זוהר כרך ג (דברים) פרשת ואתחנן

זוהר כרך ג (דברים) פרשת ואתחנן

  

[דף רס עמוד א] פרשת ואתחנן
ואתחנן אל יי' בעת ההיא לאמר, אדנ"י ידו"ד אתה החלות להראות את עבדך וגו', ר' יוסי פתח (ישעיה לח) ויסב חזקיהו פניו אל הקיר ויתפלל אל יי' ת"ח כמה הוא חילא תקיפא דאורייתא וכמה הוא עלאה על כלא דכל מאן דאשתדל באורייתא לא דחיל מעלאי ותתאי ולא דחיל מערעורין בישין דעלמא בגין דאיהו אחיד באילנא דחיי ואכיל מניה בכל יומא דהא אורייתא אוליף ליה לב"נ למיהך בארח קשוט אוליף ליה עיטא היך יתוב קמי מאריה (לבטלה ההיא גזרה) ואפי' יתגזר עליה מותא כלא יתבטל ויסתלק מניה ולא שריא עלוי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.