זוהר כרך א (בראשית) פרשת וישלח

זוהר כרך א (בראשית) פרשת וישלח

  

פרשת וישלח יעקב
וישלח יעקב מלאכים וגו', רבי יהודה פתח (תהלים צ"א) כי מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל דרכיך האי קרא אוקמוה חברייא, דהא בשעתא דבר נש אתי לעלמא מיד אזדמן בהדיה יצר הרע דאיהו מקטרג ליה לבר נש תדיר כמה דאת אמר (בראשית ד') לפתח חטאת רובץ, מאי חטאת רובץ, דא יצר הרע, ודוד הכי נמי קרייה חטאת דכתיב (תהלים נ"א) וחטאתי נגדי תמיד, בגין דאיהו עביד ליה לבר נש כל יומא למחטי קמי מריה, ויצר הרע דא לא אתעדי מבר נש מיומא דאתיליד בר נש לעלמין ויצר הטוב אתי לבר נש מיומא דאתי לאתדכאה ואימתי אתי בר ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.