זכר ישעיהו הלכות גניבה פרק ט

זכר ישעיהו הלכות גניבה פרק ט

  

הלכה יג
[יג] מי שאין לו דמים ששיבר כלים בביאתו פטור כמו שביארנו. כוונתו למה שביאר סוף הל' חובל ומזיק בדיני רודף ששיבר את הכלים עיי"ש, וכן אולי כוונתו לאותן דינים שביאר לעיל פ"ג בענין קם ליב בדרבה מיניה.
ולפי שיש לי קצת בירורי דברים בענינים אלו אמרתי להאריך מעט, ולענ"ד הם דברים נכונים בס"ד:
בפרק בן סורר ומורה (דף ע"ב) אמר רב הבא במחתרת ונטל כלים ויצא פטור, מ"ט בדמים קנינהו, אמר רבא מסתבר מילתא דרב כששיבר דליתנייהו אבל נטל לא, והאלקים אמר רב אפילו נטל וכו', מיתיבי הגונב כיס בש ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.