם מצרים, על שם שהם מצירות לישראל, והנהר הרביעי הוא פרת זו אדום, פרת שהפירה והצירה לבניו (נ"א לפניו), פרת שפרה ורבה מברכתו של זקן, פרת שאני עתיד להפרע לה, פרת על שם סופה (ישעיה סג) פורה דרכתי לבדי וגו'.ה [ב, טו] ויקח ה' אלהים את האדם וגו', רבי יהודה ורבי נחמיה, רי"א עילה אותו היך מה דאת אמר (שם /ישעיהו/ יד) ולקחום עמים והביאום וגו', רבי נחמיה אמר פיתה אותו היך מה

168

בראשית רבה (וילנא) פרשת לך לך פרשה לט

 היציאה, ואברכך, ממעטת את השם, ואגדלה שמך, ולפום דאמרין אינשי מבית לבית חלוק, מאתר לאתר נפש, ברם את לא נפש את חסר, ולא ממון, רבי ברכיה בשם ר' חלבו אמר שיצא מוניטין שלו בעולם, ארבעה הם שיצא להם מוניטין בעולם, אברהם, ואעשך לגוי גדול יצא לו מוניטין, ומהו מוניטין שלו זקן וזקנה מיכן בחור ובתולה מיכן, יהושע (יהושע ו) ויהי ה' את יהושע ויהי שמעו בכל הארץ יצא לו מוניטין בעולם מהו שור מיכן וראם מיכן ע"ש (דברים לג) בכור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו, דוד (ד"ה =דברי הימים= יד יז) ויצא שם דוד בכל הארצות יצא לו מוניטין

169

בראשית רבה (וילנא) פרשת לך לך פרשה מא

 להזדווג לישראל סוף שהוא נוטל את שלו מתחת ידיהם, תדע לך שכן שהרי שרה על ידי שמשכה פרעה לילה אחת, לקה הוא וביתו בנגעים, הה"ד (בראשית יב) וינגע ה' את פרעה נגעים גדולים וגו'.ב ריש לקיש בשם בר קפרא אמר פרעה בראתן לקה, אמר רשב"ג מצאני זקן אחד מוכה שחין בציפורין, ואמר לי כ"ד מיני שחין הם, ואין לך קשה מכולם שהאשה רעה לו אלא ראתן בלבד, ובו לקה פרעה, אמר רבי אחא אפילו קורות ביתו לקו, והכל היו אומרין על דבר שרי אשת אברם, אמר רבי ברכיה עלו דטולמוסין למקרב למסאנא דמטרונא, וכל אותו הלילה היתה שרה שטוחה

170

בראשית רבה (וילנא) פרשת וירא פרשה מח

 שאלולי היא כבר היו אבודין.טז [יח, י] ויאמר שוב אשוב אליך כעת חיה וגו' והוא אחריו, זה ישמעאל, והוא אחריו, מפני היחוד, והוא אחריו זה המלאך שהביט לאחריו והרגיש שבאת אורה מאחריו, ואברהם ושרה זקנים אמר רבי יוחנן כבר כתיב ואברהם ושרה זקנים מה ת"ל ואברהם זקן, אלא שהחזירו הקב"ה לימי נערותיו צריך לכתוב פעם שנייה ואברהם זקן, רבי אמי אמר כאן זקנה שיש בה לחלוחית ולהלן בזקנה שאין בה לחלוחית, חדל להיות לשרה אורח כנשים היך מה דאת אמר (דברים כג) וכי תחדל לנדור, פסק, המד"א (במדבר ט) וחדל לעשות הפסח.יז [יח, יב - יג] ותצחק שרה בקרבה

1234567891011121314151617181920