זוהר חדש כרך א (תורה) פרשת בשלח

זוהר חדש כרך א (תורה) פרשת בשלח

  

זהר לפרשת בשלח
ויאמר משה אל יהושע בחר לנו אנשים וצא הלחם וגו' מ"ט יהושע אגח קרבא ולא מן שאר עמא אלא בגין דעמלק אתא עלייהו על ההוא חובא דשבתא דלא נטרין ליה כמה דאתערו חז"ל [שבת קיח] אלמלי נטררו ישראל שבתא קמא לא שלטא בהו אומה ולשון. מה כתיב ויהי ביום השביעי יצאו מן העם ללקוט ולא מצאו וכתיב ויבא עמלק. ות"ח רזא דמלה כד פקיד לון קב"ה לישראל במרה על שבתא בגין דאתיא מדת דינא לקטרגא על ההוא חובה דצדיק דזבינו ליה דאיהו לקביל יומא דשבתא ואינון אפיקו ליה לחול. אמר קב"ה הא אית לון רפואה לההוא חו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.