זוהר כרך ב (שמות) פרשת בשלח

זוהר כרך ב (שמות) פרשת בשלח

  

[דף מד עמוד א] פרשת ויהי בשלח
ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחם אלהים דרך ארץ פלשתים וגו', רבי שמעון פתח (חבקוק ג) תפלה לחבקוק הנביא על שגיונות, האי קרא קשיא ואית לאסתכלא ביה מ"ש תפלה לחבקוק הנביא יתיר מכל שאר נביאי עלמא דלא כתיב בהו תפלה לישעיה הנביא או לירמיה או ליחזקאל או להושע או לשאר נביאי עלמא, אלא הכי תנינן אלישע זכה בהאי עלמא מה דלא זכה נביאה אחרא בר ממשה, (ועם כל דא לא בעא לאטרחא למריה), תא חזי מאי כתיב (מלכים ב ד) ויהי היום ויעבור אלישע אל שונם ושם אשה גדולה, מאי אשה גדולה אלא ג ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.