זכור לאברהם הלכות גירושין פרק ב

זכור לאברהם הלכות גירושין פרק ב

  

הלכה א
[א] זה שנאמר בתורה וכתב לה וכו' אחד הכותב בידו או שאמר לאחר. קשה שדין השליחות בגמרא יליף בפירוש מקרא דושילח ושלחה כדאיתא בר"פ האיש מקדש. ונראה לענ"ד שאין כונת רבינו ללמד דין השליחות שזה כבר כתב דינו לעיל בפ"א שיהא הבעל או שליחו נותנו אלא בא לאפוקי שלא נאמר כיון דכתוב בתורה וכתב לה א"כ לכתחלה אם יודע לכתוב יכתוב הוא בעצמו וכמו שכתב הוא ז"ל בפ"ז מהל' ספר תורה שאם יודע לכתוב יכתוב הוא בידו ואם אינו יודע לכתוב אחרים כותבין לו וא"כ ה"נ דכתיב וכתב כי היכי דהתם משום דכתיב כתבו לכם צרי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.