זוהר כרך ב (שמות) פרשת ויקהל

זוהר כרך ב (שמות) פרשת ויקהל

  

פרשת ויקהל
ויקהל משה את כל עדת בני ישראל וגו', רבי חייא פתח (שמואל א טו) ויאמר שאול אל הקני לכו סורו רדו וגו', תא חזי מה כתיב בעמלק (שם) פקדתי את אשר עשה עמלק לישראל וגו', וקודשא בריך הוא בכלהו קרבין דעבדו שאר עממין לגבייהו דישראל, מ"ט לא אקשי קמיה כהאי קרבא דעבד עמלק לגבייהו, אלא ודאי קרבא דעמלק הוה בכל סטרין לעילא ותתא דהא בההוא זמנא אתתקף חויא בישא לעילא ואתתקף לתתא, מה חויא בישא כמין על פרשת ארחין, אוף הכא נמי עמלק חויא בישא הוה לגבייהו דישראל דכמין לון [דף קצה עמוד א] על פרשת ארח ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.