זוהר כרך ג (במדבר) פרשת במדבר

זוהר כרך ג (במדבר) פרשת במדבר

  

[דף קיז עמוד א] וידבר יי' אל משה במדבר סיני באהל מועד וגו' ר' אבא פתח (בראשית א) ויברא אלהים את האדם בצלמו וגו' האי קרא אתמר, ת"ח בשעתא דברא קודשא בריך הוא לאדם עבד ליה בדיוקנא דעלאי ותתאי והוה כליל מכלא והוה נהוריה נהיר מסייפי עלמא עד סייפי עלמא וחוו דחלין קמיה כלא ואף על גב דהא אוקמוה אית לאסתכלא ביה בהאי קרא ויברא אלהים את האדם בצלמו בצלם אלהים ברא אותו כיון דאמר בצלמו מאי בצלם אלהים ברא אותו, אלא ודאי תרין דרגין דכלילן דכר ונוקבא חד לדכר וחד לנוקבא, ובגין כך דו פרצופין הוו ודאי וסיפא ד ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.