זימון

זימון מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 1205 מקורות עבור זימון. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

תוספתא מסכת ביצה (יום טוב) (ליברמן) פרק א

 הלכה יזימן בתוך הקן ומצא לפניה אסורין על פתחה מותרין אמ' ר' שמעון בן לעזר מודים בית שמיי ובית הלל שאם זימן בתוך הקן ומצא לפני הקן שהן אסורין במי דברים אמורים ביוני שובך ויוני עליה וצפרין שקיננו בטפיחים ובבירה אבל אווזין ותרנגלין ויונים חדסיות אין צריכין זימון מפני שהן ברשות אדם וחיה שקיננה בפרדיס צריכה זימון מפני שאינה ברשות אדם אמ' ר' שמעון בן לעזר מודים בית שמיי ובית הלל שמסלקין את התריסין ביום טוב על מה נחלקו על החזירה שבית שמיי אוסרין ובית הלל מתירין הלכה יאמודים שאם קצב על העלי שאסור לטלטלו מודים שאין מולחין

2

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת ברכות פרק ז

 זו היא ברכה ראשונה דבית רב אמרו זו ברכת הזימון. רב זעירא בשם רב ירמיה זו הזן את הכל. ר' חלבו בר חנן בשם רב זו הזן את הכל. התיב רב ששת והא מתניתא פליגא שנים שלשה חייבין בברכת הזימון [דף נב עמוד א] הא ארבעה לא אין תימר ברכת זימון ראשונה ניתני ארבעה אשכחן תני ארבעה אין תימר זו הזן את הכל קשיא אין תימר זו הטוב והמטיב לית את יכול שנייא היא. דאמר רב הונא משניתנו הרוגי ביתר לקבורה נקבעה הטוב והמטיב. הטוב שלא נסרחו והמטיב שניתנו לקבורה. אמר רב חונה תיפתר כר' ישמעאל דרבי ישמעאל אמר הטוב

3

זוהר חדש כרך א (תורה) פרשת בראשית

 עיניכם וגו' לפיכך צריך אדם להשתדל לכונן בית בראש ולעשות ישוב בבית. וממי אתה למד מהקב"ה קודם בנה בית וכוננו וזימן כל הפרנסה והמזונות קודם שיבא אדם לעולם. האיך. ברא את העולם בראש שהוא הבית. וזמן כל הפרנסה היאך. ברא את הבהמות ואת החיות ואת העופות והדגים הצמחים והאילנות שהם זימון כל הפרנסה. לאחר שהכין הבית והפרנסה הביא את האדם וברא אותו ואת אשתו והולידו בנים ועשו ישוב בבית ועל כן נאמר בראשית בית ראש. כאשר תבין באותיות תמצא בי"ת ראש וכן התחילה התורה בראשית כלומ' בית ראשית והכל ענין אחד. ועכ"ז צריך האדם להשתדל בדרך ארץ ולעשות עתים לתורה

4

זוהר חדש כרך ב (מגילות) מגילת רות

 לשמוע הברכה מפי בעלה וחייב בעלה להמתין לה על השולחן כדי לשמוע מפי המברך (אמ"ז מ"כ נ"א וז"ל אם היו כולן נשים בסעודה ואין ביניהן איש קוראים למי שמברך להן ועונות אמן. והמברך לנשים אם הוא לבדו אינו מזכיר נברך שנשים אינן מצטרפות לזימון אלא מברך כמו שמברך יחיד בלא זימון דעיקר ברכת המזון בזכר כו'). (אין שם זכר קוראים למי שמברך להם. היו נשים הרבה המברך עליהן אינו מברך בשם דתנינן נשים אינן מצטרפות לזימון והואיל ואנן /ואינן/ מצטרפות לזימון אין מברכין עליהם בשם דעיקר ברכת המזון בזכר) הוא ולא בנקבה אבל מחויבות לשמוע ברכת המזון. ומחויבות במקרא מגילה

5

זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת תרומה מאמר רזין דברכת המזון

 אות תשעז] והכא כיון דאמר ובטובו חיינו, הדר ואמר הזן את העולם כלו בטובו בחסד, הה"ד נותן לחם לכל בשר כל"ח. וע"ד הזן את הכל, לצדיקי ולרשיעי לכלא. דא אקרי ברכת ימין. שמאל לאו איהו בברכת מזונא. ובגין כך שמאלא לא תסייע לימינא.[אות תשעח] דכיון דבריך ברכת זימון, אצטריך לדבקא ארץ החיים בימין, לאתזנא מתמן, ולפרנסא ולמיהב מזונא לכלא, ועל דא תניינא ברכת הארץ, ואצטריך לאדכרא בה ברית ותורה, על בריתך שחתמת בבשרנו, ועל תורתך שלמדתנו, לאחזאה דמההוא טוב אתזן ברית ותורה, דאיהו תקונא דהאי טוב.[אות תשעט] מכאן אוליפנא, דנשים פטורות מברכת מזונא לאפקא ידי חובה, דהא לית

6

זוהר חדש מהדורת הסולם - בראשית פרשת בראשית מאמר בחכמה יבנה בית

 אדם להשתדל לכונן בית בראש, ולעשות ישוב בבית.[אות רפד] וממי אתה למד, מהקב"ה. קדם בנה בית וכוננו, וזימן כל הפרנסה והמזונות, קדם שיבא אדם לעולם. האיך. ברא את העולם בראש, שהוא הבית. וזימן כל הפרנסה האיך. ברא את הבהמות, ואת החיות, ואת העופות והדגים הצמחים והאילנות, שהם זימון כל הפרנסה. לאחר שהכין הבית והפרנסה, הביא את האדם, וברא אותו ואת אשתו והולידו בנים ועשו ישוב בבית. ועל כן נאמר בראשית, בית ראש. כאשר תבין באותיות, תמצא בי"ת ראש. וכן התחילה התורה בראשית, כלומר בית ראשית, והכל ענין אחד.[אות רפה] ועכ"ז צריך האדם להשתדל בדרך ארץ, ולעשות עתים לתורה,

7

ספר הלכות גדולות סימן א - הלכות ברכות פרק שישי

 בעי נטילת ידים, ובתר דאכיל לא מזמני בתלתא, דאמר רבה בר בר חנא (חולין קו א) הוה קאימנא קמיהו דרבי אמי ורבי אסי ואייתו לקמייהו כלכלה דפירי אכלו ולא משו ידיהו ולא ספו לי ובריכו חד חד לחודיה, שמע מינה תלת, שמע מינה אין נטילת ידים לפירות, ושמע מינה אין זימון לפירות, ושמע מינה שנים שאכלו מצוה לחלק מדלא ספו ליה בהדייהו. אבל ודאי מיטנפן ידיה אפילו לפירות צריך למימשא משום ברכה, דאמר רב יהודה אמר רב ואמרי לה במתניתא תנא (ברכות נג ב) (ויקרא כ, ז) והתקדשתם אילו מים ראשונים, והייתם קדושים אילו מים אחרונים, כי קדוש זה שמן

8

ספר הלכות גדולות סימן א - הלכות ברכות פרק שביעי

 ספר הלכות גדולות סימן א - הלכות ברכות פרק שביעי(ברכות מה א) שלשה שאכלו כאחת חייבין לזמן, בי תלתא דכרכין ריפתא מיחייבין לברוכי ברכת זימון. מנלן דעד דהוו תלתא, א"ר אסי דאמר קרא (תהלים לד, ד) גדלו לה' אתי ונרוממה שמו יחדיו וקא גמרינן מינה דבעי מפתח גדול ברישא ומיענא אינון בתריה, גדלו לה' תרין ואנא בהדייכו הא תלתא דכתיב אתי ונרוממה שמו יחדיו. ומאי אמר איהו ומאי עני בתריה, כדתנן (ברכות מט ב) כיצד מזמנין בשלשה אומר נברך. ודווקא דאכלי מידי דהיתירא דחזי להו לאכילה אבל אכלו טבל ומעשר ראשון שלא נטלה תרומתו ומעשר שני והקדש שלא נפדו והשמש

9

סדר רב עמרם גאון (הרפנס) הלכות סעודה

 דעבד לגרמיה הוא דעביד, דהכי אמר ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן, לעולם אינו מוציא עד שיאכל כזית דגן.והנוטל ידיו באחרונה תחלה, הוא מברך ברכת המזון. דאמר ר' חייא בר אשי אמר רב כל הנוטל ידיו באחרונה תחלה, הוא מזומן לברכה.והאיך מברכין ברכת זימון. אם הם שלשה או ארבעה או חמשה עד תשעה מתחיל המברך ואומר. נברך שאכלנו משלו.ועונין הם ברוך שאכלנו משלו ובטובו חיינו.ועונה המברך ברוך שאכלנו משלו ובטובו חיינו. ומנלן דהכי, דתנן כיצד מזמנין. בשלשה אומר נברך שאכלנו משלו ולא קא משני תנא אלא בעשרה. דקא משתמיט וקא תני, בעשרה אומר נברך אלהינו.

10

שאילתות דרב אחאי פרשת יתרו שאילתא נא

 הזימון או דילמא קביעותא דפירי לאו קביעותא הוא ת"ש דאמר רבה בר חנה זימנא חדא הוה קאמינא קמיה דרב אמי ורב אסי ואייתו לקמייהו כלכלה דפירי ואכלי כי לא משו ידייהו ולא יהבו לי ובירכו חד וחד לחודיה שמע מינה תלת שמע מינה דאין נוטלין ידים לפירות ושמע מינה אין זימון לפירות וש"מ שני' שאכלו מצוה ליחלק.אי נמי ברם צריך כי אכיל שיעור כמה חייב לברוכי בתריה ומיחייב לאזמוני כזית או כביצה מיפלג פליגו בה רבי מאיר ורבי יהודה דתנן עד כמה מזמנין רבי מאיר אומר עד כזית ורבי יהודה אומר עד כביצה ואמרינן מאי טעמא דרבי מאיר סבר

1234567891011121314151617181920