זכור לאברהם הלכות גירושין פרק ט

זכור לאברהם הלכות גירושין פרק ט

  

הלכה כה
[כה] נתיחד עמה אחר שאמר להם לכתוב וכו' הרי אלו לא יכתבו וקל וחומר הדברים אם הגט שניתן לה לידה כשנתיחד עמה נפסל הגט שמא בעל ק"ו לזה שלא נכתב ואם כתבו וכו' אינו גט. כדי לישב מה שהקשה הרב המגיד שדיו לבא מן הדין וכו' נקדים לדקדק עוד בלשון רבינו שכתב שהגט שניתן לה לידה כשנתיחד עמה נפסל הגט עכ"ל וזה אינו שאין הגט נפסל אחר שבא לידה אלא שאנו חוששין שחזר וקידשה ומאי נפסל הגט דקאמר אלא ודאי הכי פירושו שאע"פ שניתן לה הגט בידה והוחזקה למגורשת גמורה והרי היתה בחזקת פנויה מיום שקיבלה גיטה א ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.