זוהר - תוספתא כרך ב (שמות) פרשת וארא

זוהר - תוספתא כרך ב (שמות) פרשת וארא

  

[דף כז עמוד ב] אשכול הכופר דודי לי (שיר א'), אשכול דא אימא עלאה, מה אשכול מתקשט בכמה עלין בכמה זמורות לישראל דאכלין ליה, הכי שכינתא עלאה מתקשטת בכמה קשוטין דשמנה כלים מכמה קרבנין מכמה מיני תכשיטין דכפרה לבנהא ואיהי קמת בהון קמי מלכא ומיד (בראשית ט') וראיתיה לזכור ברית עולם, ויהיבת (ס"א לון שאלתין דלהון) לן שאלתין דילה באלין ברכאן דתקינו רבנן בצלותא למשאל קמי מלכא בההוא זמנא כל דינין דשכינתא תתאה דאיהי דוד"י אדנ"י מתהפכן לרחמי כגוונא דא ידו"ד לקיים (ישעיה א') אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.