זונה

זונה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 3724 מקורות עבור זונה. להלן תוצאות 121 - 130

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


121

בראשית רבתי פרשת מקץ

 במבוי אחד ונמצאו כלם בעלי זנות [ובעלי כשפים, א"ל בתי תני דעתך שלא תעשי לא כמעשה אלו ולא כמעשה אלו, כך כשהיו [עמוד 202] ישראל במצרים היו מצרים בעלי זנות] שנאמר אשר בשר חמורים בשרם (יחזקאל כ"ג כ'). וכיון שנכנסו לארץ כנען היו הכנעניים בעלי זנות וכשפים שנאמר מרב זנוני זונה טובת חן בעלת כשפים (נחום ג' ד'), א"ל הקב"ה בני הזהרו שלא תעשון לא כמעשה אלו ולא כמעשה אלו, הה"ד כמעשה וגו'.מא, מט ויצבור יוסף בר כחול. מה חול גורם לים שלא ישטוף העולם, כך היתה תבואתו של יוסף גדר שלא כלו ברעב, ומה חול הזה הגל עולה

122

שכל טוב (בובר) בראשית פרשת חיי שרה פרק כד

 מניה, אבל היכא דלא מודי ודאי רוב פסולין אצלה, ובתר רובא אזלינן ומאינש דעלמא היא מעברא והולד ממזר. והתיר לנו את הנשואות, פי' נשואות שלנו ע"י חופה הבאה מחמת קידושין, וחותם בא"י מקדש ישראל ע"י חופה וקידושין. אלמא דבלא חופה וקידושין אין הורתו של ישראל בקדושה, אלא כבא אל אשה זונה: ושבע ברכות של חופה מברכין אותה ז' ימי המשתה בדאיכא פנים חדשות, ואי ליכא פנים חדשות אינה מברך, אלא ברכה שביעית ותו לא: ובמכתב שטר כתובה יש שינוי מנהג בישראל על מכתב התוספת והנדוניא ולא פסיקא מילתא אפילו מדרבנן אלא כפי מנהג העיר, זולתי מאתים זוז לבתולה, שהן כ"ה

123

שכל טוב (בובר) בראשית פרשת וישב פרק לח

 משם בן:סימן טוטו) ויראה יהודה. עומדת על הדרך: ויחשבה לזונה, שכן דרך הזונות לעמוד בדרך, שנא' פעם בחוץ פעם ברחובות (משלי ז יב), אז לא השגיח בה: כי כסתה. כלומר שנסתכל בה כשכסתה פניה: מיד ויט אליה. והרבה כי נדרשים במקרא אמר אלו היתה זונה לא היתה מכסית פניה:סימן טזטז) ויט אליה. מה ראה לומר ויט אליה, היה יכול לומר ויבא אליה, א"ר יוחנן מלמד שבקש לעבור, וזימן לו הקב"ה מלאך הממונה על התאוה, א"ל להיכן אתה הולך ומהיכן מלכים ומהיכן גואלים עומדים, ונטה אליה אל הדרך בעל כרחו: ויאמר הבה נא. אלא בבקשה ממך הבה

124

שכל טוב (בובר) שמות פרשת בא - בשלח פרק יג

 דר' יוסף. וטעמי מאי מיחייבי דאע"ג דהוקשה כיון דברה מכהנת לא הוי כהן ודלוי לא הוי לוי, דהא למשפחותם לבית אבותם כתיב ולא אזיל זרעא דידה בתרה כמאן דמיסלקא מיהא דמיא בריה דישראל ולא קא מהניא לי' אמו כהנת או לויה: וכהן דנסיב איתתא דלא חזיא לי', או גרושה או זונה ההוא בריה דהוה לי' מינה חלל הו' ופסול לכהונה מיחייב ההוא חלל למיפרק נפשי' דכיון דאיתחל לי' מכהונה כישראל דמיא, דאמר ר' שמעון בן יוסינא אמר ר' שמעון בן לקיש כהן שנשא גרושה והוי לי' בכור חלל, מת אביו בתוך שלשים יום לכשיגדיל [הבן] חייב לפדות עצמו מת אביו

125

שכל טוב (בובר) שמות פרשת בשלח פרק טו

 בלבבך אלהים אתה) [גבה לבך ותאמר אל אני] וגו' (יחזקאל כח ב): ד"א מי כמוכה באלים. באלמים שרואה בעלבון בניך ושותק, שנא' החשיתי מעולם אחריש (ואתאפק) [אתאפק] (ישעי' מב יד), מכאן ואילך כיולדה אפעה (שם שם), והכי נמי דרשי דבי ר' ישמעאל כשנכנס טיטוס הרשע לבית קודש הקדשים ותפס בידו זונה והציע ספר תורה וקלקל עמה עליה, ועמד וגידר את הפרוכת ונעשה נס והיה הדם מבצבץ וכסבור הרג את עצמו, מיד עמד וחירף וגידף כלפי מעלה: נורא תהלות. לא מעכשיו אלא מעולם: עושה פלא. עשה אין כתיב כאן אלא עושה פלא לעתיד לבא, שנא' לא יאמר עוד חי ה' אשר

126

פתרון תורה פרשת צו

 שנק' אפוד ותרפים שבו היו נשאלים, שנ' ויעש אפוד ותרפים וג' ואו' שאל בתרפים וג'. חשן היה מכפר על הדינין, שנ' חשן המשפט וג', שבו אורים [עמוד 25] ותומים. מצנפת שבו ציץ הזהב היתה מכפר על עזי פנים שכ' בו והיה על מצחו תמיד וג', וכת' בעזי פנים ומצח אשה זונה היה לך וג'. מכנסיים היה מכפר על העריות. הרי למדת שהיו הבגדים מכפרים יתיר מן הקרבנות. ואת כל העדה הק' וג', כדי שיראו הכל, כבודו של אהרן. אל פתח אהל מו', וכשם שהלביש לישראל בגדים לשעבר שנ' ואלבישך רקמה, ונטלו מהן שנ' וינצלו וג' ועתיד הקב"ה יחזיר את הבגדים

127

פתרון תורה פרשת אם בחוקותי

 י', ועתה לא ראו אור, ואין אור אילא מטר, שנ' יפיץ ענן אורו, כיון שחטאו ישר' ענן קשור בשמים והק' שהוא בהיר בשחקים ישלח רוח ויטהר את השמים, שנ' ורוח עברה ותטהרם. ואין הגשמים נעצרין אילא בעון זנות, שנ' ותחניפי ארץ בזנותך וברעתך, וימנעו רביבים ומלקוש לא היה ומצח אשה זונה וג'. על כפים כסה אור, ואין אור אלא מטר, על שתי ידים נעצרין גשמים על יד שהוא גוזל וחומס ועל יד שהוא קופץ מן הצדקה, מה תקנתן, ויצו עליה במפגיע, בוחרין זקן מן הצבור ועומד לפני התבה ומבקש רחמים על הגשמים.[עמוד 103] בימי ר' חנינא בן דוסא היו

128

פתרון תורה פרשת וידבר

 לבית דין שלמטה ואלו הן הבא על אשת איש, שכן כת' הבא וג', והנשבע לשקר שנ' כי לא ינקה ה' וג' ומי שיש בו גסות הרוח שנ' תועבת ה' כל גבה לב וג' [יד ליד לא ינקה]. אר' אלעזר הבא על הזונה נצרכין אותו לככר לחם, שנ' כי בעד אשה זונה וג'. אר' יוחנן הבא על אשת איש אין מוחלין לו, כאיזצד אדם המספר לשון הרע אומר לפני הקב"ה, [עמוד 123] ריב' של עו' מחול לי, אמ' לו לך ופייס את חבירך הלך אצל חברו אומר לו אחי כלום לשון הרע יש בעולם, אמ' לו מחול לך. אבל הבא על

129

פתרון תורה פרשת נשא

 אחד לומר לאשתו לכי ותשק' מי שוטה, למה, שאם היה כן שבלא עד היה יוכל להשקות מי שוטה בכל עת ועת שהיה ריב בין איש לאשתו, אמ' איש לאשתו, לכי שאתן ליך לכך מי שוטה וכשהיה כן אשתו יהיה מחושדת על זנות, כמות שיריב אדם עם אשתו, ויאמ' לה אי זונה אי נואפת, ולא ישוה דבר בלא עדים. והיא לא נתפשה, שלא תפשה האיש (את) אותה (האיש) באונס, אילא ברצונה, שאם תהיה באונס אותה האשה היתה נקייה ולא יהיה לה עון לא מן השמים ולא מן האדם, ועוד אם יהיה בתפישה באונס יכשר ופטור לבעלה. וחכמ' זכ' לב' אמרו המקנא

130

ילקוט שמעוני תורה פרשת בראשית

 ב, כ"ד] וגו' את אביו [ב, כ"ד] סמוך לאביו את אמו סמוך לאמו והכתיב ויקח עמרם את יוכבד דודתו אפילו כבני נח לא היו ישראל נוהגין קודם מתן תורה ופשטו ליה על כן יעזב איש וגו' [ב, כ"ד] סמוך לו מאביו ומאמו, בני נח על הנשואות חייבין ועל הארוסות פטורין. זונה שהיא עומדת בשוק ובאו עליה שנים הראשון פטור והשני חייב וכי נתכוון הראשון לקנותה בבעילה הדה אמרה בעילה בבני נח קונה שלא כדת ואין להן גרושין או שניהן מגרשין זה את זה אמר רבי יוחנן אשתו מגרשתו ונותנת לו דופרן. תני רבי חייא מי שגירש את אשתו והלכה ונשאת

1234567891011121314151617181920