זיו משנה הלכות ברכות פרק ב

זיו משנה הלכות ברכות פרק ב

  

הלכה ב
[ב] הפועלים שהיו עושין מלאכה אצל בעל הבית ואכלו פתן אין מברכין לפניה ומברכין לאחר סעודתן שתי ברכות בלבד וכו', ברכה ראשונה כתיקונה, שניה פותח בברכת הארץ וכולל בה בונה ירושלים וחותם בברכת הארץ. עיין כ"מ שכתב בטעמו שאין מנין הברכות שאחר המזון מן התורה, והנך קראי דמייתי בגמרא ללמד על כל ברכה וברכה אסמכתא בעלמא נינהו עכ"ל, ועיין לח"מ שהקשה עליו דא"כ בברכת הזן לחודיה די כיון דכל השאר הוו דרבנן, ועוד קשה כשנעלם ולא ידע אם ברך ברכת המזון שחוזר ומברך, למה חוזר ומברך הכל, לא היה לו לברך ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.