זוהר

זוהר מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4914 מקורות עבור זוהר. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

מדרש משלי (בובר) פרשה י

 מציצין ומביטין ורואין והוגין המון התלמוד הזה, כסא כבודי היאך הוא עומד, רגל הראשונה במה היא משמשת, שנייה במה היא משמשת, [ג' במה היא משמשת, ד' במה היא משמשת], חשמל היאך הוא עומד, ובכמה פנים הוא מתהפך בשעה אחת, לאי זה רוח הוא משמש, הבקר היאך עומד, כמה פנים של זוהר נראין בין כתפיו, לאיזה רוח משמש. [כרוב היאך הוא עומד, לאי זה רוח הוא משמש]. גדולה מכולם עיון כסא הכבוד היאך הוא עומד, עגול הוא כמין מלבן, ומתוקן הוא, כמה גשרים יש בו, כמה הפסק בין גשר לגשר, וכשאני עובר באי זה גשר אני עובר, ובאי זה גשר האופנים

2

משנת רבי אליעזר פרשה יג

 לפי שעה. אם רבו עונותיו עליהן מה הן יכולין לעשות. אבל התורה נמשלה באור. מה האור מאיר לעולם, כך דברי תורה מגינין לעולם. ששכר תורה אין לו שיעור, ושכר מצות יש לו שיעור. ד"א ומה אם משה רבינו, שלא היה [אלא] כסרסור בין ישראל לאביהן שבשמים במתן תורה, נטל שכרו זוהר פנים, שלא היו ישראל יכולין לגשת אליו, העוסק בתורה עצמה על אחת כמה וכמה. וכן הוא אומ' והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע. אף יהושע לא נתגדל אלא שהיה עוסק בדברי תורה תמיד. שבשעה שהיו ישראל נלחמין עם האמורי, נטל ספר תורה והראהו לגלגל חמה. אמ' לו, אני לא דממתי מזה,

3

פתרון תורה פרשת וידבר

 פתרון תורה פרשת וידבר[עמוד 109] וידברכת' והיה מספר בני ישר' וג'אל אשר שמים שפרביאור דתו חקק בספרגידל צמחים מעפרדרש גדודים עד אין מספרככ' היש מספר לגדודיו וג'הראה על רוח סערהובידו כח וגבורהזוהר מאורות עש להאירהחק כוכבים ושם להם קראככ' מונה מספר לכוכ' וג' ואו' שאו מרום עיניכם וג'טכוסים אמרי נעימותיוישרים כל דתותיוכושר ואמת כל אורחותיולהגיד ישרו לכל בריותיוככ' להגיד כי ישר ה' וג'מחובבים לשמו קנהנחלתם בצדק היחנהסולל דרך להם הפנהערך מנינם בדת נאמנהככ' ויהיו כל פקודי בני יש'

4

פתרון תורה פרשת נשא

 פתרון תורה פרשת נשא[עמוד 126] נשאאמיץ בכח נורא עלילותברוך שמו בכל קהילותגבור הוא ועושה גדולותדגול הוא יושב תהלותככ' ואתה קדוש וג'הנקדש בפי קדושיםומהולל בצבאות מקדישיםזוהר משרתיו בלהבי חששיםחוסן זמירות לו מקדישיםככ' וקרא זה אל זה וג'טיכס תרשישים לגדלויצר ישרים במלולוכנגדם בארץ העמיד למולולוים מזמרים בנבל להללוככ' הללוהו בת' שופר וג'מספרם נפקד לבדםנבחרו מכל בני אדםסיגוי עבודה להם הקדיםערכם נבקר חוץ מנגידםככ' והלוים למטה אב' וג'פוקד ישועות אותם היחלףצבאותם בחכמות אילףקדושת בכורות להם חילףראש מנינם עשרים

5

פתרון תורה פרשת בהעלותך

 פתרון תורה פרשת בהעלותך[עמוד 140] בהעלותךאדיר שומע שועהבמאמרו מונה כוכבים שבעהגבורתו מי יודיעהדולקים לפניו נרות שבעהככ' ועשית את נרותיה שבעה וג'הדור ונורא עלילהולפניו כיום יאיר לילהזוהר שבעה כוכבים סידר במעלהחק אותם לממשלת בלילהככ' את הירח וכוכבים וג'טובים דברו מנעימיםיחד גדלו משמיעיםכתר דתו לעמו ינעיםלהם יקים שבעה רועיםככ' והיה זה יהיה זה שלום אשור כי יב' וג'מלך שוכן מעונהנוראותיו חק בנאמנהסידורים פקד באמונהעש חלק לשבעה וגם לשמונהככ' תן חלק לשב' וג'.פועל ישועות באלפי רבבותציר אמונים חשקו בחיבותקבע

6

זוהר כרך א (בראשית) פרשת בראשית

 

7

זוהר כרך א (בראשית) פרשת נח

 

8

זוהר כרך א (בראשית) פרשת לך לך

 

9

זוהר כרך א (בראשית) פרשת וירא

 

10

זוהר כרך א (בראשית) פרשת חיי שרה

 

1234567891011121314151617181920