זוהר כרך א (בראשית) פרשת וירא

זוהר כרך א (בראשית) פרשת וירא

  

[דף צז עמוד א] פרשת וירא אליו
רבי חייא פתח (שיר ב') הנצנים נראו בארץ עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו, הנצנים נראו בארץ כד ברא קודשא בריך הוא עלמא, יהב בארעא כל חילא דאתחזי לה וכלא הוה בארעא ולא אפיקת איבין בעלמא עד דאתברי אדם כיון דאתברי אדם כלא אתחזי (ד"א ל"ג למיפק) בעלמא וארעא גליאת איבהא וחילהא דאתפקדו בה כגוונא דא שמים לא יהבו חילין לארעא עד דאתא אדם הדא הוא דכתיב (בראשית ב') וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ וכל עשב השדה טרם יצמח כי לא המטיר יי' אלהים על הארץ ואדם אין לעבוד את האדמה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.