זכור לאברהם הלכות גירושין פרק יא

זכור לאברהם הלכות גירושין פרק יא

  

הלכה י
[י] השנים שממאנת בפניהן וכו' לפיכך כל מי שראה אותה שמיאנה ושמע מיאוניה יש לו לכתוב לה גט מיאון. הלשון כפול בראיה ושמיעה ועוד קשה דלכאורה הוו תרתי דסתרן אהדדי דבתחלה כתב כל מי שראה אותה שמיאנה דמשמע דצריך ראיה ולא די בשמיעה דכיון שראה שמיאנה הרי שמע וא"כ מה שכתב אח"כ ושמע מיאונה משמע אע"פ שלא ראה מעשה וזה לא יתכן. ונראה דהכי פירושו שאם ראה אשה שבאה לפני בי"ד ומיאנה שאמרה אי אפשי בפלוני בעלי אין זה כלום דשמא הבי"ד אין מכירין אותה ועוד דאעיקרא דמילתא מאן לימא ליה שהיא ראויה למיאון ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.