זוהר כרך ג (ויקרא) פרשת בחוקותי

זוהר כרך ג (ויקרא) פרשת בחוקותי

  

[דף קיב עמוד א] פרשת אם בחקותי
אם בחקותי תלכו וגו', ר' חייא פתח (מיכה ו) עמי זכר נא מה יעץ בלק מלך מואב ומה ענה אותו בלעם בן בעור וגו', עמי זכר נא זכאה חולקא דעמא דא דמאריהון אוכח לון הכי, עמי זכר נא אף על גב דאתון סטאן מאורחי עמי אתון דלא בעינא למעבד לכו כעובדייכו, ר' יצחק אמר זכאה חולקא דעמא דמארייהו אמר לון (שם) עמי מה עשיתי לך ומה הלאיתיך ענה בי, מה יעץ בלק מלך מואב בכמה מלין ועובדין אמר לשיצאה לכו מעלמא וכמה חרשין אתער לקבלייכו א"ר יוסי אמר לון קודשא בריך הוא לישראל זכור נא, ווי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.