זוהר כרך ג (במדבר) פרשת חוקת

זוהר כרך ג (במדבר) פרשת חוקת

  

[דף קעט עמוד ב] פרשת זאת חקת הפרה
וידבר יי' אל משה ואל אהרן לאמר זאת חקת התורה אשר צוה יי' לאמר וגו', ר' יוסי פתח (דברים ד) וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל, ת"ח מלין דאורייתא קדישין אינון עלאין אינון מתיקין אינון כמה דכתיב (תהלים יט) הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש וגו' מאן דאשתדל באורייתא כאלו קאים כל יומא על טורא דסיני וקביל אורייתא הדא הוא דכתיב (דברים כז) היום הזה נהיית לעם והא אוקמוה חברייא כתיב הכא זאת חקת התורה וכתיב וזאת התורה מה בין האי להאי, אלא רזא עלאה הוא והכי אולי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.