זוהר כרך ג (ויקרא) פרשת מצורע

זוהר כרך ג (ויקרא) פרשת מצורע

  

פרשת תורת מצורע
[דף נב עמוד ב] וידבר יי' אל משה לאמר, זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו וגו', ר' אבא פתח (ספר שמות כו ע"א) (איוב יט) גורו לכם מפני חרב כי חמה עונות חרב למען תדעון שדון שדון שדין כתיב, כמה אית לון לבני נשא לאסתמרא ארחייהו ולדחלא מקמי קודשא בריך הוא דלא יסטי מארחא דכשרא ולא יעבור על פתגמי אורייתא ולא יתנשי מנה, דכל מאן דלא לעי באורייתא ולא ישתדל בה נזיפא הוא מקודשא בריך הוא, רחיקא הוא מניה, לא שרייא שכינתא עמיה, ואינון נטורין דאזלין עמיה אסתלקו מניה, ולא עוד אלא דמכרזי קמי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.