זכותא דאברהם הלכות ביכורים פרק ד

זכותא דאברהם הלכות ביכורים פרק ד

  

הלכה ד
[ד] הקונה שני אילנות בתוך שדהו של חבירו מביא ואינו קורא לפי שהדבר ספק אם יש לו קרקע או לא וכו'. והנה רבינו פ"ו מביאת מקדש ה"א כתב דכהן בעל מום שנכנס למקדש מהמזבח ולפנים לוקה ועיין במשנה למלך שהביא דברי רבינו בספר המצות שכל אורך המזבח בכלל האיסור עיין שם וזה פשוט דאם על בעלי מומין כהנים איכא איסורא דאורייתא מכש"כ על ישראלים וכמבואר בעירובין ק"ה ע"א דכהנים בעלי מומין עדיפי ואם כן צ"ל דהא דהנחה של הביכורים היא בקרן דרומית מערבית כמבואר לעיל פ"ג הי"ב דהתורה התירה למביא ביכורים לסבב ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.