זונה

זונה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 3724 מקורות עבור זונה. להלן תוצאות 91 - 100

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


91

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת וירא

 ויאמר ה' אלהי אברהם יצחק וישראל וגו' האף תספה צדיק עם רשע מהו א"ל דבר קשה בשר ודם האף סופה אותו שמא אף אתה כן תספה צדיק עם רשע כשם שאתה דן את הרשע כך אתה דן את הצדיק תם ורשע אתה מכלה חלילה לך מעשות, חללה כתיב כד"א אשה זונה וחללה (ויקרא כא), לא חול הוא לך, כך עשית לדור המבול ולדור הפלגה אתמהה, אין דרך זו שלך, מעשות הדבר הזה אין אומר כן אלא כדבר לא זה ולא כמוהו, השופט כל הארץ לא יעשה משפט אולי יש חמשים וגו' ויאמר ה' אם אמצא בסדום, פתח והלך מחמשים ועד

92

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת בשלח

 שמשון במה שנתגאה בו נפרע ממנו שנאמר (שם /שופטים/ יד) ויאמר שמשון אל אביו אותה קח לי כי היא ישרה בעיני, לפיכך ויאחזוהו פלשתים וינקרו את עיניו ויורידו אותו עזתה (שם /שופטים/ ט"ז), ר' יהודה אומר תחלת קלקלתו בעזה היתה שנאמר (שם /שופטים ט"ז/) וירד שמשון עזתה וירא שם אשה זונה ויבא אליה לפיכך לא היה עונשו אלא בעזה, וכן אבשלום במה שנתגאה בו נפרע ממנו שנאמר (שמואל ב יד) וכאבשלום לא היה איש יפה בכל ישראל להלל מאד מכף רגלו ועד קדקדו לא היה בו מום, ובגלחו את ראשו והיה מקץ ימים לימים אשר יגלח, רבי נהוראי אומר נזיר

93

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת כי תשא

 ויחל משה וגו' לא זז עד וינחם ה', דבר אחר יפיפית מבני אדם זה אברהם שמכל הדורות שהיו לפניו לא דבר הקב"ה עמהם שנאמר ויאמר ה' אל אברהם, הוצק חן בשפתותיך שלמד סנגוריא על הסדומים שנאמר חלילה לך חלילה לך חול הוא לך, ויש אומרים נכריה הוא לך כענין אשה זונה וחללה, רב הונא אמר חילול השם יש בדבר זה להמית צדיק עם רשע שאומרין הבריות כן עשה לדור אנוש לדור המבול לדור הפלגה ונמנעין בני אדם מעשות תשובה הוצק חן בשפתותיך חייך שמזרעך יוצא שאני נותן לו את התורה וילמד אותה לבניך שנאמר ויתן אל משה.(יח) [לא, יח]

94

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת בהר

 לה חמותה, היא אמרה לה ורחצת וסכת ושמת שמלותיך ואח"כ וירדת הגורן, ומה עשתה רות לאחר שירדה לגורן עשתה כל מה שאמרה לה שנאמר (שם /רות ג'/) ותרד הגורן ותעש ככל אשר צותה חמותה, למה לא עשתה כך, אמרה רות כלתה הדור פרוץ בעריות שמא יראו אותי מקושטת ויאמרו שמא זונה היא ולפיכך ותרד הגורן ואחרי כן ותעש ככל אשר צותה חמותה, ויאכל בועז וישת וייטב לבו (שם /רות ג'/) מהו וייטב לבו שעסק בד"ת שנ' (משלי ד) כי לקח טוב וגו' וכתיב לכו לחמו בלחמי וגו', ויבא לשכב בקצה הערמה ותבא בלט (רות ג) מהו בלט כמו דאמרת הנה

95

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת נשא

 בן עזאי אומר כדי לשתותו, רבי עקיבא אומר כדי לצלות ביצה, ר' יהודה אומר כדי לאכול שלשה ביצים זה אחר זה, ר' חנין אומר כדי שתתן אצבעה לתוך פיה, פלימו אומר כדי לפשוט יד על הסל ליטול ככר ואע"פ שאין ראיה לדבר זכר לדבר שנאמר (משלי ו) כי בעד אשה זונה עד ככר לחם, ועד אין בה אע"פ שאין לה עכשיו יש לה לאחר זמן כיוצא בדבר אתה אומר (בראשית יא) ותהי שרי עקרה אין לה ולד אף על פי שאין לה עכשיו יש לה לאחר זמן שנ' (שם /בראשית/ כא) וה' פקד את שרה ותהר ותלד, כיוצא בדבר אתה

96

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת שלח

 היו שנו רבותינו אלו פנחס וכלב והלכו ונתנו נפשם והצליחו בשליחותם, מהו חרש לאמר מלמד שעשו עצמן קדרין, והיו צווחין ואומרים הרי קדרות כל מי שרוצה יבא ויקנה, כל כך למה שלא ירגיש בהן אדם, לכך כתיב חרש קרי ביה חרס כדי שלא יאמרו בני אדם מרגלים, וילכו בית אשה זונה ושמה רחב וישכבו שמה, עמדה וקבלה אותן, הרגיש בהן מלך יריחו ושמע שבאו לחפור את כל הארץ שנאמר ויאמר למלך יריחו לאמר הנה אנשים וגו', כיון שהלכו לבקשם מה עשתה רחב נטלה אותם להטמינם אמר לה פנחס אני כהן והכהנים נמשלו למלאכים שנאמר (מלאכי ב) כי שפתי כהן ישמרו

97

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת כי תצא

 שנא' (צפניה ב) לכן חי אני נאם ה' צבאות אלהי ישראל כי מואב כסדום תהיה וגו'.(ג) [כג, י] כי תצא מחנה על אויביך ונשמרת מכל דבר רע שלא יהא בכם שום ליצנות שלא תבא לידי חיוב, ממי אתה למד מיפתח מה כתיב בו והוא בן אשה זונה (שופטים יא), רשב"ג אומר שהכניסה צרתה לביתה, ורבותינו אומרים זונה ודאי, ובשביל שהיה בו שום של ליצנות נפלו בו כל האוכלסין, לכך כתיב ונשמרת מכל דבר רע, וכן כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור וגו', אלו ישראל שנטמאו בע"ג שנאמר (ישעיה ל) תזרם כמו דוה צא תאמר לו, ויצא מחוץ

98

אגדת בראשית (בובר) פרק כה

 ד"א ויסע משם אברהם. זש"ה לא ישבתי עם מתי שוא ועם נעלמים לא אבוא (תהלים כו ד). עם מתי שוה אלו אנשי סדום וחברותיה, ועם נעלמים לא אבוא, זה לוט ובנותיו, מה כתיב למעלה אל תביט אחריך (בראשית יט יז). לא כשם שאתה תולה עיניך בזונות, שנאמר כי בעד אשה זונה וגו' (משלי ו כו). אמר להן מה אעשה, אמרו לו לך אצל אברהם, שנאמר ההרה המלט וגו' (בראשית יט יז), זה אברהם שנקרא הר, שנאמר שמעו הרים (מיכה ו ב), אמר לו אברהם צדיק גמור הוא ואיני יכול לילך אצלו, שנאמר ואנכי לא אוכל וגו' (בראשית יט יט), למה,

99

מדרש שמואל (בובר) פרשה כח

 טל ומטר אלא בעון ישראל שהם עובדין עבודה זרה, הדא הוא דכתיב השמרו לכם פן יפתה לבבכם וגו' וחרה אף ה' בכם ועצר את השמים וגו' (דברים י"א י"ז), יצאו ובקשו ולא מצאו, אמר שמא גילוי עריות ביניכם, דכתיב [ותחניפי ארץ בתזנותיך וגו'] וימנעו רביבים ומלקוש לא היה ומצח אשה זונה היה לך וגו' (ירמי' ג' ב' ג'), יצאו ובקשו ולא מצאו, אמר להם שמא שפיכות דמים ביניכם, דכתיב ולא תחניפו את הארץ וגו' [כי הדם הוא יחניף וגו'] (במדבר ל"ה ל"ג), יצאו ובקשו ולא מצאו, אמר להם שמא נודרין ולא משלמין נדרים, דכתיב נשיאים ורוח וגשם אין איש מתהלל

100

מדרש משלי (בובר) פרשה ה

 בני לחכמתי הקשיבה. הקשב לדברי תורה בשעה שאתה לומדן. לתבונתי הט אזנך. בשעה שאתה שומען.סימן ב[ב] לשמור מזמות ודעת שפתיך ינצורו. אם למדת על מנת לשמור, ואם שמעת על מנת לנצור.סימן ג[ג] כי נופת תטופנה שפתי זרה. בני הזהר מאשה זונה שלא תטעה אותך בדברי שפתיה. וחלק משמן חכה. [שלא תשטה אותך אחר קולה]:סימן ד[ד] ואחריתה מרה כלענה חדה כחרב פיות. [ר' אליעזר שאל את ר' יהושע הלשון הזה כחרב פיות מהו] אמר לו בני מה החרב אוכלת משני צדדין, כך זונה מאבדת חייו של אדם מחיי העולם הזה ומחיי העולם הבא, מה כתיב

1234567891011121314151617181920