זוהר חדש כרך א (תורה) פרשת וישב

זוהר חדש כרך א (תורה) פרשת וישב

  

סתרי תורה מפרשת וישב
פתח ההוא יודאי ואמר ואני קרבת אלהים לי טוב וגו' [תלים עג]. ת"ח כד ב"נ אתקריב לאורייתא דאקרי טוב דכתיב טוב לי תורת פיך [שם קיט] כדין אתקריב לקב"ה דאקרי טוב דכתיב טוב ה' לכל [שם קמה] וכדין אתקריב למהוי זכאה כמד"א אמרו צדיק כי טוב [ישעיה ג] וכד איהו זכאה שכינתא שריא עליה [ואוליפת] ליה רזין עילאין באורייתא בגין דשכינתא לא אזדווגא אלא בטוב דהא צדיק וצדק כחדא אזלין. ת"ח כד ברא קב"ה עלמא קיים ליה ושתיל ליה על הנהו שיתא יומין עילאין ושביעאה דעלייהו דבגיניה דשביעאה דאקרי צ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.