זיו משנה הלכות ברכות פרק ז

זיו משנה הלכות ברכות פרק ז

  

הלכה ז
[ז] השמש שעומד לפני המסובין אינו אוכל עמהן, ודרך רחמנות הוא ליתן לתוך פיו מכל תבשיל ותבשיל וכו' ואם נתנו לו יין מברך על כל כוס וכוס. עיין כ"מ שהביא דברי רב ור' יוחנן (חולין ק"ז ב') דרב אמר והשמש מברך על כוס וכוס ואינו מברך על כל פרוסה ופרוסה, ור' יוחנן אמר מברך על כל פרוסה ופרוסה, אמר ר' פפא בשלמא דרב ור' יוחנן לא קשיא הא דאיכא אדם חשוב הא דליכא אדם חשוב, וכתב ע"ז ותימא שרבינו לא חילק בין איכא אדם חשוב לליכא אדם חשוב וכו' ועיי"ש שדחק עצמו בזה.
והנה הרבה הוא תימה דאיך יחלק ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.