זכרון מלך הלכות גירושין פרק ט

זכרון מלך הלכות גירושין פרק ט

  

הלכה כ
[כ] חולה שרצה לגרש את אשתו על תנאי כשימות כדי שלא תיפול לפני יבם, ואם עמד לא תהיה מגורשת, ולא רצה לגרשה מעכשיו כדי שלא תטרף דעתו וכו'. ובמגיד משנה שם איתא חולה שרצה וכו' גיטין דף ע"ה ע"ב איתא, אתקין שמואל בגיטא דשכיב מרע אם לא מתי וכו' ואסיק רבא דאמר אם לא מתי לא יהא גט וכו'. ופירשו בגמרא אם לא מתי לא יהא גט מוכרח, משום דלא מקדים פורענותא לנפשיה, אם מתי יהא גט ואם לא מתי לא יהא גט, משום דבעינן הן קודם ללאו, ומדברי רבינו נראה שאינו אומר ואם מתי יהא גט מעכשיו, ומוכרח הוא, ממ"ש כד ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.