זוהר - תוספתא כרך ג (ויקרא) פרשת צו

זוהר - תוספתא כרך ג (ויקרא) פרשת צו

  

[דף כט עמוד ב] זאת תורת העולה, א"ר חייא האי קרא אוקימנא ליה בהאי גוונא זאת תורת דא כנסת ישראל העולה דא מחשבה רעה דאיהי סלקא על רעותא דב"נ לאסטאה ליה מארחא דקשוט, היא העולה, היא היא דסלקא ואסטייה ליה לב"נ בעי לאוקדא ליה [דף ל עמוד א] בנורא בגין דלא יתיהיב ליה דוכתא לאסטאה ובגין כך על המזבח כל הלילה, מאן לילה דא כנסת ישראל דאיהי זאת לאתדכאה בר נש מההוא רעותא, על מוקדה בגין דנהר דינור איהו אתר לאוקדא לכל אינון דלא קיימי בקיומייהו דהא עאלין לון בההוא נורא דדליק ומעברי שלטנהון מעלמא ובגין דלא ת ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.