זכרון מלך הלכות גירושין פרק יב

זכרון מלך הלכות גירושין פרק יב

  

הלכה ב
[ב] היו לה שני עדים שהיא גרושה, אע"פ שאין שם גט הרי זו תנשא לכתחילה, הוציאה גט מתחת ידה ואמרה גירשני בעלי בזה הרי זו נאמנת ותנשא בו אף על פי שאינו מקויים כמו שביארנו. ועי' מה שכתב הרב המגיד (בפרק ז' הלכה כ"ד) שכתב וזה לשונו, וכן כתב (בפרק י"ב) הוציאה גט מתחת ידה ואמרה גירשני בעלי בזה נאמנת ותנשא בו אע"פ שאינו מקויים כמו שביארנו מחמת משנה זו והסוגיא שעליה, שסבור רבינו שהיא ודאי בלא נתקיים הגט בחותמיו, שאם נתקיים כבר נתבאר שאין צריך לומר בפני נכתב ונחתם, ואע"פ כן הקשו בגמרא (דף כ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.