זוהר כרך ב (שמות) פרשת כי תשא

זוהר כרך ב (שמות) פרשת כי תשא

  

פרשת כי תשא
וידבר יי' אל משה לאמר, כי תשא את ראש בני ישראל לפקודיהם וגו' ר' אבא ור' אחא ור' יוסי הוו אזלי מטבריה לצפרי, עד דהוו אזלי חמו ליה לר' אלעזר דהוה אתי ור' חייא עמיה, א"ר אבא ודאי נשתתף בהדי שכינתא אוריכו להו עד דמטו לגבייהו, כיון דמטו גבייהו א"ר אלעזר ודאי כתיב (תהלים לד) עיני יי' אל צדיקים ואזניו אל שועתם, האי קרא קשיא וכו', (זה המאמר תמצאנו בפרשת פקודי דף רכה ע"ש כי שם מקומו):
ת"ח הא אוקמוה לית ברכתא דלעילא שרייא על מלה דאתמני, ואי תימא ישראל היך אתמנון, אלא כופרא נטיל ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.