זכרון יעקב הלכות חגיגה פרק א

זכרון יעקב הלכות חגיגה פרק א

  

הלכה א
[א] מי שבא לעזרה ביום ראשון ולא הביא עולה לא די שלא קיים מצות עשה אלא עבר ג"כ על לא יראו פני ריקם. וכתב הלח"מ שר"ל שלא הביא גם בתשלומין שאילו הביא בתשלומין לא בטל מ"ע ולא עבר על לא תעשה עיי"ש והביא ראיה מסמ"ג. ולענ"ד דברי הרמב"ם כפשטן שהגם שמפורש במשנה שיש תשלומין לחגיגה כל שבעה היינו מצות חגיגה אבל עולת ראיה הגם כי יש לה תשלומין כל שבעה זהו רק כשלא ראה פנים בעזרה, אך אם ראה פנים בעזרה או ביום ראשון או ביום אחר ולא הביא עמו הקרבן בטל מ"ע ול"ת. והרמב"ם שנקט יום ראשון עיקר החיוב ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.