זוהר חדש כרך א (תורה) פרשת וירא

זוהר חדש כרך א (תורה) פרשת וירא

  

זהר לפרשת וירא
ואברהם היה יהיה יהיה בגי' שלשים. יומא חד נפק ר' שמעון וחזא עלמא דחשיך ואפיל ואסתתם נהוריה. א"ל רבי אלעזר תא ונחזי מה בעא קב"ה. אזלו [דף מד עמוד ב] ואשכחו חד מלאכא דדמי לטורא רברבא ואפיק תלתין שלהיבין דנורא מפומיה. א"ל רבי שמעון מה את בעי למיעבד א"ל בעינא למחרביה לעלמא בגין דלא שכיחי תלתין זכאין בדרא דהכי גזר קב"ה על אברהם ואברהם היה יהיה יהיה בגי' תלתין הוו. א"ל רבי שמעון במטו מינך זיל קמי קב"ה ואימא ליה בר יוחאי שכיח בעלמא אזל ההוא מלאכא קמי קב"ה א"ל מארי עלמא גלי קמך ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.