זוהר חדש כרך א (תורה) פרשת תרומה

זוהר חדש כרך א (תורה) פרשת תרומה

  

זהר מפרשת תרומה
א"ר שמעון בן יוחאי בשעתא דב"נ אקדים בצפרא ואנח תפילין ברישיה ותפילין ברשימא קדישא בדרועא ואתעטף בעיטופא דמצוה ואתי לנפקא מתרעא דביתיה. ד' מלאכין קדישין מזדווגין עמיה ונפקי עמיה מן תרעא דביתיה ואוזיפו ליה לבי כנישתא ומכריזו קמיה הבו יקרא לדיוקנא דמלכא קדישא הבו יקרא לבריה דמלכא לפרצופא יקירא דמלכא. רוחא קדישא שריא עליה אכריז ואמר ישראל אשר בך אתפאר ע"כ. בתר הכי אית ליה למקרי פרשתא דבראשית עד יום אחד דאיהו עילוייא ותושבחתא דכלא. לבתר יתעסק בפרשת קרבנות לכפרא עלוי. וכל אי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.